Lieferungen - 174044-2021

08/04/2021    S68

Rumänien-Oradea: Wohnanhänger und Wohnsattelanhänger

2021/S 068-174044

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor
Nationale Identifikationsnummer: 35363874
Postanschrift: Str. Aurel Lazăr nr. 13, Oradea, jud. Bihor
Ort: Oradea
NUTS-Code: RO111 Bihor
Postleitzahl: 410043
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Barna Vitalyos
E-Mail: contact@addjbh.ro
Telefon: +40 359176515
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.addjbh.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100117152
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Asociație de dezvoltare
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Asociație de dezvoltare intercomunitară

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare auto rulote tip „food truck” în cadrul proiectului: „Improve employment in Bihor County, Oradea and Hajduboszormeny through the development of the local potential infrastructures” cod proiect ROHU-421

Referenznummer der Bekanntmachung: 2/35363874/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34223400 Wohnanhänger und Wohnsattelanhänger
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Furnizare a patru auto rulote tractabile, denumite generic în continuare „food truck” în cadrul proiectului: „Improve employment in Bihor County, Oradea and Hajduboszormeny through the development of the local potential infrastructures” cod proiect ROHU-421, având următoarele destinații:

— 2 (două) auto rulote tip „food trailer model BH1” – pentru comercializarea de produse alimentare semiprocesate, procesate, ambalate sau neambalate de la producători autohtoni (ex. miere, zacuscă, mezeluri, brânzeturi, uleiuri, produse de artizanat sau manufactură etc.);

— 1 (una/o) auto rulotă tip „drinks trailer model BH2” pentru comercializarea de băuturi alcoolice și non alcoolice de la producători autohtoni (ex. palincă, vin, suc, bere);

— 1 (una/o) auto rulotă vehicul tip „food trailer model BH3” – pentru producerea și comercializarea de produse de patiserie și brutărie de la producători autohtoni (ex. plăcinte, clătite, patiserie sărată și dulce etc.).

Așadar, fiecare modul tip auto rulotă trebuie să fie dotat în funcție de specificul produselor care vor fi comercializate, cu respectarea condițiilor sanitare veterinare și de siguranță a alimentelor conform cerințelor legislației naționale și a Uniunii Europene și cerințelor naționale aplicabile comerțului stradal cu produse de origine animală provenite din producția internă. Conformarea celor patru rulote cu legislația națională cade în responsabilitatea ofertantului, recepția finală a acestora fiind condiționată de livrarea fiecărei rulote cu autorizațiile sanitare veterinare și de siguranță a alimentelor și documentelor de înmatriculare, realizate în numele beneficiarului.

Termen maxim de livrare: șase luni.

Termenii și condițiile contractului includ și o garanție acordata produselor de minimum 24 de luni.

Termenul pana la care operatorii economici pot solicita clarificari, in conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016 este de 18 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor stabilita pentru transmiterea solicitarilor de clarificari. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare (daca acestea au fost primite in termen), in conformitate cu prevederile art. 161 din Legea 98/2016 cu 11 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 088 291.90 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO111 Bihor
Hauptort der Ausführung:

Mun. Oradea, jud. Bihor.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Potențialii ofertanți vor trebui să:

— realizeze proiectarea tehnică și execuția fiecărei auto rulote;

— realizarea listei de dotări cu echipamente conform specificului fiecărei auto rulote, specific care va fi detaliat pe fiecare categorie de auto rulotă;

— dotarea corespunzătoare, conform listei de dotări a fiecărei auto rulote;

— consultarea constantă a beneficiarului cu privire la organizarea spațiului și a tipurilor de utilaje folosite;

— realizarea demersurilor tehnice și procedurale pentru autorizarea auto rulotelor în conformitate cu legislația națională cu privire la condițiile sanitar veterinare și de siguranță a alimentelor, siguranța personalului și de protecție împotriva incendiilor conform cerințelor legislației naționale aplicabile specificului fiecărei rulote;

— realizarea demersurilor tehnice și procedurale pentru înmatricularea și realizarea inspecției tehnice în vederea înmatriculării în numele beneficiarului;

