Lieferungen - 174102-2021

08/04/2021    S68

Rumänien-Târgoviște: Elektrizität

2021/S 068-174102

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița
Nationale Identifikationsnummer: RO 10084149
Postanschrift: Str. Ion Brătianu nr. 50, județul Dâmbovița
Ort: Târgoviște
NUTS-Code: RO313 Dâmboviţa
Postleitzahl: 130055
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Adrian Dumitru
E-Mail: achizitii@catd.ro
Telefon: +40 245614403
Fax: +40 245611774
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.catd.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100117161
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziție energie electrică pentru locurile de consum aparținând Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița – 2021

Referenznummer der Bekanntmachung: RO10084149/2020/04
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09310000 Elektrizität
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul contractului il reprezinta achizitia de energie electrica pentru locurile de consum apartinand Companiei de Apa Targoviste Dambovita, estimata la aproximativ 16988 MWh/an pentru un numar de 425 locuri de consum, compusa din cantitatea de 9 277 MWh/an energie electrica joasa tensiune pentru un numar de 360 locuri de consum si cantitatea de 7 711 MWh/an energie electrica medie tensiune pentru un numar de 65 locuri de consum; numărul de zile înainte de termenul-limită pentru primirea ofertelor până când ofertanții pot solicita clarificări: 19 zile calendaristice.

Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări și/sau informații suplimentare primite de la operatorii economici interesați: 11 zile calendaristice înainte de termenul-limită pentru primirea ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 8 637 450.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO313 Dâmboviţa
Hauptort der Ausführung:

Locurile de consum ale S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dambovita S.A., Targoviste.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul contractului il reprezinta achizitia de energie electrica pentru locurile de consum apartinand Companiei de Apa Targoviste Dambovita, estimata la aproximativ 16 988 MWh/an pentru un numar de 425 locuri de consum, compusa din cantitatea de 9 277 MWh/an energie electrica joasa tensiune pentru un numar de 360 locuri de consum si cantitatea de 7 711 MWh/an energie electrica medie tensiune pentru un numar de 65 locuri de consum.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica – ponderea de energie electrică furnizată din surse de energie regenerabile (SER-E) – %. / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinţa nr. 1: neîncadrarea in situaţiile prevăzute la art. 177 din Legea nr. 99/2016.

Condiţie de calificare: ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea de indeplinire:

— se va completa si prezenta DUAE – Partea a III-a „Motive de excludere” – Sectiunea A „Motive referitoare la condamnarile penale”.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea entitatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177 din Legea 99/2016, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractant/tert sustinator declarati in oferta:

— cazierul judiciar al operatorului economic;

— cazierul judiciar al persoanelor care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Cerinţa nr. 2: neîncadrarea in situaţiile prevăzute la art. 178 din Legea nr. 99/2016.

Condiţie de calificare: ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 178 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale

Modalitatea de indeplinire: se va completa si prezenta DUAE ˜– Partea a III-a „Motive de excludere” – Sectiunea B „Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale”.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea entitatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 178 din Legea 99/2016, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractant/tert sustinator declarati in oferta:

2 (a) Persoanele juridice române vor prezenta certificat de atestare fiscală cu situaţia obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, eliberat de ANAF, şi certificat de atestare fiscală privind situaţia obligaţiilor de plată către bugetul local, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora;

2 (b) Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare (certificate de atestare fiscală, caziere fiscale, alte documente echivalente) eliberate de autorităţile competente ale tarii de origine, prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul general consolidat (de stat si local), in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

Certificatele se vor prezenta pentru sediul principal pentru care exista obligatii fiscale.

Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Cerinţa nr. 3: neîncadrarea in situaţiile prevăzute la art. 180 din Legea nr. 99/2016.

Condiţie de calificare: ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE – Partea a III-a „Motive de excludere” – Sectiunea C „Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale”.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea entitatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractant/tert sustinator declarati in oferta:

— certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 180 alin. (2) si art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinţa nr. 4: neîncadrarea in situaţiile prevăzute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016.

Condiţie de calificare: ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de conflict de interese prevazute la art. 72 si 73 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea de indeplinire:

— se va completa DUAE – Partea a III-a „Motive de excludere” – Sectiunea C „Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale”;

— se va completa declaratia pe propria raspundere privind inexistenta conflictului de interese.

Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante, în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt:

1. Dumitru Adrian – director general;

2. Tutuianu Ioan – director tehnic si de productie si presedinte de rezerva comisie de evaluare;

3. Ionescu Radu – director economic;

4. Dumitru Valentin – manager dezvoltare;

5. Neculaescu Sergiu Ionut – manager investitii;

6. Vasile Mariana – viza CFP – semnatar contract;

7. Nita Laurentiu – șef Oficiu juridic semnatar contract;

8. Olaru Marin – presedinte Consiliu de Administratie;

9. Serban Marian – membru Consiliu de Administratie;

10. Vasile Claudiu-Ionut – membru Consiliu de Administratie;

11. Chitulescu Corneliu – membru Consiliu de Administratie;

12. Tabarca Corneliu – membru Consiliu de Administratie;

13. Trifan Mihai – membru Consiliu de administratie;

14. Dinu Paul – membru Consiliu de administratie;

15. Enache George Ionut – reprezentantul in AGA al Consiliului Local Targoviste;

16. Pascaru Constantin Catalin – presedinte in comisie de evaluare;

17. Matusescu Mihail – membru in comisie de evaluare;

18. Oprescu Constantin – membru in comisie de evaluare;

19. Trandafir Mariana – membru in comisie de evaluare;

20. Iliescu Gabriela – membru in comisie de evaluare;

21. Sprintaru Elena – membru de rezerva in comisie de evaluare;

22. Catu Sebastian – membru de rezerva in comisie de evaluare;

23. Mocanescu Alexandra – membru de rezerva in comisie de evaluare;

24. Mihai Ion Tinel – membru de rezerva in comisie de evaluare.

Cerinta 1: operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca acestia sunt legal constituiti si ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Documente suport pentru probarea cerintei, care vor fi prezentate la solicitarea entitatii contractante.

Pentru persoanele juridice romane: certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia. Din certificat trebuie sa rezulte obiectul de activitate principal/secundar relevant pentru obiectul prezentei achizitii.

Pentru persoanele juridice straine:

— prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic;

— documente de atestare asupra urmatoarelor, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident trebuie sa cuprinda denumirea completa, durata de functionare, sediul social, asociati/actionari, persoane împuternicite/administratori, domenii de activitate, activitati autorizate;

— prezentarea certificatului de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs.

În cazul ofertantilor persoane fizice sau juridice straine toate documentele care vor fi prezentate vor fi insotite de traduceri autorizate in limba româna.

Cerinta 2: licenta de furnizare a energiei electrice si anexa la licenta privind conditiile specifice asociate licentei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice-documente emise de ANRE – formulare tip, copii legalizate/copii lizibile cu mentiunea „conform cu originalul”, in termen de valabilitate, pentru activitatea de furnizare a energiei electrice.

Modalitatea prin care se demonstreaza indeplinirea cerintelor: operatorii economici care participa pe cont propriu vor depune un singur DUAE. Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (terti sustinatori/subcontractanti) vor depune un DUAE propriu si câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza.

Operatorii economici care depun oferta in asociere/grup vor depune câte un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii/grupului. La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc, conform criteriului de atribuire, prezinta documentele suport indicate în fisa de date în vederea probarii celor asumate prin DUAE.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat cerinta – experienta similara experienta similara a operatorului economic. Ofertantul va demonstra ca in ultimii trei ani, impliniti la data termenului-limita de depunere a ofertelor, mentionat in anuntul de participare, a furnizat produse similare, în valoare cumulata de cel putin 8 000 000,00 RON fara TVA in cadrul unuia sau mai multor contracte. Note:

1. Perioada ultimilor trei ani, pentru care se solicita demonstrarea experientei similare, se defineste prin raportare la data termenului-limita de depunere a ofertelor, fara a fi afectata de eventuale decalari ale termenului-limita prevazut initial in anuntul de participare;

