Dienstleistungen - 174092-2021

08/04/2021    S68

Polen-Stettin: Reparatur und Wartung von Einrichtungen in Gebäuden

2021/S 068-174092

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
Nationale Identifikationsnummer: 000288900
Postanschrift: al. Powstańców Wielkopolskich 72
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 70-111
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Przemysław Frączek
E-Mail: p.fraczek@spsk2-szczecin.pl
Telefon: +48 914661087
Fax: +48 914661113
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://zamowienia.spsk2-szczecin.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi konserwacyjno-naprawcze i usuwanie awarii w branżach: elektrycznej, sanitarnej, ślusarsko-stolarskiej, instalacji gazów medycznych i ogólnobudowlanej w obiektach i budynkach Samodzielnego Publi...

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/220/01/21
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50700000 Reparatur und Wartung von Einrichtungen in Gebäuden
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Usługi konserwacyjno-naprawcze i usuwanie awarii w branżach elektrycznej, sanitarnej, ślusarsko-stolarskiej, instalacji gazów medycznych i ogólnobudowlanej w obiektach i budynkach Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ wraz z załącznikami.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 5 454 000.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50800000 Diverse Reparatur- und Wartungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ wraz z załącznikami.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: kryterium II – termin przystąpienia do usuwania awarii innej niż zanik napięcia i awaria zagrażająca życiu i zdrowiu w pełnych minutach / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: termin płatności faktury / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 60 000,00 PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy 00/100).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2019 poz. 2019.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 044-109099
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Usługi konserwacyjno-naprawcze i usuwanie awarii w branżach: elektrycznej, sanitarnej, ślusarsko-stolarskiej, instalacji gazów medycznych i ogólnobudowlanej w obiektach i budynkach Samodzielnego Publi...

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/03/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: WK Wiesław Kożybski
Postanschrift: ul. Niemierzyńska 17a
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 71-441
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 5 940 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 454 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/04/2021