Leveringen - 174048-2021

08/04/2021    S68

Polen-Rachanie: Fotovoltaïsche zonnecellen

2021/S 068-174048

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Rachanie
Postadres: Dolna 1
Plaats: Rachanie
NUTS-code: PL81 Lubelskie
Postcode: 22-640
Land: Polen
Contactpersoon: Łukasz Lachowski
E-mail: przetargi@rachanie.gmina.pl
Telefoon: +48 846471103
Fax: +48 846471103
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://rachanie.e-bip.eu/index.php?id=130
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://rachanie.e-bip.eu/index.php?id=130
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji solarnych w gminie Rachanie

Referentienummer: GKB.271.3.2021.ŁL
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09331200 Fotovoltaïsche zonnecellen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w gminie Rachanie. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Zielona energia w gminie Rachanie” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

2. Zamawiający zgodnie z art. 91 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na dwie części zamówienia:

1) część 1 – dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych;

2) część 2 – dostawa i montaż kolektorów słonecznych.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09331200 Fotovoltaïsche zonnecellen
45310000 Aanleg van elektriciteit
45311200 Aanbrengen van elektrische fittings
45261215 Aanbrengen van dakbedekking met zonnepanelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL81 Lubelskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren gminy Rachanie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem części 1 zamówienia jest dostawa i montaż zestawów instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Rachanie, obejmująca między innymi:

1) dostawę i montaż 8 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy mini. 2 kW, w 8 wskazanych lokalizacjach;

2) dostawę i montaż 58 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy min 3 kW, w 58 wskazanych lokalizacjach;

3) dostawę i montaż 38 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy min 4 kW, w 38 wskazanych lokalizacjach;

4) instalacja wykonana w oparciu o moduły panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy min. 380 Wp;

5) montaż konstrukcji wsporczych modułów fotowoltaicznych;

6) montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji;

7) montaż okablowania solarnego pomiędzy modułami a falownikiem;

8) wykonanie instalacji głównej do połączenia inwertera z rozdzielnią główną budynku;

9) montaż rozdzielni obwodów stałoprądowych RDC;

10) montaż inwertera;

11) montaż rozdzielni obwodów rozdzielni zmiennoprądowych RAC;

12) wykonanie ochrony przeciwporażeniowej;

13) wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej;

14) próby, pomiary, regulacja i rozruch technologiczny instalacji;

15) wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej dla każdego uczestnika projektu i pełnej dokumentacji powykonawczej dla zamawiającego (atesty, gwarancje, instrukcje obsługi, projekty wykonawcze, komplet pomiarów elektrycznych, komplet dokumentów do zmiany licznika, dokumentacja otrzymana od zamawiającego z naniesionymi poprawkami w kolorze czerwonym);

16) przyłączenie do sieci PGE Dystrybucja S.A. wraz z przygotowaniem kompletu dokumentów i zgłoszeniem instalacji;

17) przeszkolenie użytkowników w zakresie prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji;

18) sporządzenie instrukcji serwisowych zawierających niezbędne informacje dotyczące sposobu postępowania w przypadku wystąpienia niespodziewanych błędów w instalacji;

19) zaprogramowanie i uruchomienie instalacji;

20) uzupełnienie ewentualnych ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów;

21) inne elementy ujęte w załączniku nr 8a do SWZ (dokumentacja projektowa) i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7a do SWZ).

2. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji, w ramach jednej lokalizacji nie trwało dłużej niż 2 dni robocze następujące po sobie.

3. Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na wykonane prace na okres nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż lat 5 od daty podpisania przez zamawiającego i wykonawcę protokołu odbioru końcowego (okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert opisane w rozdziale XVIII SWZ).

4. Zamówienie należy wykonać m.in. zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik/załączniki nr 8a do SWZ.

5. Urządzenia, armatura i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy, zgodny z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej.

6. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być wykonana o oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie, potencjał wykonawczy oraz dysponującego osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.

