Suministros - 174031-2021

08/04/2021    S68

România-Iași: Computere portabile

2021/S 068-174031

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Număr naţional de înregistrare: 4701126
Adresă: Str. Carol I nr. 11
Localitate: Iași
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 700506
Țară: România
Persoană de contact: Cosmin Ungureanu
E-mail: serviciulachizitii@uaic.ro
Telefon: +40 232201147
Fax: +40 232201117
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.uaic.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100117137
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Educație

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare laptopuri, staţii de lucru şi unităţi de stocare

Număr de referinţă: RECENT AIR 370/18.03.2021
II.1.2)Cod CPV principal
30213100 Computere portabile
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Contract de furnizare laptopuri, staţii de lucru (workstations) şi unităţi de stocare.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este: pana in a 15-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 20-a zi si respectiv a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Daca aceste termene vor fi zile nelucratoare, autoritatea va raspunde in ultima zi lucratoare inainte de termenul respectiv.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 965 371.07 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 3
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 3
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Ofertanţii pot depune oferte fie pentru unul, fie pentru mai multe loturi.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 3 de produse – unităţi de stocare

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30233000 Dispozitive de stocare şi citire
51612000 Servicii de instalare de echipament de procesare a informaţiilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Corp A Facultatea de Chimie, Laboratorul de Chimie Analitică, Bulevardul Carol I nr. 11, Iasi, RO-700506, România.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul contractului îl constituie furnizare staţii de lucru (workstation) în baza caietului de sarcini care face parte integrantă din prezenta documentaţie de atribuire.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică. / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 70
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 158 383.61 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 87
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contract nr. 322/04.09.2020, aferent proiectului „Centru de cercetare cu tehnici integrate pentru investigarea aerosolilor atmosferici în România (Research Center with Integrated Techniques for Atmospheric Aerosol Investigation in Romania)”, acronim RECENT AIR, cod MySMIS 127324.

II.2.14)Informații suplimentare

Observatii pentru factorul de evaluarea „Pretul ofertei”: preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt preţurile ofertate pentru furnizarea integrală a echipamentelor în conformitate cu toate caracteristicile prezentate în caietul de sarcini.

La aplicarea algoritmului de calcul vor fi reţinute primele 2 (două) zecimale, fără rotunjire.

Desemnare [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 2 de produse – staţii de lucru

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30214000 Puncte de lucru
51612000 Servicii de instalare de echipament de procesare a informaţiilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Corp A Facultatea de Chimie, Laboratorul de Chimie Analitică, Bulevardul Carol I nr. 11, Iasi, RO-700506, România.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul contractului îl constituie furnizare staţii de lucru (workstation) în baza caietului de sarcini care face parte integrantă din prezenta documentaţie de atribuire.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică. / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 70
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 97 696.26 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 87
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contract nr. 322/04.09.2020, aferent proiectului „Centru de cercetare cu tehnici integrate pentru investigarea aerosolilor atmosferici în România (Research Center with Integrated Techniques for Atmospheric Aerosol Investigation in Romania)”, acronim RECENT AIR, cod MySMIS 127324.

II.2.14)Informații suplimentare

Observatii pentru factorul de evaluarea „Pretul ofertei”: preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt preţurile ofertate pentru furnizarea integrală a echipamentelor în conformitate cu toate caracteristicile prezentate în caietul de sarcini.

La aplicarea algoritmului de calcul vor fi reţinute primele 2 (două) zecimale, fără rotunjire.

Desemnare [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 1 de produse – laptopuri

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30213100 Computere portabile
51612000 Servicii de instalare de echipament de procesare a informaţiilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Corp A Facultatea de Chimie, Laboratorul de Chimie Analitică, Bulevardul Carol I nr. 11, Iasi, RO-700506, România.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul contractului îl constituie furnizare laptopuri în baza caietului de sarcini care face parte integrantă din prezenta documentaţie de atribuire.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică. / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică. / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 60
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 709 291.20 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 87
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contract nr. 322/04.09.2020, aferent proiectului „Centru de cercetare cu tehnici integrate pentru investigarea aerosolilor atmosferici în România (Research Center with Integrated Techniques for Atmospheric Aerosol Investigation in Romania)”, acronim RECENT AIR, cod MySMIS 127324.

II.2.14)Informații suplimentare

Observatii pentru factorul de evaluarea „Pretul ofertei”: preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt preţurile ofertate pentru furnizarea integrală a echipamentelor în conformitate cu toate caracteristicile prezentate în caietul de sarcini.

La aplicarea algoritmului de calcul vor fi reţinute primele 2 (două) zecimale, fără rotunjire.

Desemnare [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta. Ofertanţii, terţii susţinatori şi subcontractanţii nu trebuie să se regasească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167, 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei:

1. Neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016 – se va completa DUAE de catre operatorii economici cu informaţiile aferente situaţiei lor;

2. Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016 – se va completa DUAE de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor;

3. Neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016 – se va completa DUAE de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor;

4. Neîncadrarea în prevederile art. 59 din Legea 98/2016 – se va completa DUAE.si depune declaratia conform model anexat.

Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 60 din Legea 98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local – inclusiv pentru punctele de lucru, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării;

— cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic si a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

— alte documente edificatoare, după caz.

