Lieferungen - 174034-2021

08/04/2021    S68

Rumänien-Galați: Sauerstoff

2021/S 068-174034

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Cuvioasă Parascheva” Galați
Nationale Identifikationsnummer: 3347072
Postanschrift: Str. Traian nr. 393
Ort: Galați
NUTS-Code: RO224 Galaţi
Postleitzahl: 800179
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Lucian Poalelungi
E-Mail: administrativ@sbigl.ro
Telefon: +40 0236334022/+40 0236334032
Fax: +40 0236467752/ +40 0236410018
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.sbigl.ro/
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100117147
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord-cadru oxigen medicinal

Referenznummer der Bekanntmachung: 3203
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
24111900 Sauerstoff
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Furnizare oxigen medicinal conform caietului de sarcini, cu incheierea unui acord-cadru pe o perioada de 12 luni cu un singur operator economic.

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: contracte subsecvente: lunare sau la 3 luni in functie de necesitati si finantarea alocata.

Solicitarile de clarificari vor fi transmise de catre operatorii economici cu cinci zile inainte de termenul-limita pentru primirea ofertelor, iar raspunsurile consolidate la clarificari vor fi transmise in SICAP in a doua zi inainte de termenul-limita pentru primirea ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 122 480.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO224 Galaţi
Hauptort der Ausführung:

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Cuvioasă Parascheva” Galați, Str. Traian nr. 393 sau sectia externa din incinta Spitalului de Psihiatrie „Elena Doamna”, Str. Alexandru cel Bun nr. 27.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cantitatile sunt conform caietului de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este prevazut in caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: (a) Pentru termenul de livrare cel mai scurt (12 ore), se va acorda punctajul maximum alocat factorului de evaluare respectiv (20 puncte). / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Furnizare oxigen medicinal conform caietului de sarcini, cu incheierea unui acord-cadru pe o perioada de 12 luni cu un singur operator economic.

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: contracte subsecvente: lunare sau la trei luni, in functie de finantarea alocata.

Solicitarile de clarificari vor fi transmise de catre operatorii economici cu patru zile inain [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016. Operatorii economici (ofertantii, ofertantii asociati, subcontractantii si tertii sustinatori) nu trebuie sa se afle in situatiile menționate la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa Documentul Unic de Achizitii European(DUAE), conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire(ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor. Completarea DUAE se va facein SEAP in mod direct, dupa autentificarea in sistem si accesarea prezentei proceduri de catre fiecare participant. In vederea completarii DUAE, se va consulta ghidul de utilizare al DUAE – „Informatii pentru operator economic”, pus la dispozitie pe site-ul: https://sicap-prod.e-licitatie.ro in sectiunea „Informatii DUAE” – ghid de completare DUAE, precum si notificarea ANAP publicata in data de 8.4.2019 pe site-ul www.anap.gov.ro

Pentru cazurile in care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile in care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica in sistem si va accesa procedura de atribuire de interes in vederea completarii DUAE in calitatea in care a fost inclus in respectiva procedura (asociat, subcontractant, tert sustinator).

Operatorii economici au posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tiparirea acestuia, direct din aplicatie. Fiecare dintre ofertanti (lider asociere, asociati), terti sustinatori, subcontractanti, dupa caz, trebuie sa incarce documentele cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in sensul dispozitiilor art. 123 alin. (3) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 60 alin. (4) din acelasi act normativ, reprezentand documente originale. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din documentele constatatore trebuie sa fie reale/actualizate la data prezentarii acestora.

Aceste documente justificative sunt:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributilor la bugetul general consolidat(buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; obligatiile de plata se refera la sediul social, sediile secundare, precum si la punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata;

2. cazier judiciar al operatorului economic, tertilor sustinatori si subcontractantilor si al membrilor organului de aministrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Pentru operatorii economici straini: sSe vor depune documente in conformitate cu prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016. Operatorii economici straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca lipsa obligatiilor restante la momentul prezentarii acestora, obligatii referitoare la plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Cerința nr. 2.

Evitarea conflictului de interese.

In conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a preveni, identifica si remedia situatiile de conflict de interese, in scopul evitarii denaturarii concurentei si al asigurarii tratamentului egal pentru toti operatorii economici. Operatorul economic (ofertant individual/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire: conform cerintei nr. 1, se va completa si prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Se va depune, odata cu DUAE, „Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016”, inclusiv de catre subcontractantul si/sau tertul sustinator al ofertantului (formularul se gaseste in sectiunea „Formulare”). In sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, coroborat cu prevederile art. 21 alin. (6) din HG nr. 395/2016, persoanelor care detin functii de decizie care sunt implicate in desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele:

1. manager – medic primar dr. Mihaela Debita;

2. director medical – medic primar dr. Miruna Luminita Draganescu;

3. director financiar-contabil – ec. Angelica Costin;

4. sef Serv. administrativ – ec. Petrea Marinela;

5. parmacist sef – Daciana Radu;

6. sef Birou achizitii – Lucian Doru Poalelungi;

7. sef Birou administrativ – Maria Epure;

8. referent Gabriel Ganea;

9. ec. Roland Molnar;

10. ref. Iulian Modiga;

11. sef Birou financiar-contabil – Maria Matei.

Orice operator economic participant la procedură, indiferent dacă este ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant sau terț susținător trebuie să demonstreze capacitatea de exercitare a activității sale profesionale, prin înscrierea în registrul comerțului. Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nicuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, operatorii economici (ofertant/ofertant asociat/subcontractanti/tert sustinator) vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.

Completarea DUAE se va face in SEAP in mod direct, dupa autentificarea in sistem si accesarea prezentei proceduri de catre fiecare participant. In vederea completarii DUAE, se va consulta ghidul de utilizare al DUAE – „Informatii pentru operator economic”, pus la dispozitie pe site-ul: https://sicap-prod.e-licitatie.ro in sectiunea „Informatii DUAE” – ghid de completare DUAE, precum si notificarea ANAP publicata in data de 8.4.2019 pe site-ul www.anap.gov.ro

Pentru cazurile in care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile in care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica in sistem si va accesa procedura de atribuire de interes in vederea completarii DUAE in calitatea in care a fost inclus in respectiva procedura (asociat, subcontractant, tert sustinator).

Operatorii economici au posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tiparirea acestuia, direct din aplicatie. Fiecare dintre ofertanti (lider asociere, asociati), terti sustinatori, subcontractanti, dupa caz, trebuie sa incarce documentele cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in sensul dispozitiilor art. 123 alin. (3) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 60 alin. (4) din acelasi act normativ, reprezentand documente originale.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente justificative sunt:

— certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta. Documentele constatatoare trebuie sa ateste ca obiectul contractului are corespondenta in activitatea ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator, pentru partea lor de implicare in contract. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile din documentele constatatoare trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii lor. In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.

Pentru operatorii economici straini: operatorii straini vor demonstra indeplinirea cerintelor completand DUAE.

Documentele justificative ce probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv documentele echivalente, emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantul va prezenta documente edificatoare traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, rea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/04/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/08/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/04/2021
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Orice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire transmise intre ofertant si autoritatea contractanta trebuie sa fie in limba romana. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.

Ofertantii isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea ofertei incarcate in SEAP.

Clasamentul ofertelor se stabileşte prin ordonarea crescătoare a preţurilor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu punctajul cel mai mare. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor o nouă propunere financiară, prin intermediul SEAP, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: din SEAP, atasata la anuntul de participare. Informatiile tehnice relevante referitoare la participarea la procedura online se pot obtine la adresa https://sicap-prod.e-licitatie.ro

Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractanta/decizii CNSC/contestatii/note de informare/masuri de remediere vor fi postate in SEAP, la rubrica „Documentatii/clarificari/decizii”, precum si prin publicare de erate.

Fiind o procedura de achizitie desfasurata integral prin mijloace electronice prin intermediul platformei electronice administrata de SEAP, operatorii economici pot solicita clarificari si pot transmite raspunsuri la solicitarile de clarificari ale autoritatii contractante, doar prin intermediul SEAP. Orice operator economic interesat de procedura de achizitie care solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire aferenta acesteia, va transmite solicitarea cu cel putin patru zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari in a doua zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcata în SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-ul http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download-aplicatiaverifierx86/64.exe

Completarea DUAE se va face in SEAP in mod direct, dupa autentificarea in sistem si accesarea prezentei proceduri de catre fiecare participant. In vederea completarii DUAE, se va consulta ghidul de utilizare al DUAE – „Informatii pentru operator economic”, pus la dispozitie pe site-ul: https://sicap-prod.e-licitatie.ro in sectiunea „Informatii DUAE” – ghid de completare DUAE, precum si notificarea ANAP publicata in data de 8.4.2019 pe site-ul www.anap.gov.ro

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Precizări privind termenul/termenele pentru procedurile de contestare sunt stabilite în art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/04/2021