Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Услуги - 174617-2018

21/04/2018    S78

България-София: Услуги по почистване на сгради, без жилищните

2018/S 078-174617

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Национален регистрационен номер: 831661388
Пощенски адрес: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17—19
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1202
Държава: България
Лице за контакт: Мария Митрева — главен експерт в отдел Планиране и провеждане на обществени поръчки, дирекция Обществени поръчки
Електронна поща: op@mrrb.government.bg
Телефон: +359 29405258
Факс: +359 29405413
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mrrb.government.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.mrrb.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/10-18-005/
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: регионално развитие и благоустройство

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Дирекция за национален строителен контрол

Референтен номер: 10-18-005
II.1.2)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК). Зелена обществена поръчка — вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение за централизирано възлагане със срок за изпълнение на услугите от датата на сключване на договора, но не по-рано от 1.2.2018 г. до 31.1.2021 г. Осъществява комплексно почистване на сгради, работни и сервизни помещения, поверени за управление и разпореждане на структурите на ДНСК.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК). Зелена обществена поръчка — вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение за централизирано възлагане със срок за изпълнение на услугите от датата на сключване на договора, но не по-рано от 1.2.2018 г. до 31.1.2021 г. Осъществява комплексно почистване на сгради, работни и сервизни помещения, поверени за управление и разпореждане на структурите на ДНСК.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 156-323831
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Процедурата е прекратена с Решение № РД-02-14-261/16.3.2018 г. на Главния секретар на МРРБ. Решението е вляло в сила на 30.3.2018 г.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/04/2018