Lieferungen - 174110-2021

Kompaktansicht anzeigen

08/04/2021    S68

România-Bucureşti: Proiectile

2021/S 068-174110

Anunț de participare

Produse

Directiva 2009/81/CE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Ministerul Apărării – Unitatea Militară 02550 București
Adresă: Drumul Taberei nr. 9-11
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 061353
Țară: România
Persoană de contact: Diaconescu Cristian, Crăciun Liliana
E-mail: elicitatie@dpa.ro
Telefon: +40 213195858/2288
Fax: +40 213149333

Adresă (adrese) Internet:

Acces electronic la informații: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100117141

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
I.3)Activitate principală
Apărare
Altele
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități/entități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
„Lovitură 76 x 636 mm cu proiectil de instrucție inert, trasor”
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Murfatlar.

Cod NUTS RO România

II.1.3)Informații privind acordul-cadru
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 42
Justificarea unui acord-cadru a cărui durată depășește șapte ani:

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA: 3 156 000 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: De regulă anual.
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Obiectul acordului-cadru/contractelor subsecvente îl constituie furnizarea produsului:
„Lovitură 76 x 636 mm cu proiectil de instrucție inert, trasor”.
Valoarea estimată fără TVA: 3 156 000,00 RON.
Frecvenţa şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc): de regulă anual.
Cantitatea estimată de produse care ar putea fi solicitată pe parcursul derulării acordului-cadru este: cantitatea minimă – 100 buc./cantitatea maximă – 600 buc.
Cantitatea estimată de produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: cantitatea minimă – 100 buc./cantitatea maximă – 200 buc.
Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent, fără TVA: 1 052 000,00. Monedă: RON.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

35620000 Proiectile

II.1.7)Informații privind subcontractarea
Ofertantul trebuie să specifice în ofertă porțiunile din contract pe care intenționează să le subcontracteze unor terți, subcontractanții propuși, precum și obiectul subcontractelor pentru care sunt propuși subcontractanții respectivi
Ofertantul trebuie să specifice orice modificări care survin în legătură cu subcontractorii pe parcursul executării contractului
Autoritatea/entitatea contractantă poate obliga ofertantul câștigător să atribuie toate subcontractele sau anumite subcontracte prin procedura prevăzută în titlul III din Directiva 2009/81/CE
Ofertantul câștigător este obligat să subcontracteze următorul procent din contract prin aplicarea procedurii prevăzute în titlul III din Directiva 2009/81/CE: procentul minim: 0(%) procentul maxim: 0(%) din valoarea contractului.
Ofertantul câștigător este obligat să precizeze partea sau părțile din contract pe care intenționează să le subcontracteze în afara procentului obligatoriu și să indice subcontractorii deja identificați
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:

Valoarea estimată fără TVA: 3 156 000 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 42 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Cuantum garanţie de participare: „Lovitură 76 x 636 mm cu proiectil de instrucție inert, trasor”: 15 780,00 RON. Monedă: RON. Garantia de part. se va constitui în lei.
(a) Conf. OUG nr. 58/2016 IMM-urile nu mai pot constitui garanţia de part şi garanţia de buna executie în cuantum de 50 % din val. solicitată de AC;
(b) Garanţia de part. se va constitui în lei;
(c) În cazul în care garanţia de part se constituie în valută, echivalenţa leu/valută se va face la cursul BNR valabil pentru ziua publicării în SEAP a anunţului de part.
1. Perioada de val.: 90 de zile de la termenul-limită pt. depunerea of., cu posibilitatea de prelungire la cererea AC;
2. Mod. de constituire:
(a) printr-un instr. de garant. (Formular nr. 3), emis în cond. legii de o soc. bancară ori de o societate de asigurări, în favoarea autorităţii contractante şi care se prezintă în original sau
(b) prin vir. bancar, doar în lei, în contul UM 02550 cod IBAN RO62TREZ7005005XXX000212 deschis la ATCPMB, cod fiscal 4283716, cu condiţia confirmării acestuia de către bancă până la data deschiderii ofertelor. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Dovada constituirii garanţiei de part. trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora stabilită pentru deschiderea ofertelor. În cazul unei garanţii de part. emise de către o soc. de asig. se va prezenta şi poliţa de asigurare/contractul de asigurare, în original, însoţită de dovada plăţii integrale a poliţei de asig./contractului de asigurare. Ofertele care nu sunt însoţite de dovada const. garanţiei pentru part., conform cerinţelor vor fi respinse ca inacceptabile.
Notă: în cazul instrumentelor de garant. emise de o soc. bancară/de asigurări din străinătate, se va prezenta, în mod obligatoriu, originalul şi în anexă, traducerea autorizată a acestuia în lb. română şi legalizată. Se prezintă în etapa a II-a a proc. de atribuire numai de către op. ec. calificati si selectati.

