Υπηρεσίες - 174283-2019

15/04/2019    S74

Ιρλανδία-Dunsany: Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων στα κτίρια της Επιτροπής της ΕΕ στο Dunsany, κομητεία Meath, Ιρλανδία

2019/S 074-174283

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - DG Sante
Ταχ. διεύθυνση: Co. Meath, Grange
Πόλη: Dunsany
Κωδικός NUTS: IE062 Mid-East
Χώρα: ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Laura Cahill
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων στα κτίρια της Επιτροπής της ΕΕ στο Dunsany, κομητεία Meath, Ιρλανδία

Αριθμός αναφοράς: SANTE/2018/F6/08
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90919000 Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων, σχολείων και εξοπλισμού γραφείων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να συνάψει μια σύμβαση που αφορά τις υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων που απαιτούνται σε εγκαταστάσεις γραφείων που βρίσκονται στο Grange, Dunsany, County Meath, Ιρλανδία.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 070 461.20 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: IE062 Mid-East
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Η τοποθεσία βρίσκεται περίπου 45 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης του Δουβλίνου, σε μια εγκατάσταση στην κεντρική οδό που συνδέει την πόλη Trim (R 154).

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η εγκατάσταση φιλοξενεί τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν:

μια μεγάλη συνεδριακή εγκατάσταση με εξοπλισμό διερμηνείας και βοηθητικές εγκαταστάσεις,

διαχωρισμένους χώρους γραφείων για προσωπικό έως 250 ατόμων,

3 αίθουσες επικοινωνίας,

εγκαταστάσεις κουζίνας και τραπεζαρίας,

χώρο αποθήκευσης αρχείων,

κτίρια του βρεφονηπιακού/παιδικού σταθμού και ένα συγκρότημα εξυπηρέτησης είναι παρακείμενα, αλλά ξεχωριστά από το κύριο συγκρότημα.

Ο αριθμός του προσωπικού των εγκαταστάσεων περιλαμβάνει το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διάφορους παρόχους υπηρεσιών (π.χ.: επιχειρησιακό προσωπικό διαχείρισης εγκαταστάσεων, προσωπικό ασφάλειας, παρόχους υπηρεσιών βρεφονηπιακού σταθμού και προσωπικό τροφοδοσίας) και ανέρχεται περίπου σε 190 άτομα. Ωστόσο, η φύση των εκτελούμενων εργασιών απαιτεί την εργασία του προσωπικού εκτός γραφείου για ορισμένες περιόδους. Ως αποτέλεσμα του εν λόγω μοντέλου, κατά τις εργάσιμες εβδομάδες και κοντά σε περιόδους διακοπών, ο αριθμός του προσωπικού στις εγκαταστάσεις ενδέχεται να διαφέρει. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός του προσωπικού των εγκαταστάσεων σπανίως υπερβαίνει τα 140 άτομα.

Η σύμβαση αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων για τις εγκαταστάσεις στο Grange.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Τεχνική ποιότητα / Στάθμιση: 50/100
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Οργάνωση / Στάθμιση: 40/100
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιοτικός έλεγχος / Στάθμιση: 10/100
Τιμή - Στάθμιση: 0
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τυχόν ερωτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3402

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Κλειστή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 114-258519
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Τίτλος:

Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων στα κτίρια της Επιτροπής της ΕΕ στο Dunsany, κομητεία Meath, Ιρλανδία

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
21/03/2019
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 3
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Accent solutions
Πόλη: Dublin
Κωδικός NUTS: IE062 Mid-East
Χώρα: ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 2 800 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 2 070 461.20 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

1) H προσοχή των ενδιαφερομένων εφιστάται στον στόχο της παρούσας προκήρυξης, ήτοι στην επιλογή των υποψηφίων που θα λάβουν τη συγγραφή υποχρεώσεων και θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά. Η διαδικασία αποτελείται από 2 ξεχωριστές φάσεις. Κατά την πρώτη φάση, οι αιτήσεις συμμετοχής που αποστέλλονται στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης θα αξιολογηθούν από μια επιτροπή επιλογής με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα δημοσίων συμβάσεων. Όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τα αναφερόμενα πρότυπα θα συμπεριληφθούν στον κλειστό κατάλογο και στη συνέχεια θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά. Οι υποψήφιοι που δεν θα συμπεριληφθούν στον κλειστό κατάλογο μετά τη φάση 1 θα ενημερωθούν για τους λόγους αποκλεισμού τους από τη διαδικασία.

2) Σημείωση: τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να τηρήσουν αυστηρά τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα έγγραφα του διαγωνισμού κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους. Επίσης, τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει:

— να αποστείλουν την αίτησή τους πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στο σημείο IV.2.2). Οι αιτήσεις που θα αποσταλούν μετά τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο IV.2.2) θα απορριφθούν αυτομάτως,

— να επισυνάψουν όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνται στα έγγραφα δημοσίων συμβάσεων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu όπως αναφέρεται στο σημείο I.1).

3) Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να μην ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην παρούσα φάση. Ο δικτυακός τόπος στο σημείο I.3) θα επικαιροποιείται τακτικά και εφεξής εναπόκειται στους υποψήφιους να ενημερώνονται σχετικά με κάθε επικαιροποίηση και τροποποίηση κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής προσφορών,

4) Θα οργανωθεί επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Grange προκειμένου οι υποψήφιοι του κλειστού καταλόγου να επιθεωρήσουν τις εγκαταστάσεις. Ωστόσο, δεν θα δοθεί αποζημίωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα έξοδα που θα πραγματοποιηθούν εκ μέρους των υποψηφίων για τον σκοπό αυτό. Κατ' ανώτατο όριο 3 εκπρόσωποι από κάθε υποψήφιο μπορούν να συμμετάσχουν στην επιτόπια επίσκεψη. Η συμμετοχή στην επιτόπια επίσκεψη δεν είναι υποχρεωτική,

5) Η οδηγία TUPE ή οδηγία για τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων του 1977, η οποία έγινε μέρος του ιρλανδικού δικαίου σύμφωνα με τους κανονισμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων) του 1980, προστατεύει

τα δικαιώματα των εργαζομένων όταν η επιχείρηση στην οποία απασχολούνται μεταβιβάζεται σε νέο ιδιοκτήτη και εφαρμόζεται στην παρούσα σύμβαση.

Η βασική σχετική νομοθεσία της Ιρλανδίας περιλαμβάνει:

— την οδηγία 2001/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία εισήχθη στην Ιρλανδία με τη μορφή κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων) SI 131/2003 — Παράρτημα VI,

— τον νόμο περί εργαζομένων (Παροχή πληροφοριών και διαβούλευση), του 2006 — Παράρτημα VII.

6) Σύμφωνα με το άρθρο 104 στοιχείο στ) του δημοσιονομικού κανονισμού και τα άρθρα 104 στοιχείο στ) και άρθρο 134 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και άρθρο 134 παράγραφος 4 των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού, η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής διατηρεί το δικαίωμα να διαπραγματευτεί με τον τελικό ανάδοχο για νέες υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών ή εργασιών οι οποίες ανατίθενται στον οικονομικό φορέα-ανάδοχο της αρχικής σύμβασης από την ίδια αναθέτουσα αρχή. Όταν τα θεσμικά όργανα αναθέτουν τις συμβάσεις για ίδιο λογαριασμό, η εν λόγω διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης και το αργότερο κατά τα 3 έτη που ακολουθούν την υπογραφή της.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Βλέπε VI.4.1)
Πόλη: Luxembourg
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
03/04/2019