— realizarea unui brand de produs însoțit de declinările necesare pentru toate elementele de promovare, ambalare și prezentare a produselor fiecărui tip de auto rulotă;

— personalizarea auto rulotelor și dotarea acestora cu materiale personalizate necesare primei funcționări: hârtie de împachetat, șorțuri și bonete personalizate, plase de hârtie personalizate de două dimensiuni, pahare de unică folosință din hârtie personalizate (trei dimensiuni), pahare de vin reciclabile, pahare de bere reciclabile, toate machetele necesare pentru pagină de social media și web site;

— intocmirea a trei manuale de utilizare a celor trei tipuri de auto rulote cu prezentarea grafică (imagini) a modului de utilizare a echipamentelor tehnice, punere în funcțiune, tractare, conectare la rețelele de utilități și staționare în condiții de siguranță;

— livrarea auto rulotelor la sediul beneficiarului și realizarea unui instructaj pentru primă utilizare;

— oferirea unei garanții complete pentru toate elementele care compun cele patru auto rulote (echipamente inclusiv) pe o perioadă de 24 de luni. Garanția va presupune intervenția și repararea sau înlocuirea oricărui element al auto rulotelor în situația în care acestea se defectează, cu excepția situațiilor rezultate din culpa beneficiarului sau utilizării precare, pe perioada celor 24 de luni. Ofertantul va realiza demersurile pentru înlocuirea echipamentelor aflate în garanție de la furnizor;

— oferirea unui dosar tehnic cu detaliile proiectului rulotei, rețelelor, echipamentelor însoțite de documente tehnice de conformitate conform scopului și utilizării alocate în exploatare, pentru fiecare auto rulotă în parte;

— să realizeze ședințe tehnice cu beneficiarul minimum o dată la două săptămâni sau de câte ori este cazul prin care să prezinte și să informeze beneficiarul cu progresul/problemele proiectului. Aceste ședințe vor fi consemnate prin procese-verbale și înregistrări audio-video. Responsabilitatea întocmirii lor revine beneficiarului.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Mese înalte pentru evenimente, pliabile, 110 cm înălțime/80 cm diametru/blat lemn, MDF sau polietilenă, picioare pliabile din metal / Gewichtung: 2
Qualitätskriterium - Name: Garanție tehnică suplimentară (aceasta se va lua în considerare în plus față de cea de 24 de luni minimă menționată în caietul de sarcini) / Gewichtung: 50
Qualitätskriterium - Name: Dimensiunea suplimentară/mărită interioara pentru cele patru auto rulote. Toate cele patru auto rulote remorci trebuie să fie încadrate în categoria O2 cu o masă maximă care depășește 0,75 tone dar nu depășește 3,5 tone / Gewichtung: 18
Preis - Gewichtung: 30
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul de cooperare transfrontalieră INTERREG V-A Romania Ungaria 2014-2020 prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), bugetul de stat și bugetul propriu al ADD Bihor. Se vor respecta regulile programului de finanțare privind eligibilitatea cheltuielilor. Mai multe informații sunt disponibile pe website-ul: interreg-rohu.en

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Sursa de finantare: Programul de cooperare transfrontalieră INTERREG V-A Romania Ungaria 2014-2020 prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), bugetul de stat și bugetul propriu al ADD Bihor. Se vor respecta regulile programului de finanțare privind eligibilitatea cheltuielilor. Mai multe informații sunt disponibile pe website-ul: interreg-rohu.en

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor – sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării;

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabile la momentul prezentarii;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

— alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

In cazul unei asocieri, terti sustinatori sau subcontractanti, fiecare dintre acestia este obligat sa prezinte documentele din aceasta sectiune conform Legii 98/2016 privind achizitiile publice;

2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazuta la art. 59-60 din Legea 98/2016. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii vor completa declaratia privind neîncadrarea în situatia unui conflict de interese (Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice). Aceasta declaratie se va prezenta, odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociati, subcontractanti si terti sustinatori).