Cuantum: 5 % din valoarea fără TVA a contractului. Se constituie prin virament ban [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 8 din OUG nr. 114/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
III.1.4)Alte condiții speciale cărora li se supune executarea contractului, în special cu privire la securitatea aprovizionării și a informației:
III.1.5)Informații privind autorizația de securitate:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală

Criterii privind situația personală a operatorilor economici (care pot determina eliminarea acestora), inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cerinţa de calificare: candidaţii vor face dovada că nu se încadrează în niciuna dintre situaţiile stipulate la art. 155, art. 156 şi art. 150 din OUG nr. 114/2011.
Documente solicitate:
1. Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 155 din OUG nr. 114/2011, Formular nr. 4, care va fi prezentat şi de terţul susţinător (financiar), dacă este cazul, iar în cazul unei asocieri, de către toţi membrii asocierii;
2. Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 156 din OUG nr. 114/2011, Formular nr. 5. În cazul în care oferta se va depune în asociere, formularul va fi prezentat de către toţi membrii asocierii;
3. Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, astfel:
(a) pentru persoane juridice române:
— certificat de atestare fiscală, eliberat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, din care să rezulte că operatorul economic participant ca şi candidat la procedura de atribuire nu are datorii la bugetul general consolidat scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul-limită de depunere a candidaturilor, inclusiv pentru punctele de lucru declarate în certificat. În cazul unei asocieri, documentul va fi prezentat de către toţi membrii asocierii;
— certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale, eliberat de autorităţile publice locale, din care să rezulte că operatorul economic participant ca şi candidat la procedura de atribuire nu are datorii la bugetele locale scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a candidaturilor, inclusiv pentru punctele de lucru declarate în certificat. În cazul unei asocieri, documentul va fi prezentat de către toţi membrii asocierii;
(b) pentru persoane juridice străine: documente edificatoare pentru demonstrarea faptului că şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local (certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), eliberate de autorităţi competente, în conformitate cu legislaţia naţională a ţării de origine sau a ţării în care sunt stabilite, din care să rezulte că operatorul economic participant ca şi candidat la procedura de atribuire nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a candidaturilor. Documentele se vor prezenta însoţite de traducerea autorizată a acestora în limba română.
În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. (3) lit. b), autoritatea contractantă acceptă o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentificată dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens;
4. Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 150 din OUG nr. 114/2011 – Formular nr. 6 care va fi prezentată şi de subcontractanţi, dacă este cazul, iar în cazul unei asocieri de către toţi membrii asocierii.
Personalul de conducere cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante în ceea ce priveşte prezenta procedură: Teodor Incicaș, Ion-Cornel Pleșa, Romeo Nechita, Florenț-Mircea Roman, Robert Popa, Gheorghe-Brăduțu Negru, Vasile Șerbănescu, Constantin Dedu, Paul-Lucreţiu Diaconescu, Roxana-Lăcrămioara Dieanu, Bogdan-Ionuț Popescu;
5. Declaraţie privind calitatea de participant la procedură – Formular nr. 7;

6. Certificat de participare la procedură cu ofertă independentă, conform art. 147 alin. (2) din OUG nr. 114/2011: Formular [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Criterii privind situația personală a subcontractanților (care pot determina eliminarea acestora), inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
III.2.2)Capacitatea economică și financiară

