Услуги - 174617-2018

21/04/2018    S78

България-София: Услуги по почистване на сгради, без жилищните

2018/S 078-174617

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Национален регистрационен номер: 831661388
Пощенски адрес: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17—19
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1202
Държава: България
Лице за контакт: Мария Митрева — главен експерт в отдел Планиране и провеждане на обществени поръчки, дирекция Обществени поръчки
Електронна поща: op@mrrb.government.bg
Телефон: +359 29405258
Факс: +359 29405413
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mrrb.government.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.mrrb.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/10-18-005/
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: регионално развитие и благоустройство

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Дирекция за национален строителен контрол

Референтен номер: 10-18-005
II.1.2)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК). Зелена обществена поръчка — вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение за централизирано възлагане със срок за изпълнение на услугите от датата на сключване на договора, но не по-рано от 1.2.2018 г. до 31.1.2021 г. Осъществява комплексно почистване на сгради, работни и сервизни помещения, поверени за управление и разпореждане на структурите на ДНСК.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК). Зелена обществена поръчка — вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение за централизирано възлагане със срок за изпълнение на услугите от датата на сключване на договора, но не по-рано от 1.2.2018 г. до 31.1.2021 г. Осъществява комплексно почистване на сгради, работни и сервизни помещения, поверени за управление и разпореждане на структурите на ДНСК.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 156-323831
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Процедурата е прекратена с Решение № РД-02-14-261/16.3.2018 г. на Главния секретар на МРРБ. Решението е вляло в сила на 30.3.2018 г.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/04/2018