Υπηρεσίες - 174285-2019

15/04/2019    S74

Γερμανία-Βερολίνο: Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή οργανωτικής και τεχνικής υποστήριξης σε εκδηλώσεις που διοργανώνει η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Γερμανία/Διαχείριση εκδηλώσεων

2019/S 074-174285

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General Communication, EC Representation in Berlin, Germany
Ταχ. διεύθυνση: Unter den Linden 78
Πόλη: Berlin
Κωδικός NUTS: DE3 BERLIN
Ταχ. κωδικός: 10117
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-REP-DE-VERTRAEGE@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/germany/eu-funding/tenders_de
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-communication_en
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή οργανωτικής και τεχνικής υποστήριξης σε εκδηλώσεις που διοργανώνει η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Γερμανία/Διαχείριση εκδηλώσεων

Αριθμός αναφοράς: PO/2018-18/BER
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79952000 Υπηρεσίες εκδηλώσεων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Διαχείριση εκδηλώσεων: παροχή οργανωτικής και τεχνικής υποστήριξης σε εκδηλώσεις που διοργανώνει η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Γερμανία

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 920 000.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Παρτίδα 1: Βερολίνο/Διαχείριση εκδηλώσεων

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79952000 Υπηρεσίες εκδηλώσεων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: DE3 BERLIN
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή οργανωτικής και τεχνικής υποστήριξης σε εκδηλώσεις που διοργανώνει η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Γερμανία/Παρτίδα 1: Βερολίνο.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα και συνέπεια της προτεινόμενης μεθοδολογίας και μέσων — ποιοτικός έλεγχος / Στάθμιση: 30/100
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Διαχείριση και οργάνωση της εργασίας / Στάθμιση: 20/100
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιγραφή της προσέγγισης και ποιότητα του συντονισμού, της διαχείρισης και της κατανομής των πόρων για την περιπτωσιολογική μελέτη / Στάθμιση: 30/100
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιπτωσιολογική μελέτη — δημιουργικότητα προσέγγισης και σχεδιασμού, τεχνικές λύσεις και διαχείριση ποιότητας / Στάθμιση: 20/100
Τιμή - Στάθμιση: 40 %
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Παρτίδα 2: Βόννη/Διαχείριση εκδηλώσεων

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79952000 Υπηρεσίες εκδηλώσεων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή οργανωτικής και τεχνικής υποστήριξης σε εκδηλώσεις που διοργανώνει η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Γερμανία/Παρτίδα 2: Βόννη.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα και συνέπεια της προτεινόμενης μεθοδολογίας και μέσων — ποιοτικός έλεγχος / Στάθμιση: 30/100
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Διαχείριση και οργάνωση της εργασίας / Στάθμιση: 20/100
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιγραφή της προσέγγισης και ποιότητα του συντονισμού, της διαχείρισης και της κατανομής των πόρων για την περιπτωσιολογική μελέτη / Στάθμιση: 30/100
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιπτωσιολογική μελέτη — δημιουργικότητα προσέγγισης και σχεδιασμού, τεχνικές λύσεις και διαχείριση ποιότητας / Στάθμιση: 20/100
Τιμή - Στάθμιση: 40 %
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Παρτίδα 3: Μόναχο/Διαχείριση εκδηλώσεων

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79952000 Υπηρεσίες εκδηλώσεων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: DE21H München, Landkreis
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή οργανωτικής και τεχνικής υποστήριξης σε εκδηλώσεις που διοργανώνει η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Γερμανία/Παρτίδα 3: Μόναχο

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα και συνέπεια της προτεινόμενης μεθοδολογίας και μέσων — ποιοτικός έλεγχος / Στάθμιση: 30/100
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Διαχείριση και οργάνωση της εργασίας / Στάθμιση: 20/100
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιγραφή της προσέγγισης και ποιότητα του συντονισμού, της διαχείρισης και της κατανομής των πόρων για την περιπτωσιολογική μελέτη / Στάθμιση: 30/100
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιπτωσιολογική μελέτη — δημιουργικότητα προσέγγισης και σχεδιασμού, τεχνικές λύσεις και διαχείριση ποιότητας / Στάθμιση: 20/100
Τιμή - Στάθμιση: 40 %
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 155-354603
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: PO/2018-18/BER - Lot 1 Berlin
Αριθμός τμήματος: 1
Τίτλος:

Παρτίδα 1: Βερολίνο/Διαχείριση εκδηλώσεων

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
15/03/2019
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 3
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 3
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 3
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Artecom Veranstaltungs GmbH &Co.KG
Ταχ. διεύθυνση: Ruschestraße 68
Πόλη: Berlin
Κωδικός NUTS: DE300 Berlin
Ταχ. κωδικός: 10365
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 1 000 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 1 000 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: PO/2018-18/BER - Lot 2 BONN
Αριθμός τμήματος: 2
Τίτλος:

Παρτίδα 2: Βόννη/Διαχείριση εκδηλώσεων

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
19/03/2019
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 2
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Valentum Kommunikation GmbH
Ταχ. διεύθυνση: Bischof-von-Henle Straße 2b
Πόλη: Regensburg
Κωδικός NUTS: DE232 Regensburg, Kreisfreie Stadt
Ταχ. κωδικός: 93051
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 720 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 720 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: PO/2018-18/BER Lot 3 - Munich
Αριθμός τμήματος: 3
Τίτλος:

Παρτίδα 3: Μόναχο/Διαχείριση εκδηλώσεων

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
19/03/2019
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 2
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Valentum Kommunikation GmbH
Ταχ. διεύθυνση: Bischof-von-Henle Straße 2b
Πόλη: Regensburg
Κωδικός NUTS: DE232 Regensburg, Kreisfreie Stadt
Ταχ. κωδικός: 93051
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 200 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 200 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3)

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
08/04/2019