Criterii privind situația economică și financiară a operatorilor economici (care pot determina eliminarea acestora)

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cerinţa minimă de calificare: media cifrei de afaceri anuală, pe ultimii trei ani financiari încheiaţi, respectiv 2018, 2019, 2020 trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea de mai jos: lovitură 76 x 636 mm cu proiectil de instrucție inert, trasor: 2 104 000,00 RON.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): Documente solicitate:
1. Declaraţie privind cifra de afaceri (secţiunea „Formulare” etapa I-a – Formular nr. 9), care cuprinde tabelul cu cifrele de afaceri anuale şi media cifrei de afaceri anuale pe ultimii trei ani. În cazul în care nivelul cifrei de afaceri a fost exprimat în altă monedă decât leul, pentru echivalenţa lei/valută se va avea în vedere cursul de schimb mediu anual lei/valută comunicat de Banca Naţională a României şi se va menţiona cursul utilizat în documentele depuse. Cursul de schimb mediu anual lei/euro comunicat de BNR are valorile: pentru anul 2018: 1 EUR = 4,6535 RON, pentru anul 2019: 1 EUR = 4,7452 RON, pentru anul 2020: 1 EUR = 4,8371 RON;
2. Bilanţurile contabile pentru ultimii doi ani financiari încheiaţi (2018 şi 2019) vizate şi înregistrate de organele competente sau orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul poate dovedi capacitatea economico-financiară cum ar fi: rapoartele anuale, scrisori de bonitate din partea băncilor sau a unor societăţi recunoscute de audit financiar şi contabil etc. – copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul” semnat şi ştampilat.
Note:
(1) Capacitatea economică şi financiară a candidatului poate fi susţinută şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între candidat şi persoana respectivă, cu respectarea celorlalte condiţii impuse prin prezenta documentaţie;
(2) În cazul în care candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susţinerea financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 155 şi 156 din OUG nr. 114/2011 (va prezenta completat Formularele nr. 4 şi nr. 5 – secţiunea „Formulare” etapa I-a);
(3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună, situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea financiară a unei/unor terţe persoane, situaţia economică şi financiară se demonstrează în condiţiile prevăzute la alin. (2). Dacă operatorii economici susţinători nu depun documentele în forma solicitată, resursele acestora nu vor fi luate în considerare (vezi secţiunea „Formulare”, etapa I-a – „Formular nr. 13”). Susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament, aceasta din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului;
(4) Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câştigător face parte integrantă din contractul de furnizare.
Sancţiunea neîndeplinirii criteriului: candidaturile operatorilor economici care nu îndeplinesc cerinţa minimă de calificare referitoare la valoarea cifrei de afaceri, conform cerinţei impuse, sau nu prezintă documentele care probează/confirmă îndeplinirea cerinţei vor fi respinse.

Criterii privind situația economică și financiară a subcontractanților (care pot determina eliminarea acestora)

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
III.2.3)Capacitatea tehnică și/sau profesională

Criterii privind capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorilor economici (care pot determina eliminarea acestora)

