Lieferungen - 174038-2021

08/04/2021    S68

Rumänien-Constanța: Bleifreies Benzin

2021/S 068-174038

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Constanța
Nationale Identifikationsnummer: 4785631
Postanschrift: Bulevardul Tomis nr. 51
Ort: Constanța
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Postleitzahl: 900725
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Alina Jercea
E-Mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro
Telefon: +40 241488157
Fax: +40 241488195
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.primaria-constanta.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100117165
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare carburant auto pe bază de carduri

Referenznummer der Bekanntmachung: 0
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09132100 Bleifreies Benzin
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Furnizare carburant auto pe baza de carduri, respectiv benzină fără plumb și motorină.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 4 943 898.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Constanța.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare carburant auto pe baza de carduri, respectiv benzină fără plumb și motorină

Nota: termenul până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în ziua a 11-a față de termenul-limită de depunere a ofertelor.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica. / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta 1. Neincadrarea ofertantilor si/sau asociatilor si/sau tertilor sustinatori si/sau subcontractantilor in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, actualizata.

Modalitatea de indeplinire: obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE de catre ofertanti (inclusiv pentru asociatisi/sau subcontractanti si/sau terți sustinatori) in conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si a indeplinirii cerintelor de capacitate. In DUAE se vor cuprinde, dupa caz, informatii privind: tertii sustinatori, asociati si subcontractanti, conform prev. art. 183, 170 alin. (3) si 193-195 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va face dovada neincadrarii in situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea autoritatii contractante, a urmatoarelor informatii si documente:

(a) certificatele fiscale prin care operatorul economic isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.; cerinta se considera indeplinita daca operatorul economic isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, in conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, a eventualelor dobanzi acumulate sau a amenzilor. Din certificatul/certificatele prezentat/e trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii lor;

(b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

(d) alte documente edificatoare, dupa caz.

In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea cerintei se demonstreaza de fiecare operator economic in parte.

Cerința 2. Neîncadrarea în dispozițiile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Modalitate de îndeplinire: se va completa și prezenta „Declarație privind neîncadrarea în dispozițiile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice”, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt: Vergil Chițac, Rusu Ionuț, Cocargeanu Florin-Daniel, Ovanesian Felicia-Nadina, Gospodaru Georgiana, Frigioiu Marcela, Gheorghe Georgeta, Dobre Oana, Petcu Lenuța, Niță Mihaela, Drăgan Andreea, Căruntu Eugen, Dragomir Mariana Cristina, Țăranu Alexandru Mircea.

Atenție: declarația se solicită tuturor participanților la procedura de atribuire: ofertant și/sau asociat și/sau subcontractant și/sau terț sustinător. Declarația se va prezenta odată cu DUAE.

Cerința 1. Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare in condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situaţiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului. Cerința se aplică inclusiv pentru asociati si/sau subcontractanti si/sau terti sustinatori care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitate de îndeplinire: completare DUAE în conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Documentul justificativ este certificatul constatator (original/copie lizibila ce poartă mențiunea conform cu originalul/forma electronică) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise în conformitate cu legislatia aplicabilă in țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoana fizică/juridică. Certificatul ONRC/documentele echivalente emise în țara de rezidență, vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, de către ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile; certificatul/certificatele trebuie sa fie reale/valabile la momentul prezentării. Operatorul economic trebuie sa aibă în obiectul de activitate autorizat, principal sau secundar, corespondent al obiectului prezentului contract. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/valabile la momentul prezentarii acestuia. În cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare dintre membrii asocierii trebuie sa prezinte acest document, pentru partea de contract pe care o va implementa.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantii trebuie să facă dovada că au livrat în ultimii trei ani (împliniți la data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor), la nivelul unuia sau mai multor contracte, produse similare cu obiectul contractului, respectiv combustibili si/sau produse petroliere, a căror valoare cumulată este de 1 000 000,00 RON fără TVA, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați.

Proportia de subcontractare.

1. Informații privind asocierea(dacă este cazul). În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceștia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziție publică;

2. Informatii privind subcontractantii (daca este cazul): ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să o/le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă se cunosc subcontractanții la momentul depunerii ofertei;

3. Informatii privind tertii sustinatori(daca este cazul). În cazul în care operatorul economic își demonstrează capacitatea economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională invocând susținerea acordată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. (1) si (2) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, de către unul sau mai mulți terți, atunci operatorul economic are obligația de a dovedi autorității contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament de susținere în acest sens din partea terțului/terților. Terțul/terții susținător/susținători răspunde/răspund împreună cu operatorul economic, în mod solidar, pentru prestarea contractului.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Pentru îndeplinirea cerinței ofertantul va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat în conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. La nivelul DUAE, trebuie precizate informații: numărul și data contractului, beneficiarul acestuia, data și numărul documentului de recepție/proces-verbal de predare-primire, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Doar ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire a ofertelor admisibile, va face dovada îndeplinirii cerinței, la solicitarea autorității contractante, prin prezentarea documentelor justificative, cum ar fi: copii ale contractelor sau ale unor părți relevante ale acestora pe care le-au îndeplinit însoțite de certificate de predare-primire/recomandări/procese-verbale de recepție/certificate constatatoare/orice tip de document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de clientul beneficiar privat.

