29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 174100-2021

08/04/2021    S68

Rumunia-Craiova: Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

2021/S 068-174100

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 007-012580)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Compania de Apă Oltenia S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 11400673
Adres pocztowy: Str. Breștei nr. 133
Miejscowość: Craiova
Kod NUTS: RO411 Dolj
Kod pocztowy: 200177
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Adrian Mitroi
E-mail: licitatii.apaoltenia@gmail.com
Tel.: +40 251422117
Faks: +40 251422263
Adresy internetowe:
Główny adres: www.apaoltenia.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DJ-CL-06 – Extinderi rețele de apă și canalizare în comunele Simnicu de Sus, Ișalnița, Coțofenii din Dos

Numer referencyjny: 11400673_2019_PAAPD1082087
II.1.2)Główny kod CPV
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Executie lucrari aferente contractului „DJ-CL-06 Extinderi rețele apă și canalizare în comunele Șimnicu de Sus, Ișalnița, Coțofenii din Dos”, incluzand:

1. Cotofenii din Dos:

— extinderea retelei de distributie a apei in Cotofeni, Mihaita, Potmeltu (L = 5 918 m), incluzand 371 buc. Bransamente si 190 bransamente pe conductele existente (pe strada Dan Defleury), 27 buc. camine de golire, 7 buc. camine de vana si golire, 13 buc. camine de aerisire, 8 buc. camine de vana, 9 buc. vane ingropate, 21 buc. hidranti de incendiu supraterani;

— realizarea conductei de aductiune Mihaita-Potmeltu (L = 1 698 m);

— realizarea conductei de aductiune Potmeltu-Cotofeni (L = 4 058 m);

2. Simnicu de Sus:

— extinderea retelei de distributie a apei (L = 7 500 m), incluzand 276 buc. bransamente, 11 buc. camine de golire, 13 buc. camine de vana si golire, 13 buc. camine de vana, 9 buc. vane ingropate, 30 buc. hidranti de incendiu supraterani;

— realizarea sistemului de canalizare (L = 23 242 m);

— transportul apei uzate colectate catre reteaua de canalizare a orasului Craiova (opt statii de pompare apa uzata si conductele de refulare aferente L = 2 785 m);

3. Isalnita:

— extinderea retelei de distributie a apei (L = 1 110 m), incluzand 36 buc. bransamente, 3 buc. camine de vana, 5 buc. hidranti de incendiu supraterani;

— extinderea sistemului de canalizare in nordul aglomerarii Isalnita (L = 1 079 m);

— transportul apei uzate colectate catre reteaua de canalizare a orasului Craiova (trei statii de pompare apa uzata si conductele de refulare aferente L = 4 789 m).

Contractul include:

(a) lucrari de constructie;

(b) furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice;

(c) testare si punere in functiune;

(d) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de garantie.

Durata de executie a lucrarilor si punere in functiune a instalatiilor este de 30 de luni.

Perioada de garantie este de 36 de luni.

Note:

1. Numarul de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 24;

2. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 12 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/04/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 007-012580

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Zamiast:
Data: 15/04/2021
Powinno być:
Data: 26/04/2021
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Condiții de deschidere a ofertelor
Zamiast:
Data: 15/04/2021
Powinno być:
Data: 26/04/2021
Numer sekcji: IV.2.6)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Zamiast:
Data: 14/10/2021
Powinno być:
Data: 25/10/2021
VII.2)Inne dodatkowe informacje: