Árubeszerzések - 174617-2019

15/04/2019    S74    Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Villamos energia

2019/S 074-174617

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_24660893
Postai cím: Erzsébet tér 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Palkó Júlia
E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu
Telefon: +36 18727474
Fax: +36 18727478

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.belvaros-lipotvaros.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.belvaros-lipotvaros.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_57883010
Postai cím: Hercegprímás utca 14–16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Palkó Júlia
E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu
Telefon: +36 18727474
Fax: +36 18727478

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.belvaros-lipotvaros.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.belvaros-lipotvaros.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_59893215
Postai cím: Nádor utca 36.
Város: Budapet
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Palkó Júlia
E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu
Telefon: +36 18727474
Fax: +36 18727478

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.belvaros-lipotvaros.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.belvaros-lipotvaros.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Belváros-Lipótváros Közterület-Felügyelet
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_63467352
Postai cím: Bajcsy Zs. út 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Palkó Júlia
E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu
Telefon: +36 18727474
Fax: +36 18727478

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.belvaros-lipotvaros.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.belvaros-lipotvaros.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Belső-Pesti Tankerületi Központ
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_54900903
Postai cím: Damjanich utca 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Palkó Júlia
E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu
Telefon: +36 18727474
Fax: +36 18727478

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.belvaros-lipotvaros.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.belvaros-lipotvaros.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000401232019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000401232019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Villamos energia beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000401232019
II.1.2)Fő CPV-kód
09310000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

«Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat részére 2019–2020.»

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09310000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, a magyar VER.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Villamos energia beszerzése mindösszesen 2 460 352 KWh mennyiségben.

2 460 352 KWh/év (szankciómentes tolerencia sáv 20 %) villamos energia vétele.

Ajánlatkérő a tolerancia sávval nem mennyiségi eltérést kíván rögzíteni, hanem azt kéri az ajánlattevőktől, hogy abban az esetben, ha a tényleges fogyasztás a várható fogyasztáshoz képest mindkét irányban a 20 %-os sávon belül marad, akkor nyertes ajánlattevő nem érvényesít ajánlatkérővel szemben semmiféle szankciót, pótdíjat, vagy kiegyenlítő energiát.

Az ajánlati ár (HUF/KWh) olyan nettó ár a szerződéses futamidő egészére vonatkozóan, amely nem tartalmazza a zöld energia (KÁT) költségét, a rendszerhasználati díjakat, a jogszabályokban foglalt kötelező pénzeszközöket, energia adót, áfát és más, a villamos energia vásárlásokhoz kapcsolódó, jogszabályokban előírt, az ajánlatkérő terhére eső költségek (díjak, adók és más járulékok) elszámolását.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/08/2019
Befejezés: 01/08/2020
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.6 pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015.Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumban rendelkezésre bocsátott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki.

a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;

b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be.

Igazolási mód:

Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. Korm. rendelet 8–9. §-ai szerint igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. Korm. rendelet 10–11. §-ai szerint igazolnia kell,hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése értelmében nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Ajánlattevőnek 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében,amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtania.

Ajánlattevők alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel:

A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles tevékenység.

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szükséges engedéllyel nem rendelkezik. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.

A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P/1. A 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja értelmében az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő csatolja az előző 2, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes áfa nélkül számított — árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (villamos energia szállítás) származó — áfa nélkül számított —évenkénti árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. A jelen felhívás feladását megelőző 2, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes — áfa nélkül számított — árbevétele egyik évben sem érte el a 60 000 000 HUF-ot és ugyanezen időszakban a közbeszerzéstárgya szerinti tevékenységből származó — áfa nélkül számított — árbevétele egyik évben sem érte el az 45 000 000 HUF-ot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont utolsó fordulata szerinti esetben alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből származó — áfa nélkül számított — árbevétele nem éri el az 45 000 000 HUF-ot.

A külföldi pénznemben megadott nettó árbevétel értéke, a tárgyév utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által rögzített devizaárfolyamon kerül átszámításra. Az átszámítást minden esetben ajánlatkérő végzi el.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

M/1. Ajánlattevőnek ismertetnie kell a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) teljesített legjelentősebb villamosenergia szállításait, a 321/2015. Korm. rendelet 22. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak szerint.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlatot tevők), ha nem rendelkezik:

M/1. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) összesen legalább nettó 45 000 000 HUF összegben villamos energia szállításról szóló referenciával.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához, sem a villamos energia tőzsdei árakhoz vagy egyéb tényező alakulásához. A kifizetés átutalással történik. Szállító tárgyhót követő hónap 15. napjáig jogosult fogyasztási helyenként, a tárgyhavi fogyasztásnak megfelelő összegről szóló számlát kiállítani. A számlán az egyes teljesítési helyek tárgyhavi fogyasztását és a fogyasztói azonosítót fel kell tüntetni.

Hibás teljesítési kötbér: alapja a tárgyhavi bruttó szállítási díj, mértéke a tárgyhavi bruttó szállítási díj 20 %-a.

Meghiúsulási kötbér: alapja a bruttó szállítási díj, mértéke a le nem szállított villamos energia bruttó szállítási díjának 20 %-a.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 13/05/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 12/06/2019
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13/05/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

EKRm a Kbt. 68. §-ában foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

2020. május

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

A közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás, ESPD, iratminták, szerződéstervezet) a www.ekr.gov.hu.hu weboldalon találhatók

Meg.

Ajánlatkérő az összes ajánlattevő részére a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján amennyiben a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt vonnak be az eljárásba, és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, Ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában nem rendel el hiánypótlást.

Ajánlattevőnek a jogszabályokban, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (4)–(6) bekezdései és a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat. A Kbt. 66. § (6) bekezdése tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.

A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az alkalmasság feltételeit és azok igazolását.

Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján értékeli, tekintettel arra, hogy az igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb árértékelése szolgálja.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, a Kbt. 81. § (4)–(5) bekezdéseiben és a Kbt. 69. § (6) bekezdésében foglaltak alkalmazására.

Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell a közös teljesítésére vonatkozó megállapodást(konzorciumi megállapodás).

Az ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlathoz a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot.

FAKSZ: Dr. Sándor Sz. Zsolt 00388.

Az ajánlatokat elektronikus úton kell benyújtani a www.ekr.gov.hu felületen.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148–149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. § (3)–(7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/04/2019