Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate.

Servicii - 173873-2014

Afișează vizualizare compactă

24/05/2014    S100

Belgia-Bruxelles: Studiu privind măsurarea impactului economic al tehnologiei de tip cloud computing în Europa – SMART 2014/0031

2014/S 100-173873

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Comisia Europeană, DG Reţele de Comunicare, Conţinut şi Tehnologie
Adresă: BU25 3/131
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
În atenția: Ken Ducatel
E-mail: cnect-e2@ec.europa.eu
Telefon: +32 22956867

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Adresa profilului cumpărătorului: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/all/1374

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=472

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Altele: reţele de comunicare, conţinut şi tehnologie.
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Studiu privind măsurarea impactului economic al tehnologiei de tip cloud computing în Europa – SMART 2014/0031.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 11: Servicii de consultanță pentru management [6] și servicii conexe
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Sediul contractantului.
Cod NUTS
II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Studiul ar avea 2 obiective:
i) evaluarea măsurilor în curs – adică evaluarea faptului dacă obiectivele cantitative care fac parte din fişele metrice, precum şi obiectivele de politică sunt atinse prin măsurile politice actuale; şi
ii) susţinerea dezvoltării tuturor viitoarelor politici.
În vederea îndeplinirii acestor obiective, consultanţii ar trebui să se bazeze pe rezultatele modulului special al Eurostat privind tehnologia de tip cloud computing, să furnizeze date complementare ţinând cont de domeniul de aplicare limitat al acestui modul pentru a obţine o imagine completă a adoptării tehnologiei de tip cloud computing, incluzând o analiză sectorială detaliată, precum şi să furnizeze date privind adoptarea tehnologiei de tip cloud computing în întreaga Europă şi privind impactul macroeconomic şi microeconomic al adoptării tehnologiei de tip cloud computing.
Rezultatele ar face parte dintr-o abordare privind colectarea de date privind tehnologia de tip cloud computing care să asigure cea mai bună corespondenţă între eforturile de colectare de date prealabile şi cele prevăzute, furnizând astfel informaţii privind tendinţele tehnologiei de tip cloud computing (2012-2015) mai curând decât o serie de instantanee. Acestea ar include eforturile anterioare, precum studiul IDC din 2011, efortul „la scară mică” de adoptare a tehnologiei de tip cloud computing din 2013, precum şi modulul special al Eurostat privind tehnologia de tip cloud computing din 2014.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79419000 Servicii de consultanţă în domeniul evaluării, 73220000 Servicii de consultanţă în dezvoltare

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Valoare maximă: 150 000 EUR.
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 13 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
A se vedea caietul de sarcini al licitaţiei şi modelul de contract de servicii.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
A se vedea caietul de sarcini al licitaţiei şi modelul de contract de servicii.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
A se vedea caietul de sarcini al licitaţiei.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: A se vedea caietul de sarcini al licitaţiei.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: A se vedea caietul de sarcini al licitaţiei.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
A se vedea caietul de sarcini al licitaţiei.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: da

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de prezentare a unei oferte sau de participare la negociere sau în documentul descriptiv
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
SMART 2014/0031.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2013/S 252-441252 din 31.12.2013

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.7.2014 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 29.7.2014

Locul:

Clădirea BU25 a Comisiei, avenue de Beaulieu, 1160 Bruxelles, BELGIA.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da

Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: La deschiderea ofertelor poate participa 1 reprezentant autorizat din partea fiecărui ofertant. Ofertanţii care doresc să participe la şedinţa de deschidere trebuie să îl informeze pe domnul Jacek Starczewski prin e-mail (jacek.starczewski@ec.europa.eu), prin fax (+32 22967018) sau prin scrisoare, cu cel puţin 24 de ore în prealabil.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): Orizont 2020.
VI.3)Informații suplimentare
Dosarul licitaţiei va fi disponibil pentru descărcare la adresa indicată la punctul I.1. Site-ul va fi actualizat periodic şi este responsabilitatea ofertantului să verifice eventualele actualizări şi modificări efectuate pe perioada licitaţiei.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoştinţă de actul respectiv. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Comisia Europeană, Direcţia Generală Reţele de Comunicare, Conţinut şi Tehnologie, Unitatea E2: Software şi servicii, cloud computing, în atenţia: domnului Ken Ducatel
Adresă: biroul: BU25 3/131
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Adresă Internet: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
14.5.2014