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Ilie Gavril Bolojan (președinte asociație);

— Gal Călin-Grațian (președinte consiliu de administrație);

— Vitalyos Barna (director);

— Sandor Gyorgy-Csaki (manager proiect);

— Turle Traian (director tehnic);

— Papp Annabella (referent);

— Roșan Mihaela (expert achizitii);

— Voit Tiberiu-Ioan (furnizor de servicii auxiliare achizitii publice).

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Cifra de afaceri anuala generala. Ofertantul (asociatii in cazul ofertelor comune si, daca este cazul, tertul sustinator in situatia sustinerii) va declara cifra de afaceri medie anuala globala pe anii: 2017, 2018 si 2019, care trebuie sa fie in valoare de minim: 2 000 000,00 RON. Aceasta se va determina ca medie aritmetica a cifrelor de afaceri globale obtinute de ofertant in ultimii trei ani. Valorile cifrelor de afaceri globale vor fi exprimate in RON. Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda decat RON, se va aplica cursul mediu anual RON/alta valuta comunicat de BNR (curs mediu stabilit de BNR) pe anii: 2017, 2018 si 2019. Numarul anilor de referinta se micsoreaza in mod normal in functie de data infiintarii sau inceperii activitatii operatorului economic. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, conditia va fi considerata indeplinita prin cumularea cifrelor de afaceri medii globale pe anii: 2017, 2018 si 2019 prezentate de toti membrii asocierii, pentru fiecare an de referinta in parte. Informatii privind tertii sustinatori. Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu prevederile art. 184 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Tertul/tertii ce asigura sustinerea privind indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea economica si financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 si art. 167, precum si art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE – partea IV „Criteriile de selectie" – sectiunea B „Situatia economica si financiara" – subsectiunea 1.b „Cifra de afaceri medie anuala" pentru anii: 2017, 2018 si 2019 care trebuie sa fie in valoare de minimum: 2 000 000,00 RON. Conform prevederilor art. 196 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Aceste documente pot fi: bilanturi contabile, balante de verificare sau extrase de bilant inregistrate la organele competente, raport de audit (daca este aplicabil), iar daca din motive obiective parte din acestea nu sunt disponibile, se vor prezenta alte documente edificatoare, aferente exercitiilor financiare ultimilor trei ani, prin care sa demonstreze indeplinirea criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Toate documentele mentionate in prezenta sectiune (de exemplu: bilanturi contabile, balante de verificare etc.) redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. De asemenea, toate documentele din prezenta sectiune incarcate pe SEAP vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantul trebuie să fi furnizat produse similare în ultimii trei ani (calculați până la data-limita de depunere a ofertelor, fără a lua în calcul eventualele decalări ale termenului-limită prevăzut în anunțul de participare) în valoare cumulată de cel puțin 800 000,00 RON, fără TVA. Se acceptă însumarea valorilor aferente produselor furnizate în cadrul a maximum patru contracte. Prin produse similare ofertanții vor înțelege auto rulote/autovehicule destinate comerțului ambulant de produse alimentare. Pentru calcul echivalentei RON/alta valuta, se va aplica cursul mediu anual RON/alta valuta, comunicat de BNR pentru fiecare an în parte.

Proportia de subcontractare. Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi, dacă aceştia sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul de produse furnizate, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și tipurile de activitati pentru care a fost responsabil în realizarea contractelor. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor – procesul-verbal de recepție finală/proces verbal de recepție pe obiect, care să ateste faptul că produsele au fost furnizate în conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit și/sau alte documente din care sa reiasă urmatoarele informații: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv data încheierii contractului) și locul furnizarii produselor. Documentele vor fi insotite de traducere autorizată in limba romana, acolo unde este cazul. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016: terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul terțului susținător (conform modelului pus la dispozitie de autoritatea contractantă) împreună cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Autoritatea contractantă va lua în considerare această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

(a) terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a ofertantului/candidatului;

(b) ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat subcontractant.

DUAE completat de ofertant în care va include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare (model orientativ Formular nr. 5). Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informaţiile referitoare la situaţiile de excludere astfel cum acestea sunt menţionate la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, precum şi cele care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor pe care se bazează ofertantul.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Clauza suspensiva.