2. Prin sintagma „produse similare se intelege livrarea de energie electrica”.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa si prezenta DUAE – Partea a IV-a „Criterii de selectie” – sectiunea C. Capacitatea tehnica si profesionala. Operatorii economici care depun oferta in asociere/grup vor depune câte un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii/grupului. Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (terti sustinatori, subcontractanti) vor depune un DUAE propriu si câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza. Documente suport pentru probarea cerintei: certificate/contracte/procese-verbale de receptie/recomandari/sau oricare alt document care sa confirme produsul furnizat si valoarea acestuia. În situatia în care ofertantul deruleaza un contract fara sa îl finalizeze pâna la momentul depunerii ofertelor, acesta poate invoca pentru dovedirea experientei similare partea de contract executata pâna la momentul solicitarii, cu conditia ca produsele sa fie receptionate. Dovada receptiei se va face prin depunere de procese verbale sau alte documente similare. În cazul în care oferta este sustinuta tehnico-profesional se va prezenta un angajament ferm prin care se confirma faptul ca tertul va pune la dispozitia ofertantului/asocierii resursele invocate. In cazul contractelor semnate in alta moneda, conversia în ron se va face luand in considerare cursul de referinta publicat de Banca Naţională a României pentru ziua semnarii contractului. Informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze: În cazul în care o parte din contract va fi subcontractata, ofertantul va furniza informatii privind partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinite de subcontractanti, denumirea si specializarea subcontractantilor. Subcontractantii nu trebuie să se afle în situaţiile prevăzute de art. 73, 177, 178 şi 180 din Legea nr. 99/2016, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens. Ofertantul va include în DUAE informatiile cu privire la subcontractantii propusi. Subcontractantii vor completa DUAE, in conformitate cu ceea ce implica participarea lor la indeplinirea contractului. Subcontractantul nu trebuie să se afle în situaţiile prevăzute de art. 73, 177, 178 şi 180 din Legea nr. 99/2016, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta acordul/acordurile de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate de entitatea contractanta doar ofertantului situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire. Informatii privind asociatii: în cazul depunerii unei oferte de catre un grup de operatori economici, se vor furniza informatii privind asocierea.

1. Se va completa si prezenta Formularul nr. 2 – „Informatii despre asociere”;

2. Se va completa si prezenta DUAE pentru fiecare membru al grupului de operatori economici.

Nota: acordul de asociere (cf. Formular nr. 2A) va fi prezentat doar la solicitarea entitatii contractante, daca este cazul, de catre ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire. Acordul de asociere nu poate sa prevada clauze contrare contractului de achizitie publica. Acordul de asociere trebuie sa mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele asocierii pentru indeplinirea contractului.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Ofertantul va constitui in favoarea entitatii contractante o garantie de participare în cuantum de 80 000 RON. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 42 din HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, prin una din urmatoarele modalitati:

(a) instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii;

(b) virament bancar in contul RO77RNCB0128045433630001, deschis la Banca Comerciala Romana, sucursala Targoviste.

Garanţia trebuie să fie irevocabilă.

Instrumentul de garantare se transmite în SEAP împreună cu oferta şi celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor, şi trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 60 de zile de la termenul-limita de primire a ofertelor.

In cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

Garantia de participare emisa in alta limba decat româna va fi insotita de traducerea autorizata in limba româna.

Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta moneda se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare.

In cazul depunerii de oferte in asociere GP trebuie constituita in numele asocierii si va acoperi in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 5 % din preţul contractului, fără TV detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/05/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 07/07/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/05/2021
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Operatorii economici au obligatia de a transmite oferta si DUAE numai in format electronic pana la data si ora limită de depunere a ofertelor, semnate cu semnatura electronica. Numai operatorii inscrisi in SEAP pot depune oferta. Solicitarile de clarificari si raspunsurile la solicitari se transmit in SEAP cu semnatura electronica. Entitatea contractanta poate solicita ofertantilor pe durata desfasurarii procedurii sa depuna toate sau o parte din documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016;

2. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la sectiunea „Documentatie si clarificari” din cadrul anuntului de participare. Entitatea contractanta nu va da curs solicitarilor de clarificare adresate prin alte modalitati de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificare in legatura cu documentatia de atribuire, operatorii economici trebuie sa se inregistreze in SEAP (www.e-licitatie.ro): ca operator economic; ca participant la procedura de atribuire;

3. În cazul in care in urma evaluarii ofertelor conform criteriului de atribuire se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP, la sectiunea „Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Serviciul juridic al S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.
Postanschrift: Bulevardul I.C. Brătianu nr. 50
Ort: Târgoviște
Postleitzahl: 130055
Land: Rumänien
E-Mail: secretariat@catd.ro
Telefon: +40 245614403
Fax: +40 245611774
Internet-Adresse: www.catd.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/04/2021