Supplies - 174624-2021

09/04/2021    S69

Romania-Constanța: Protective gear

2021/S 069-174624

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Garda de Coastă
National registration number: 29521430
Postal address: Str. Zmeurei nr. 3
Town: Constanța
NUTS code: RO223 Constanţa
Postal code: 900433
Country: Romania
Contact person: Costel Dinu
E-mail: achizitii.gardadecoasta@igpf.ro
Telephone: +40 241553794
Fax: +40 241553794
Internet address(es):
Main address: www.politiadefrontiera.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100117279
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Echipamente de protecţie pentru iarnă şi vară, costume impermeabile cu glugă pentru iarnă şi vară şi bocanci din piele cu carâmb înalt

Reference number: 29521430_2021_PAAPD1279611
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Contractul este de furnizare echipamente de protecţie pentru iarnă şi vară, costume impermeabile cu glugă pentru iarnă şi vară şi bocanci din piele cu carâmb înalt, furnizorul având obligaţia asigurării transportului gratuit al produselor la sediul autoritatii contractante, specificat în caietul de sarcini. Solicitarile de clarificari din partea posibililor ofertanti se vor face cu 15 zile înainte de data-limita de depunere a ofertelor, iar autoritatea contractanta va raspunde în mod clar şi complet tuturor solicitarilor de clarificari cu 10 zile înainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 793 900.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

Bocanci din piele cu caramb inalt

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18830000 Protective footwear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO223 Constanţa
Main site or place of performance:

Contract de furnizare produse, locul de livrare: sediul Gărzii de Coastă, Aleea Zmeurei nr.3, Constanţa, conform prevederilor caietului de sarcini

II.2.4)Description of the procurement:

Bocanci din piele cu caramb inalt.

Cantitate Minimă estimată: 20 perechi

Cantitate Maximă estimată: 3.108 perechi

Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent este de 4.000 RON şi valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 50.000 RON.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 621 600.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.

Modalitatea de constituire: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii. Codul fiscal al autoritatii contractante este 2952143... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

Costume impermeabile cu gluga pentru vara si iarna

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18220000 Weatherproof clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO223 Constanţa
Main site or place of performance:

Contract de furnizare produse, locul de livrare: sediul Gărzii de Coastă, Aleea Zmeurei nr.3, Constanţa, conform prevederilor caietului de sarcini

II.2.4)Description of the procurement:

Costum impermeabil cu glugă pentru iarnă şi vară

Cantitate minimă estimată - 10 complete iarnă şi 10 complete vară

Cantitate maximă estimată – 808 complete iarnă şi 808 complete vară

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent este de 6.000 RON si valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 100.000 RON.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 525 200.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.

Modalitatea de constituire: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii. Codul fiscal al autoritatii contractante este 2952143... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

Echipament de protectie

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO223 Constanţa
Main site or place of performance:

Contract de furnizare produse, locul de livrare: sediul Gărzii de Coastă, Aleea Zmeurei nr.3, Constanţa, conform prevederilor caietului de sarcini

II.2.4)Description of the procurement:

Echipamente de protecţie pentru iarnă şi vară

Cantitate minimă estimată - 10 complete iarnă şi 10 complete vară

Cantitate maximă estimată – 2.534 complete iarnă şi 2.534 complete vară

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent este de 3.250 RON si valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 150.000 RON.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 647 100.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.

Modalitatea de constituire: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii. Codul fiscal al autoritatii contractante este 2952143... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.164, art.165 si art.167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice (conform Formularului K si Formularului L).

Modalitate de îndeplinire: se va prezenta DUAE în format editabil (elaborat conform formularului standard aprobat de Comisia Europeana) Precizari: Formularul DUAE este pus la dispoziţia ofertanţilor, în format editabil, la secţiunea Documente atasate ce compun Documentatia de atribuire.

a. În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligaţia de a demonstra îndeplinirea cerinţei. Această declaraţie se solicită şi eventualilor subcontractanţi. În cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de către terţ/terţi susţinători, fiecare susţinător are obligaţia de a demonstra îndeplinirea cerinţei. Documentele de confirmare ale asociaţilor/subcontractanţilor/terţilor susţinători vor fi prezentate, în urma solicitării autorităţii contractante, de ofertantul clasat pe locul I/lot în clasament în urma aplicarii criteriului de atribuire.

b. Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii NU trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art.164, 165 si 167 din Legea 98/2016;

c. Ofertantul clasat pe primul loc/lot în clasamentul rezultat în urma aplicarii criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea autorităţii contractante, documentele justificative care probează îndeplinirea cerintelor asumate, dupa cum urmeaza:

— certificate de atestare fiscală valabile la data prezentarii, privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local și buget de stat) pentru toate punctele de lucru și sediile secundare pentru care acesta are obligații de plată, din care să reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestora,

— cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin. (2), art.167 alin. (2), art.171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice,

— alte documente edificatoare, dupa caz,

— în cazul în care în tara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizează toate situaţiile cuprinse la art.164, art.165 si art.167, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara respectiva,

— în cazul ofertanţilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însoţite de o traducere autorizata a acestora în limba română.

Lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante:

Cicu Laurentiu Cristian – director

Guiu Bogdan Adrian – director adjunct

Baran Simona – contabil sef

Dinu Costel – marketing-achizitii

Culea George Adrian – juridic

Ianul Elena – tehnic

Declaraţia privind neîncadrarea în prevederile art.59 si 60 (neîncadrarea în situaţii generatoare de conflict de interese) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice se va prezenta odata cu DUAE (Formularul H).

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, că este legal constituit şi că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

Modalitate de indeplinire: se va prezenta DUAE.

— în urma solicitării autorităţii contractante adresate ofertantului situat pe locul I/lot in clasament în urma aplicării criteriului de atribuire, acesta va prezenta documentul justificativ, astfel:

1. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă instanţa competentă, din care să rezulte ca obiectul contractului are corespondent în codurile CAEN ce reglementeaza obiectul de activitate al ofertantului, respectiv livrarea de echipamente de protecţie pentru iarnă şi vară/costume impermeabile cu glugă pentru iarnă şi vară/bocanci din piele cu carâmb înalt, ce fac obiectul contractului;

Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie conforme cu realitatea la data depunerii documentului. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, pentru partea din contract pe care o are de realizat.

2.Persoane juridice/fizice straine: Documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional (vor fi însoţite de o traducere autorizată în limba română), în conformitate cu prevederile legale din ţara de rezidenţă.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Experienta în domeniu pentru operatorul economic sau asocierea de operatori economici, situati pe locul I/lot în clasamentul rezultat în urma aplicării criteriul de atribuire: se solicita lista principalelor livrări de produse similare (incaltaminte) din ultimii trei ani, din care să rezulte valori, perioade, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urma sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Ofertantul trebuie sa demostreze că a livrat în ultimii 3 ani produse similare (incaltaminte) cu cele supuse procedurii de atribuire la nivelul unuia sau mai multor contracte.

Loturile: 2,3 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Experienta în domeniu pentru operatorul economic sau asocierea de operatori economici, situati pe locul I/lot în clasamentul rezultat în urma aplicării criteriul de atribuire: se solicita lista principalelor livrări de produse similare din ultimii trei ani, din care să rezulte valori, perioade, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urma sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Ofertantul trebuie sa demostreze că a livrat în ultimii 3 ani produse similare (imbracaminte de lucru) cu cele supuse procedurii de atribuire la nivelul unuia sau mai multor contracte.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor (la nivelul DUAE se vor preciza informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţa similară, valoarea, beneficiarul, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil). Documentele doveditoare vor fi prezentate în xerocopii certificate pentru conformitate cu originalul, cu semnatura şi ștampila, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului clasat pe primul loc/lot în clasamentul rezultat în urma aplicării criteriului de atribuire. Pentru fiecare contract menţionat se vor ataşa documente suport (copii ale contractului, recomandari şi alte documente prin care să confirme furnizarea produselor în cuantumul declarat), care vor contine obligatoriu: - Beneficiarul contractului; -Perioada în care s-a realizat contractul; -Valoarea contractului sau a părţii contractului pentru care s-a efectuat recepţia, procese verbale de recepție, recomandări, certificate constatatoare; -Tipul produselor livrate.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor (la nivelul DUAE se vor preciza informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţa similară, valoarea, beneficiarul, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil). Documentele doveditoare vor fi prezentate în xerocopii certificate pentru conformitate cu originalul, cu semnatura şi ștampila, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului clasat pe primul loc/lot în clasamentul rezultat în urma aplicării criteriului de atribuire. Pentru fiecare contract menţionat se vor ataşa documente suport (copii ale contractului, recomandari şi alte documente prin care să confirme furnizarea produselor în cuantumul declarat), care vor contine obligatoriu: - Beneficiarul contractului; -Perioada în care s-a realizat contractul; -Valoarea contractului sau a părţii contractului pentru care s-a efectuat recepţia, procese verbale de recepție, recomandări, certificate constatatoare; -Tipul produselor livrate.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/05/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 10/10/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/05/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Toate comunicarile între autoritatea contractanta şi ofertanţi, pe parcursul depunerii ofertelor şi evaluarii, se fac prin platforma SICAP, prin mijloace electronice. Orice solicitare de clarificare la documentatia de atribuire, din partea ofertantilor se va transmite prin SICAP. Clarificarile primite prin alte mijloace, nu vor fi luate in considerare. Pe parcursul evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va transmite clarificarile spre ofertanti, tot prin platforma SICAP.

La momentul depunerii ofertelor, operatorii economici vor incarca DUAE - Documentul Unic de Achizitie European care este pus la dispozitia ofertantilor la sectiunea Documentatie si clarificari – Formulare, urmand ca documentele justificative sa fie solicitate numai ofertantului clasat pe primul loc/lot în clasamentul rezultat în urma aplicării criteriului de atribuire.

Pentru informatiile privind subcontractantii si asociatii se va completa DUAE. Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit sa-si asume obligatii si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele Asocierii, pentru îndeplinirea contractului (Formularul G- Model acord de asociere).

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc/lot au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, autoritatea contractanta (prin intermediul SICAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii autoritatii contractante.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

În conformitate cu prevederile Legii 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Garda de Coastă
Postal address: Str. Zmeurei nr. 3, județ Constanța
Town: Constanța
Postal code: 900433
Country: Romania
E-mail: achizitii.gardadecoasta@igpf.ro
Telephone: +40 241553794
Fax: +40 241553794
Internet address: www.politiadefrontiera.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/04/2021