Suministros - 174034-2021

08/04/2021    S68

Rumanía-Galați: Oxígeno

2021/S 068-174034

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Cuvioasă Parascheva” Galați
Número de identificación fiscal: 3347072
Dirección postal: Str. Traian nr. 393
Localidad: Galați
Código NUTS: RO224 Galaţi
Código postal: 800179
País: Rumania
Persona de contacto: Lucian Poalelungi
Correo electrónico: administrativ@sbigl.ro
Teléfono: +40 0236334022/+40 0236334032
Fax: +40 0236467752/ +40 0236410018
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.sbigl.ro/
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100117147
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Acord-cadru oxigen medicinal

Número de referencia: 3203
II.1.2)Código CPV principal
24111900 Oxígeno
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Furnizare oxigen medicinal conform caietului de sarcini, cu incheierea unui acord-cadru pe o perioada de 12 luni cu un singur operator economic.

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: contracte subsecvente: lunare sau la 3 luni in functie de necesitati si finantarea alocata.

Solicitarile de clarificari vor fi transmise de catre operatorii economici cu cinci zile inainte de termenul-limita pentru primirea ofertelor, iar raspunsurile consolidate la clarificari vor fi transmise in SICAP in a doua zi inainte de termenul-limita pentru primirea ofertelor.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 122 480.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO224 Galaţi
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Cuvioasă Parascheva” Galați, Str. Traian nr. 393 sau sectia externa din incinta Spitalului de Psihiatrie „Elena Doamna”, Str. Alexandru cel Bun nr. 27.

II.2.4)Descripción del contrato:

Cantitatile sunt conform caietului de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este prevazut in caietul de sarcini.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: (a) Pentru termenul de livrare cel mai scurt (12 ore), se va acorda punctajul maximum alocat factorului de evaluare respectiv (20 puncte). / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 80
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Furnizare oxigen medicinal conform caietului de sarcini, cu incheierea unui acord-cadru pe o perioada de 12 luni cu un singur operator economic.

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: contracte subsecvente: lunare sau la trei luni, in functie de finantarea alocata.

Solicitarile de clarificari vor fi transmise de catre operatorii economici cu patru zile inain [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016. Operatorii economici (ofertantii, ofertantii asociati, subcontractantii si tertii sustinatori) nu trebuie sa se afle in situatiile menționate la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa Documentul Unic de Achizitii European(DUAE), conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire(ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor. Completarea DUAE se va facein SEAP in mod direct, dupa autentificarea in sistem si accesarea prezentei proceduri de catre fiecare participant. In vederea completarii DUAE, se va consulta ghidul de utilizare al DUAE – „Informatii pentru operator economic”, pus la dispozitie pe site-ul: https://sicap-prod.e-licitatie.ro in sectiunea „Informatii DUAE” – ghid de completare DUAE, precum si notificarea ANAP publicata in data de 8.4.2019 pe site-ul www.anap.gov.ro

Pentru cazurile in care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile in care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica in sistem si va accesa procedura de atribuire de interes in vederea completarii DUAE in calitatea in care a fost inclus in respectiva procedura (asociat, subcontractant, tert sustinator).

Operatorii economici au posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tiparirea acestuia, direct din aplicatie. Fiecare dintre ofertanti (lider asociere, asociati), terti sustinatori, subcontractanti, dupa caz, trebuie sa incarce documentele cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in sensul dispozitiilor art. 123 alin. (3) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 60 alin. (4) din acelasi act normativ, reprezentand documente originale. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din documentele constatatore trebuie sa fie reale/actualizate la data prezentarii acestora.

Aceste documente justificative sunt:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributilor la bugetul general consolidat(buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; obligatiile de plata se refera la sediul social, sediile secundare, precum si la punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata;

2. cazier judiciar al operatorului economic, tertilor sustinatori si subcontractantilor si al membrilor organului de aministrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Pentru operatorii economici straini: sSe vor depune documente in conformitate cu prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016. Operatorii economici straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca lipsa obligatiilor restante la momentul prezentarii acestora, obligatii referitoare la plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Cerința nr. 2.

Evitarea conflictului de interese.

In conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a preveni, identifica si remedia situatiile de conflict de interese, in scopul evitarii denaturarii concurentei si al asigurarii tratamentului egal pentru toti operatorii economici. Operatorul economic (ofertant individual/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire: conform cerintei nr. 1, se va completa si prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Se va depune, odata cu DUAE, „Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016”, inclusiv de catre subcontractantul si/sau tertul sustinator al ofertantului (formularul se gaseste in sectiunea „Formulare”). In sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, coroborat cu prevederile art. 21 alin. (6) din HG nr. 395/2016, persoanelor care detin functii de decizie care sunt implicate in desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele:

1. manager – medic primar dr. Mihaela Debita;

2. director medical – medic primar dr. Miruna Luminita Draganescu;

3. director financiar-contabil – ec. Angelica Costin;

4. sef Serv. administrativ – ec. Petrea Marinela;

5. parmacist sef – Daciana Radu;

6. sef Birou achizitii – Lucian Doru Poalelungi;

7. sef Birou administrativ – Maria Epure;

8. referent Gabriel Ganea;

9. ec. Roland Molnar;

10. ref. Iulian Modiga;

11. sef Birou financiar-contabil – Maria Matei.

Orice operator economic participant la procedură, indiferent dacă este ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant sau terț susținător trebuie să demonstreze capacitatea de exercitare a activității sale profesionale, prin înscrierea în registrul comerțului. Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nicuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, operatorii economici (ofertant/ofertant asociat/subcontractanti/tert sustinator) vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.

Completarea DUAE se va face in SEAP in mod direct, dupa autentificarea in sistem si accesarea prezentei proceduri de catre fiecare participant. In vederea completarii DUAE, se va consulta ghidul de utilizare al DUAE – „Informatii pentru operator economic”, pus la dispozitie pe site-ul: https://sicap-prod.e-licitatie.ro in sectiunea „Informatii DUAE” – ghid de completare DUAE, precum si notificarea ANAP publicata in data de 8.4.2019 pe site-ul www.anap.gov.ro

Pentru cazurile in care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile in care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica in sistem si va accesa procedura de atribuire de interes in vederea completarii DUAE in calitatea in care a fost inclus in respectiva procedura (asociat, subcontractant, tert sustinator).

Operatorii economici au posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tiparirea acestuia, direct din aplicatie. Fiecare dintre ofertanti (lider asociere, asociati), terti sustinatori, subcontractanti, dupa caz, trebuie sa incarce documentele cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in sensul dispozitiilor art. 123 alin. (3) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 60 alin. (4) din acelasi act normativ, reprezentand documente originale.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente justificative sunt:

— certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta. Documentele constatatoare trebuie sa ateste ca obiectul contractului are corespondenta in activitatea ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator, pentru partea lor de implicare in contract. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile din documentele constatatoare trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii lor. In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.

Pentru operatorii economici straini: operatorii straini vor demonstra indeplinirea cerintelor completand DUAE.

Documentele justificative ce probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv documentele echivalente, emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantul va prezenta documente edificatoare traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, rea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/04/2021
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 21/08/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/04/2021
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Comisia de evaluare.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Orice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire transmise intre ofertant si autoritatea contractanta trebuie sa fie in limba romana. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.

Ofertantii isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea ofertei incarcate in SEAP.

Clasamentul ofertelor se stabileşte prin ordonarea crescătoare a preţurilor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu punctajul cel mai mare. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor o nouă propunere financiară, prin intermediul SEAP, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: din SEAP, atasata la anuntul de participare. Informatiile tehnice relevante referitoare la participarea la procedura online se pot obtine la adresa https://sicap-prod.e-licitatie.ro

Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractanta/decizii CNSC/contestatii/note de informare/masuri de remediere vor fi postate in SEAP, la rubrica „Documentatii/clarificari/decizii”, precum si prin publicare de erate.

Fiind o procedura de achizitie desfasurata integral prin mijloace electronice prin intermediul platformei electronice administrata de SEAP, operatorii economici pot solicita clarificari si pot transmite raspunsuri la solicitarile de clarificari ale autoritatii contractante, doar prin intermediul SEAP. Orice operator economic interesat de procedura de achizitie care solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire aferenta acesteia, va transmite solicitarea cu cel putin patru zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari in a doua zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcata în SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-ul http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download-aplicatiaverifierx86/64.exe

Completarea DUAE se va face in SEAP in mod direct, dupa autentificarea in sistem si accesarea prezentei proceduri de catre fiecare participant. In vederea completarii DUAE, se va consulta ghidul de utilizare al DUAE – „Informatii pentru operator economic”, pus la dispozitie pe site-ul: https://sicap-prod.e-licitatie.ro in sectiunea „Informatii DUAE” – ghid de completare DUAE, precum si notificarea ANAP publicata in data de 8.4.2019 pe site-ul www.anap.gov.ro

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: Bucureşti
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Precizări privind termenul/termenele pentru procedurile de contestare sunt stabilite în art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/04/2021