Procedura de achiziţie este iniţiată sub incidenţa prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea/semnarea contractului de achizitie publica este conditionată de incheierea unui act aditional („Addendum”) la contractul de finantare cu entitatea finantatoare, respectiv Programul de cooperare transfrontalieră INTERREG V-A Romania Ungaria 2014-2020 prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), prin care se solicita modificari de natura tehnica in ceea ce priveste achizitia produselor care fac obiectul prezentei documentatii de atribuire.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că autoritatea contractantă nu poate fi considerata răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă autoritatea contractantă a fost notificata asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/05/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 07/11/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/05/2021
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ca regulă generală, întrucât procedura se desfășoară online, după termenul-limită de primire a ofertelor, autoritatea contractantă va putea accesa în SEAP ofertele depuse de ofertanți.

Prin excepție, în cazul în care nu este posibil din motive tehnice atribuite operatorului SEAP sau autoritatea contractantă se va afla în imposibilitatea de a utiliza mijloacele electronice pentru derularea unei proceduri, autoritatea contractantă va deschide ofertele la data, ora și adresa indicate în anunțul de participare/de participare simplificat, organizând o ședință de deschidere a ofertelor la care orice ofertant are dreptul de a participa.

Operatorul economic trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie transmisă în SEAP, numai în format electronic si numai până la data-limită de depunere a ofertelor, așa cum este aceasta evidențiată în cadrul anunțului de participare. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic. Ofertele depuse după expirarea termenului-limită pentru depunere, ori cele care nu fac dovada constituirii garanției de participare vor fi respinse.

Nu se acceptă oferte si/sau documente nesemnate cu semnătură electronică extinsă validă a semnatarului ofertei, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnării ofertei, în conformitate cu prevederile legale referitoare la semnătură electronică. Operatorii economici vor avea în vedere împrejurarea că lipsa criptării prețului ofertat în SEAP conduce la imposibilitatea accesării eventualelor documente deja încărcate la secțiunile aferente.

După expirarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorul economic nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta în alte condiții decât cele expres reglementate de legislație în acest sens si probării circumstanțelor respective, sub sancțiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului si executarea garanției de participare.

Pentru a se evita apariția unor erori pe parcursul analizării si verificării documentelor prezentate de ofertanți se recomanda operatorilor economici să procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor de calificare si din cadrul celorlalte documente care însoțesc oferta, astfel încât acestea să poată fi identificate în mod facil.

Documentele eliberate de instituții/organisme oficiale abilitate sau de către terți trebuie să fie datate, semnate si, după caz, parafate conform prevederilor legale în vigoare si se vor prezenta scanate in format lizibil, cu mențiunea „conform cu originalul” si semnate electronic de către ofertant.

Nerespectarea instrucțiunilor, neprezentarea informațiilor solicitate completate în mod corespunzător si/sau transmiterea documentelor într-o formă improprie care face imposibilă vizualizarea conținutului acestora sunt activități realizate pe riscul ofertantului, iar eșecul de a depune o ofertă care să nu îndeplinească cerințele minime si obligatorii de calificare si instrucțiunile de prezentare/completare a documentelor indicate prin prezenta documentație poate conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă/neconformă/neadecvată, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor legale incidente. Ofertanții trebuie să transmită o oferta completă pentru toate activitățile ce fac obiectul acestui contract.

Ofertanții poartă exclusiv răspunderea pentru examinarea cu atenția cuvenită a documentației de atribuire, inclusiv a oricărei clarificări aduse documentației de atribuire în timpul perioadei de pregătire a ofertei prin răspunsurile autorității contractante la solicitările de clarificări, precum si pentru obținerea tuturor informațiilor necesare cu privire la orice fel de cerințe/condiții si obligații care pot afecta în vreun fel valoarea, condițiile stabilite, natura/conținutul ofertei si/sau execuția contractului. Niciun cost su [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenul de depunere al contestatiei: in conformitate cu Legea nr. 101/2016.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/04/2021