Operatorii economici (ofertanţi/asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători) au obligativitatea depunerii DUAE odată cu oferta, sub sancţiunea respingerii acesteia din urmă ca inacceptabilă conform art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016.

Nota: se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz.

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă:

— rector – prof. univ. dr. Tudorel Toader;

— prorector – prof. univ. dr. Mihaela Onofrei;

— prorector – prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu;

— prorector – prof. univ. dr. Corneliu Iaţu;

— prorector – conf. univ. dr. Florin Brînză;

— prorector – prof. univ. dr. Daniela Cojocaru;

— prorector – conf. univ. dr. Constantin-Iulian Damian;

— director general administrativ – Costel Palade;

— director economic şi resurse umane – Liliana Iftimia;

— director de proiect RECENT AIR – prof. univ. dr. habil. Cecilia Arsene;

— asistent manager RECENT AIR – prof. univ. dr. habil. Romeo Iulian Olariu;

— sef Serviciu Achiziţii Publice – Gabriela Alexoaei;

— sef Birou Achiziţii – Cosmin Ilie Ungureanu;

— sef birou proiecte de dezvoltare – Corina Mariana Berica;

— administrator financiar – Marius Jechel;

— administrator financiar Ramona Mihaela Creangă;

— administrator financiar – Elena Constantin;

— conf. univ. dr. Simona-Maria Cucu-Man;

— lect. univ. dr. Vasilichia Antoci;

— director Staţiune „Ion Giugiuman”, Rarău – conf. univ. dr. Dan Cristian Lesenciuc;

— director Staţiune „Simion Mehedinţi”, Tulnici – lect. univ. dr. Ionuţ Vasiliniuc;

— director Staţiune biologică marină prof. dr. Ioan Borcea – CSIII dr. Emanuel Ştefan Baltag;

— director Departament geografie – conf. univ. dr. ing. habil. Lilian Niacşu.

Informaţii pentru persoanele juridice străine: se va completa DUAE de către toţi operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce caracterizează situaţia lor. Persoanele juridice străine vor prezenta orice document considerat edificator din acest punct de vedere în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţile competente din ţara respectivă.

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) art. 168 din Legea 98/2016 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 autoritatea contractantă va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Pentru ofertanţii nerezidenţi se vor aplica prevederile art. 168 din Legea 98/2016. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente străine, în cazul în care are incertitudini în ceea ce priveşte existenţa sau inexistenţa unei situaţii de excludere dintre cele descrise mai sus.

Autoritatea contractantă va completa formularul de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică care va sesiza eventualele conflicte de interese, urmand ca AC sa ia masurile care se impun.

Cerinta. Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului (obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codurile CAEN din certificatul constatator emis de ONRC).

Cerinţa se aplică inclusiv pentru subcontractanţi şi/sau terţi susţinători care completează informațiile aferente situaţiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor la partea IV: „Criteriile de selectie”, sectiunea A („Capacitatea de a corespunde cerintelor”).

La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta ca documente justificative, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, urmatoarele:

(a) persoanele juridice romane:

1. certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe raza caruia este situat sediul ofertantului. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte:

(a) obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;

(b) starea ofertantului;

(c) persoanele care reprezinta ofertantul in relatia cu tertii. Informatiile cuprinse in acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Nota: se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC in forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa;

(b) persoanele juridice straine: ofertantul va prezenta documente care sa cuprinda informatii edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, informatii reale/actuale la data prezentarii, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau documente echivalente emise in tara de rezidenta si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. De asemenea, documentele prezentate trebuie sa dovedeasca faptul ca obiectul sau de activitate include activitati de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice si sa contina informatii cu privire la starea ofertantului. Ofertantul va prezenta documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si dupa caz de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic.

Nota: in cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele justificative solicitate conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 17/05/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 17/09/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 17/05/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Membrii comisiei de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

— Operatorii economici pot accesa DUAE în vederea completării la următorul link: www.e-licitatie.ro. Instrucţiuni privind completarea DUAE se regăsesc accesând notificarea ANAP disponibilă la adresa: http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-DUAE-în-procedurile-desfăşurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/

— Solicitările de clarificări şi ofertele se transmit doar în SEAP;

— Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentaţia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP www.e-licitatie.ro ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din HG nr. 395/2016 şi vor transmite solicitările având în vedere termenele de răspuns ale autorităţii contractante prevăzute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016;

— Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis prin intermediul SEAP sau prin intermediul uneia din următoarele modalităţi de comunicare: email pe adresa indicată în DUAE;

— Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încărcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să deţină/instaleze pe staţia de lucru, aplicaţia care permite verificarea semnăturii electronice şi vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică;

— Dimensiunea maximă permisă a fişierelor încărcate SEAP este de max. 40 Mb, numărul acestora fiind nelimitat.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele contestaţii se pot depune la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi vor fi soluţionate potrivit Legii 101/2016.

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Biroul juridic al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Adresă: Bulevardul Carol I nr. 11, localitate Iaşi
Localitate: Iaşi
Cod poștal: 700506
Țară: România
Telefon: +40 232201131
Adresă internet: www.uaic.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/04/2021