Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 174482-2019

15/04/2019    S74

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2019/S 074-174482

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP — Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Fábiánsebestyén Község Önkormányzata
Postai cím: Szabadság tér 2.
Város: Fábiánsebestyén
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6625
Ország: Magyarország
E-mail: polgarnester@fabiansebestyen.hu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fabiansebestyen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.fabiansebestyen.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Mindszent Város Önkormányzata
Postai cím: Köztársaság tér 31.
Város: Mindszent
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6630
Ország: Magyarország
E-mail: mindszent@mindszent.hu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mindszent,hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mindszent,hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

DKMO1_A

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

«Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.2-15-2016-00002 azonosítószámú, «Délkelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. (DKMO1)» elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint»

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 012 505 870.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45247130 Vízvezeték építése
45232430 Vízkezelés
45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
45232150 Vízelosztó csővezetékkel kapcsolatos munka
45232151 Vízvezeték-felújítással kapcsolatos építési munkák
45252126 Ivóvízkezelő mű építési munkái
45252210 Víztisztító üzem építési munkái
45262220 Ivóvízkútfúrás
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Fábiánsebestyén, Mindszent közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen:

1. Az ajánlattételi dok. részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal

A nyertes AT feladatát képezi, hogy az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak figyelembe vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüzemi terveket, megvalósulási terveket, üzemeltetési és-karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ATteljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

2. Az ajánlattételi dok. részét képező műszaki tartalomban ismertetett beavatkozások, létesítmények funkciójának, céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően. AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandóak.

3. A szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, tulajdonosi, kezelői egyeztetések, hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az üzemeltetési engedélyeztetés), a lejárt hatályú szakhatósági és közműkezelői engedélyek módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása.

4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel, hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.

5. Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvonalak kialakítása, folyamatos karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás, technológiai gépészet, egyéb gépészeti berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése.

6. Megvalósulási tervek készítése.

7. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.

8. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése.

9. Régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi vizsgálat és környezetvédelmi engedély beszerzése.

10. A kivit. során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.

11. A kivit. során a leendő üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.

12. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkkel, hatóságokkal, szervekkel.

13. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése beleértve az esetleges hiánypótlás során szükséges dokumentumok elkészítését is, azzal, hogy az üzemeltetési engedély megszerzése az engedélyes feladata.

14. Az építési munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai/vagyonkezelői hozzájárulásának beszerzése, illetve az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjában érvényes vagyonkezelői megállapodások, tulajdonosi hozzájárulások szükség szerinti aktualizálása.

15. A kivitelezés érdekében felmerülő zöldkár értékének szakértői felmérése és a kártalanítások károsultak részére történő megfizetése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű lebonyolítása.

A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a tervezés és a kivitelezés vonatkozásában / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-2.1.2-15-2016-00002

II.2.14)További információk

A Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárás.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 051-083946
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

«Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.2-15-2016-00002 azonosítószámú, «Délkelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. (DKMO1)» elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint»

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
27/12/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: A-G Híd Konzorcium (Vezető tag: A-Híd Zrt.)
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HÍD Zrt. (tag 1)
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Z-Híd Zrt. (tag 2)
Postai cím: Karikás Frigyes utca. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 021 491 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 012 505 870.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1.)

STRABAG Építőipari Zrt. [székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)] Adószám: 10776456-4-43.

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) nettó 1 055 222 258 HUF

2.)

A-G Híd Konzorcium (vezető: A-Híd Zrt. székhely: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20., Adószám: 24857538-2-44. tag1: HÍD Zrt. székhely: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20., Adószám: 14517286-2-44., tag2: Z-Híd Zrt. székhely: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20., Adószám: 14541029-2-41).

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) nettó 1 012 505 870 HUF

3.)

SV KEHOP 2 Konzorcium elnevezésű közös ajánlattevők (vezető: SADEMagyarország Mélyépítő Kft. székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 301., Adószám: 11097875-2-44., Tag1: Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt. székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 301., Adószám: 13988560-2-13.)

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) nettó 1 041 500 000 HUF

4.)

Magyar Vakond Kft. (6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138., Adószám: 22929486-2-03.)

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) nettó 1 035 272 488 HUF

Jelen eljárás: Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárás.

Az eljárást megindító ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 12.3.2016. napján 2016/S 051-083946 azonosítószámon jelent meg, a Közbeszerzési Értesítőben KÉ 2673/2016 nyilvántartási számon, 16.3.2016. napján került közzétételre.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/04/2019