1. În cazul depunerii unei oferte comune, se va completa și prezenta DUAE inclusiv de către asociați, în conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Odată cu DUAE se va depune și acordul de asociere. Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței doar ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, va prezenta propriile documente de calificare, deoarece criteriile de calificare referitoare la situația personală a ofertantului trebuie respectate de fiecare asociat în parte, iar criteriile de calificare referitoare la capacitatea de exercitate a activității profesionale trebuie respectate de fiecare asociat în parte, pentru partea din contract pe care o realizează. Documentele justificative care probează cele asumate prin acord vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile. Capacitatea tehnică și profesională și/sau capacitatea economică și financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii;

2. Ofertantul va completa DUAE în conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Odată cu DUAE se va prezenta și acordul/acordurile de subcontractare. Documentele justificative care probează cele asumate în acord vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile;

3. Terțul/terții va/vor completa DUAE în conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, la care se atașează și angajamentul de susținere ferm al terțului susținător/angajamente ferme ale terților susținători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin semnarea angajamentului de susținere terțul/terții susținător/susținători răspunde/răspund pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament, autoritatea contractantă având posibilitatea de acțiune directă împotriva terțului/terților susținător/susținători. Documentele justificative care probează cele asumate prin angajament vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile. Nota. Documentele prezentate trebuie să fie emise de beneficiar și se prezintă în original/copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea „conform cu originalul” la cererea autorității contractante.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/05/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 10/01/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/05/2021
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Garantia de participare emisa in alta limba decat lb. romana va fi insotita de traducerea autorizata.

2: Vizualizare documente semnate electronic: pentru deschiderea fisierelor semnate electronic puteti utiliza gratuit aplicatia EasySign pusa la dispozitie de Trans Sped. Puteti descarca aceasta aplicatie de la urmatoarea adresa: http://www.easysign.ro/files/applications/easysign_2_setup.zip

Urmati apoi instructiunile. Instalarea aplicatiei software:

(a) Se dezarhiveaza si se instaleaza aplicatia EasySign;

(b) Este necesar ca actiunea sa fie realizata de un administrator al sistemului;

(c) Pentru instalarea si functionarea corecta este necesar a se fi instalat anterior pe sistemul informatic in cauza, pachetul .NET Framework versiune 2.0.II. Verificarea validitatii semnaturii electronice si deschiderea/salvarea documentului original;

(d) Se apasa „Enter” sau se da „dublu click” pe fisierul semnat electronic, pentru a-l deschide cu aplicatia EasySign sau

(e) Se deschide aplicatia EasySign, se alege din rubrica „Semnare & Criptare” optiunea „Verifica semnatura” si se selecteaza documentul care se doreste a fi deschis/verificat la rubrica „D. semnat” din fereastra care se va deschide;

(f) In fereastra aparuta se poate verifica validitatea semnaturii electronice si se poate apasa butonul „Salveaza” pentru a salva local documentul original;

(g) Dupa salvarea documentului original,acesta se poate vizualiza pe statia de lucru. Daca nu doriti sa mai realizati alta activitate privind fisierul deschis, se poate inchide aplicatia EasySign;

3. Intreaga documentatie de atribuire este disponibila in SEAP www.e-licitatie.ro

Pentru a putea participa la prezenta procedura,operatorii economici interesati vor fi inregistrati in SEAP si vor achita, dupa caz, taxele necesare stipulate pe www.elicitatie.ro Operatorii economici care descarca prezenta documentatie de atribuire direct din atasamentul la anuntul de participare publicat in SEAP au obligatia de a urmari, in SEAP, răspunsul consolidat publicat de autoritatea contractantă ca urmare a unor solicitari de clarificari cerute de operatorii economici interesați de anunțul de participare. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale tuturor documentelor solicitate in prezenta documentatie de atribuire. Fisierele care vor fi incarcate in SEAP de catre ofertanti, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/imputernicit (se va prezenta imputernicirea) al operatorului economic, in functie de calitatea acestuia asociat/tert/subcontractant. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila conform art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016. Odata cu oferta, se va depune DUAE, angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul evectiv in care se va materializa sustinerea acestuia sau dupa caz, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere.

Autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Riscul elaborarii si depunerii ofertelor in SEAP apartine ofertantilor.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Eventualele contestații se pot depune conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Compartimentul contracte, avizări și legile proprietății
Postanschrift: Bulevardul Tomis nr. 51
Ort: Constanța
Postleitzahl: 900725
Land: Rumänien
E-Mail: PRIMARIA@PRIMARIA-CONSTANTA.RO
Telefon: +40 241488100
Internet-Adresse: www.primaria-constanta.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/04/2021