Leveringen - 174210-2019

12/04/2019    S73

Noorwegen-Kjeller: Vliegtuigmotoren

2019/S 073-174210

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Forsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon
Nationaal identificatienummer: 988517860
Postadres: Fetveien 80-84
Plaats: Kjeller
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 2007
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Mille Charlotte Bruun-Olsen Hauge
E-mail: mihauge@mil.no

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/103700126.aspx

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procurement of Engines for NH90 — RTM322

Referentienummer: 2019010864
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34731100 Vliegtuigmotoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

2 engines will be procured for NH90 maritime helicopters, in order to support the planned operations pattern. One module based engine with a container and one complete engine with a container will be procured. The procured engines must be type RTM322, as only this engine is certified for NH90 maritime helicopters.

The engine type is only manufactured by Safran Helicopter Engines, and the Norwegian Armed Forces therefore deems that it is a service that can only be provided by a specific supplier, cf. the Regulations on Defence and Security Procurements (FOSA), §5-3 letter c).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 922 060.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34731700 Onderdelen voor helikopters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO012 Akershus
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kjeller, NORWAY.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2 engines will be procured, one module based engine with a container and one complete engine with a container. The engines must be type RTM322. As only Safran Helicopter Engines manufacture RTM322, the terms in FOSA §5-3 letter c) are deemed to be fulfilled. Only RTM322 can be used, as this is the only engine that is certified for NH90 maritime helicopters.

The following products will be procured:

1) Complete engine:

— Part Number: 322015190 — Spare Engine RTM 322 01/9 — aircraft gas turbine engine,

— Part Number: TM 2714G002 — C1 Cont. Engine — shipping and storage container, turbine components.

2) Module based engine:

— Part Number: 70GM011150 — Module 1: compressor, aircraft gas turbine engine,

— Part Number: RTM322M02800 — Module 2: Module 02, Combston and HPT MK. NO,

— Part Number: RTM322M03800 — Module 3: Module 03, Power Turbine MK.NO,

— Part Number: 70GM041130 — Module 4: shaft, turbine, aircraft gas turbine engine,

— Part Number: 70GM051140 — Module 5: accessory section module, aircraft gas turbine engine,

— Part Number: TM4309G001 — C1Cont. Module 1: shipping and storage container, turbine components,

— Part Number: TM6529G001 — C1Cont. Module 2: container, M02 transportation,

— Part Number: TM6530G001 — C1Cont. Module 3: container, M03 transportation,

— Part Number: TM4377G001 — C1Cont. Module 4: shipping and storage container, transmission,

— Part Number: TM4378G001 — C1Cont. Module 5: shipping and storage container, turbine components.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

FOSA §5-3 letter c) states that if “a service, due to technical reasons (...) can only be provided by one specific supplier”, a contest can be held without a prior notice. In this case, 2, RTM322 engines will be procured, one module based and one complete engine. Only Safran Helicopter Engines manufacture this engine, and it is only this engine that can be used in NH90 maritime helicopters. It is, thus, a service that, due to technical reasons, can only be provided by one specific supplier, and the terms in FOSA §5-3 letter c) are fulfilled.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
04/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Safran Helicopter Engines
Plaats: Tarnos
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 40220
Land: Frankrijk
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 3 922 060.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Forsvarsdepartementet
Plaats: Postboks 8126 DEP
Postcode: 0032
Land: Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/04/2019