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Cerinţa minimă de calificare: op. econ. trebuie să fi îndeplinit contract/contracte al căror obiect să fi fost furnizarea de produse similare şi care, individual/cumulat în ultimii cinci ani să fi avut o valoare mai mare decât cea precizată mai jos: lovitură 76 x 636 mm cu proiectil de instrucție inert, trasor: 1 052 000,00 RON.
În cazul în care contractul a fost încheiat în euro, echivalenţa lei-euro se va calcula la un curs de schimb mediu anual după cum urmează:
— pentru anul 2016: 1 EUR = 4,4908 RON;
— pentru anul 2017: 1 EUR = 4,5681 RON;
— pentru anul 2018: 1 EUR = 4,6535 RON;
— pentru anul 2019: 1 EUR = 4,7452 RON;
— pentru anul 2020: 1 EUR = 4,8371 RON.
Candidaţii care trebuie să efectueze conversia altor monede decât euro vor utiliza cursurile de schimb medii anuale lei/valută comunicate de către BNR şi vor specifica cursurile utilizate în documentele depuse.
Obs.: prin produse similare, autoritatea contractantă înţelege numai produse livrate în baza unor contracte ce au avut ca obiect producerea/comercializarea de muniție care se încadrează la codul CPV aferent produselor de natura celor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire.
Cei cinci ani se calculează prin raportare la data-limită de depunere a candidaturilor.
Cerinţa de calificare: candidaţii trebuie să aibă implementat un sistem de management al calităţii, pentru domeniul de activitate producere/comercializare muniție, în conformitate cu standardul ISO-9001 sau echivalent, pentru activitatea proprie de producere/comercializare.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e)
Documente solicitate: declaraţie/declaraţii privind lista principalelor livrări de produse similare în ultimii cinci ani (experienţa similară) – (secţiunea „Formulare” etapa I-a – Formular nr. 10).
Pentru confirmarea acestora, se vor anexa certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clienţi beneficiari. Documentele de confirmare se vor prezenta în copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul” semnat şi ştampilat, iar din conţinutul acestora trebuie să reiasă clar că furnizorul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale.
Note:
(1) Experienţa similară se dovedeşte prin completarea şi prezentarea unui formular (în conformitate cu modelul prezentat în secţiunea „Formulare” – etapa I „Formularul nr. 10”). Pentru faza de calificare, autoritatea contractantă va analiza corectitudinea datelor înscrise în acest formular, dacă acesta poate fi luat în considerare (sunt contracte finalizate, încadrarea corespunzătoare în codul CPV solicitat, s-au derulat în intervalul de timp solicitat);
(2) Cap. teh. şi prof. a candidatului poate fi susţinută, ptr. îndepl. unui ctr. şi de o altă pers.,indiferent de nat. rel. jur. existente între candidat şi pers. respectivă, cu resp. celorlalte cond. impuse prin prezenta doc.; (3) În cazul care candidatul îşi dem. cap.teh. şi prof. invocând şi susţinerea acordată, în cf. cu prev. alin. (1), de o altă pers., atunci are oblig. de a dovedi susţinerea de care benef., de regulă, prin prez. unui angajament ferm al pers. resp., încheiat în formă autentică, prin care aceasta conf. faptul că va pune la disp. candidatului/ofertantului resursele teh. şi prof. invocate. Pers. care asig. susţinerea teh. şi prof. nu trebuie să se afle în sit. care det. excluderea din proc. de atribuire, cf. art. 155 şi 156 din OUG nr. 114/2011 (va prezenta completate (Formularele nr. 4 şi 5 – secţiunea „Formulare” etapa I-a);
(4) Atunci când un grup de op. econ. depun candidatura comună, cap. teh. şi prof. se dem. prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea teh. şi prof. a unei/unor terţe pers., cap. teh. şi prof. se dem. în cond. prev. la alin. (2). Dacă op. econ. susţinători nu depun doc. în forma solicitată, resursele acestora nu vor fi luate în considerare. Susţinătorul răsp. pentru prejudiciile cauzate aut. contr. ca urmare a nerespectării oblig. prev. în angajament, aceasta din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului;
(5) Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câştigător face parte integrantă din contractul de furnizare.
Sancţiunea neîndeplinirii criteriului: candidaturile operatorilor economici care nu îndeplinesc cerinţa minimă de calificare referitoare la experienţa similară, conform cerinţei impuse, sau nu prezintă documentele care probează/confirmă îndeplinirea cerinţei vor fi respinse.
Documente solicitate: candidaţii vor prezenta copie lizibilă, cu menţiunea „conform cu originalul” semnată şi ştampilată, după certificate emise de organisme independente acreditate, care atestă implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii, pentru domeniul de activitate producere/ comercializare muniție, conform cu cerinţele din standardul ISO-9001 sau echivalent sau orice alte documente prin care poate dovedi conformitatea cu standardul specificat sau dacă nu urmează aceleaşi metode de standard ofertantul trebuie să dovedească îndeplinirea nivelurilor de performanţă stabilite de acesta.
Notă: în cazul depunerii unei candidaturi în asociere, fiecare asociat are obligaţia de a demonstra îndeplinirea cerinţei, pentru partea din contract pe care o realizează. Documentele solicitate trebuie să fie valabile la data-limită de depunere a candidaturilor.
Sancţiunea neîndeplinirii criteriului: candidaturile operatorilor economici care nu fac dovada îndeplinirii cerinţei de calificare referitoare la asigurarea calităţii vor fi respinse.