7. Materiały użyte przez wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

8. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: okres gwarancji / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 70
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

PLU.04.01.00-06-0105/19

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Zielona energia w gminie Rachanie” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09331100 Zonnecollectoren voor verwarmingsdoeleinden
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
09332000 Zonne-energie-installatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL81 Lubelskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren gminy Rachanie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem części 2 zamówienia jest dostawa i montaż zestawów instalacji solarnych na terenie gminy Rachanie, obejmująca między innymi:

1) instalacja dwukolektorowa / 350 dm3, 35 zestawów – montaż dla 35 lokalizacji;

2) instalacja trzykolektorowa / 400 dm3, 18 zestawów – montaż dla 18 zestawów;

3) wykonanie montażu zasobnika solarnego;

4) wykonanie montażu instalacji glikolowej;

5) zamontowanie zespołu pompowo-sterowniczego;

6) wykonanie podłączenia zasobnika solarnego do istniejącej instalacji zimnej wody oraz ciepłej wody użytkowej wraz z niezbędną armaturą kontrolno-zabezpieczającą, armaturą zaporową, regulacyjną;

7) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji solarnej;

8) wykonanie przeszkolenia użytkowników instalacji solarnej;

9) zapewnienie serwisu solarnego zgodnie z okresem gwarancji wskazanym w formularzu ofertowym („okres gwarancji” kryterium oceny ofert);

10) dostawę i montaż, w oparciu o dokumentację techniczną stanowiącą załącznik nr 8b do SWZ, zestawów płaskich kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowywania ciepłej wody użytkowej;

11) inne elementy ujęte w załączniku Nr 8b do SWZ (dokumentacja projektowa) i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7b do SWZ.

Zamawiający informuje, że system monitoringu instalacji solarnej opisany w rozdziale 7 projektu budowlanego wykonawczego nie jest objęty przedmiotowym zamówieniem. Zamawiający wymaga, aby zamontowana instalacji umożliwiała w przyszłości podpięcie do takiego systemu.

2. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji, w ramach jednej lokalizacji nie trwało dłużej niż 2 dni robocze następujące po sobie.

3. Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na wykonane prace na okres nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż lat 5 od daty podpisania przez zamawiającego i wykonawcę protokołu odbioru końcowego (okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert opisane w rozdziale XVIII SWZ).

4. Zamówienie należy wykonać m.in. zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik/załączniki nr 8b do SWZ.

5. Urządzenia, armatura i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy, zgodny z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej.

6. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być wykonana o oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie, potencjał wykonawczy oraz dysponującego osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.

7. Materiały użyte przez wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

8. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: okres gwarancji / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 70
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

PLU.04.01.00-06-0105/19

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Zielona energia w gminie Rachanie” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

a) część 1: wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 zadanie polegające na dostawie i montażu min. 100 szt. zestawów instalacji fotowoltaicznych.

Warunek zostanie oceniony na podstawie wykazu dostaw (załącznik nr 5 do SWZ) polegających na dostawie i montażu zestawów instalacji fotowoltaicznych wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy;

b) część 2: wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 zadanie polegające na dostawie i montażu min. 50 szt. zestawów instalacji solarnych.

Warunek zostanie oceniony na podstawie wykazu dostaw (załącznik nr 5 do SWZ) polegających na dostawie i montażu zestawów instalacji solarnych wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

Przez jedno zadanie rozumie się dostawę i montaż na podstawie jednej umowy.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji określają projektu umów stanowiące załącznik nr 7 a i 7b do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w SWZ i projektach umów. Projekty umów dostępne na stronie (https://rachanie.e-bip.eu/index.php?id=130).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/05/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 09/08/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/05/2021
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Urząd Gminy Rachanie, ul. Dolna 1, 22-640 Rachanie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający na podstawie art. 105 oraz 106 ustawy Pzp żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania niezbędne do przeprowadzenia postępowania:

1) w zakresie części 1:

a) karty katalogowe/techniczne oferowanych zestawów (moduły fotowoltaiczne i falowniki), które powinny potwierdzać wszystkie minimalne parametry określone przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia,

b) certyfikat zgodności modułów fotowoltaicznych z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi, wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą;

2) W zakresie części 2:

a) karty katalogowe/techniczne dla kolektorów słonecznych, które powinny potwierdzać wszystkie parametry określone przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia,

b) certyfikat Solar Keymark lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub z nomą PN-EN 12975-2 (lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO 9806 (lub równoważną) nadaną przez właściwą jednostkę certyfikującą.

2. Uwaga! Przedmiotowe środki dowodowe, wykonawca składa wraz z ofertą.

3. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

— część 1: 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych),

— część 2: 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.

3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lub., Oddział Rachanie nr konta: 22 9639 1048 2005 4800 0042 0006 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania GKB.271.3.2021.ŁL – nr części ... (na którą wykonawca składa ofertę)”.

Uwaga! Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego.

5. W przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pieniężnej – zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;

2) poręczeń lub gwarancji – wymaga się, by oryginał dokumentu w postaci elektronicznej został złożony wraz z ofertą.

6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.

7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa Pzp.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej, w tym dokładne informacje na temat terminów składania odwołań, określone są w rozdziale XXIII SWZ.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/04/2021