Criterii privind capacitatea tehnică și/sau profesională a subcontractanților (care pot determina eliminarea acestora)

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:

Nivel(uri) minim(e) necesar(e)

III.2.4)Informații privind contractele rezervate
Contractul este rezervat unor ateliere protejate
Contractul poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Restrânsă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
Număr minim preconizat 3 și numărul maxim 99
Criterii obiective pentru selectarea unui număr limitat de candidați: Numărul minim preconizat 3, numărul maxim: nu. Autoritatea contractantă nu impune limitarea numărului de operatori economici invitaţi să participe. Toţi candidaţii participanţi la procedura de atribuire care îndeplinesc cerinţele de calificare de la pct. III 2.1)-III.2.3) vor fi selectaţi şi invitaţi să depună ofertă. În cazul în care numărul operatorilor economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie şi care au prezentat oferte admisibile este mai mic decât numărul minim preconizat indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă are dreptul:
(a) fie de a anula procedura de atribuire pentru încheierea contractului;
(b) fie de a continua procedura de atribuire pentru încheierea contractului numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie solicitate şi care a/au prezentat ofertă admisibilă. Criterii obiective de limitare a numărului de candidaţi: nu.
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitații care să se deruleze în etape succesive pentru a reduce progresiv numărul soluțiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate da
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
1/1/043-M din 2021
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.5.2021 - 09:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare:
Procedura este organizată de M.Ap.N – UM 02550 București (prin UM 02550 C București).

Documentaţia publicată în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice este documentaţia aferentă etapei I – „Calificarea şi selectarea candidaţilor”. Solicitările de clarificări, cu privire la documentaţia de atribuire aferentă etapei I, vor fi transmise prin poştă sau fax. Programul de lucru al autorităţii contractante este de luni până vineri între orele 8.00-16.00. Orice document, ce conţine solicitări de clarificări, transmis autorităţii contractante în afara orelor de program va putea fi înregistrat, iar autoritatea contractantă va lua cunoştinţă de el, doar în prima zi (la prima oră) cu program de lucru. Răspunsurile la solicitările de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire aferentă etapei I, vor fi publicate de către autoritatea contractantă în SEAP, secţiunea „Documentaţie şi clarificări” din cadrul anunţului de participare (adresa www.e-licitatie.ro). In cazul în care candidatul are intenţia de a subcontracta parte/părţi din contract, va completa şi prezenta Formularul 11 – secţiunea „Formulare” etapa I-a – „Declaraţie” privind lista subcontractanţilor şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia.

Modul de departajare a ofertelor cu preţuri egale: În cazul în care comisia de evaluare constată că pe primul loc se află oferte admisibile cu preţuri egale, se va solicita, ofertanţilor în cauză, o nouă propunere financiară care se va depune în aceleaşi condiţii cu oferta (în plic sigilat cu scrisoare de înaintare). Câştigătorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului preţul cel mai scăzut. Evaluarea ofertelor se realizează confom metodologiei de evaluare publicată în SEAP, secţiunea „Documentaţie, clarificări şi decizii” din cadrul invitaţiei de participare.
Evaluarea candidaturilor/ofertelor se realizează conform Metodologiei de evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul procedurilor de achiziţie organizate în baza OUG nr. 114 din 21 decembrie 2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii publicată în SEAP, secţiunea „Documentaţie, clarificări şi decizii” din cadrul anunţului de participare.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Ministerul Apărării – Unitatea Militară 02550 București – Biroul juridic
Adresă: Drumul Taberei nr 9-11, sect. 6
Localitate: București
Cod poștal: 061353
Țară: România

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Căi de atac: conform Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
3.4.2021