Varer - 174718-2021

09/04/2021    S69

Danmark-Aarhus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje

2021/S 069-174718

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Kjellerup Nordquist
E-mail: cakjn@aarhus.dk
Telefon: +45 41862052
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a44958e6-0fc3-437a-9603-cbabd3090ba4/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a44958e6-0fc3-437a-9603-cbabd3090ba4/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a44958e6-0fc3-437a-9603-cbabd3090ba4/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a44958e6-0fc3-437a-9603-cbabd3090ba4/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af levering af materiale til tandreguleringen til Aarhus Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter levering af materialer til tandregulering.

Det udbudte område indgås som 2 delaftaler. Rammeaftalerne indgås som obligatoriske aftaler med én leverandør pr. delaftale.

Rammeaftalerne er gældende for tandplejen i Aarhus Kommune og vil primært blive anvendt på tandreguleringsklinikken.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 166 666.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale om levering af buer

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33130000 Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder
33138000 Produkter til tandproteser og tandregulering
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale om levering af buer.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 833 333.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aarhus Kommune kan forlænge aftalen i op til 16 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale om levering af konventionelle brackets, bånd, bondingmateriale, tænger, coils, elastikker, m.m.

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33130000 Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder
33138000 Produkter til tandproteser og tandregulering
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale om levering af konventionelle brackets med tilhørende molarrør, bånd, bondingmateriale, tænger, coils, elastikker, m.m.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 333 333.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aarhus Kommune kan forlænge aftalen i op til 16 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver bedes i ESPD angive nedenstående nøgletal for det seneste afsluttede regnskabsår:

— Egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som har en positiv egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår.

Aarhus Kommune vil, i forbindelse med tildeling af rammeaftalerne, indhente dokumentation for pålidelighed af de oplysninger, der fremgår af ESPD fra den/de tilbudsgivere, som Aarhus Kommune forventer at indgå rammeaftalerne med.

Med hensyn til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal følgende fremlægges som endelig dokumentation, når Aarhus Kommune anmoder herom:

— Tilbudsgivers årsregnskab eller uddrag heraf, for det seneste regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor tilbudsgiver er etableret.

— Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som ordregiveren forlanger.

Kravene til dokumentation for pålidelighed af de oplysninger, der er afgivet i ESPD gælder ligeledes konsortiedeltagere samt enheder, hvis formåen tilbudsgiver baserer sig på.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere som:

I ESPD angiver de betydeligste lignende referencer, der er udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Referencerne angives for den/de delaftaler, der afgives tilbud på.

Med udført menes referencer, der er afsluttet eller under udførelse.

Med lignende referencer forstås referencer som omfatter det beskrevne i nærværende udbudsmateriale. I forhold til delaftale 1 vedrører det levering af buer og i forhold til delaftale 2 vedrører det levering af konventionelle brackets, bånd og tænger (samt evt. øvrigt tilbehør beskrevet i delaftale 2). Referencerne skal vedrøre levering til stat, region, kommune eller privat ortodontiklinik.

Tilbudsgiver bedes for hver reference angive en beskrivelse af leverancerne, herunder omsætning og angivelse af kontaktpersoner. Desuden bedes tilbudsgiver tydeliggøre hvilken/eller hvilke delaftale(r) referencen vedrører.

Udfyldes i ESPD, del IV.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der skal angives minimum 2 referencer for hver delaftale, der afgives tilbud på. Samme reference(r), der er dækkende for begge delaftaler, kan dog gå igen på de relevante delaftaler. Eksempelvis hvis en tilbudsgiver afgiver tilbud på begge delaftaler og har en aftale med en kommune, der er dækkende som reference for begge delaftaler. Denne reference tæller i opgørelsen af de minimum 2 referencer som én reference på hver af de 2 delaftaler.

Referencelisten fra ESPD'et betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne fra den/de tilbudsgiver(e), som Aarhus Kommune forventer at indgå aftaler med. Aarhus Kommune forholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

For hver af delaftalerne gælder følgende:

— Der indgår en række bestemmelser vedrørende arbejdsvilkår, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, se nærmere i bilag 1 til rammeaftalen Aarhus Kommunes CSR bilag.

— Leverandøren skal i hele aftaleperioden opretholde relevant produkt- og erhvervsansvarsforsikring. Dækningssummen skal være minimum 5. mio. DKK pr. skade.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 041-101898
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/05/2021
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/05/2021
Tidspunkt: 14:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære tilbudsåbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Området forventes genudbudt forud for udløb af aftalerne indgået som følge af dette udbud. Tidspunktet afhænger af, hvorvidt aftaleforlængelserne udnyttes.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Aarhus Kommune er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde (medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138):

Udover udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde gælder i dette udbud følgende af udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde:

— Tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område.

— Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling.

— Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet.

— Aarhus Kommune har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiver har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning.

— Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt.

— Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver uretmæssigt har forsøgt at påvirke Aarhus Kommunes beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger.

Tilbudsgiver skal i ESPD’et i Ethics angive, hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af en udelukkelsesgrund.

Aarhus Kommune vil, i forbindelse med tildeling af rammeaftalerne, indhente dokumentation for pålidelighed af de oplysninger, der fremgår af ESPD fra den/de tilbudsgivere, som Aarhus Kommune forventer at indgå rammeaftalerne med.

Den/de tilbudsgivere, som Aarhus Kommune forventer at indgå rammeaftaler med, skal fremsende dokumentation for ESPD inden for en passende frist, der meddeles af Aarhus Kommune. I det omfang dokumentationen omfatter en serviceattest, accepteres denne, såfremt den er maksimum 6 måneder gammel..

Såfremt tilbuddet er afgivet fra virksomheder, der er udenlandske og hjemmehørende i EU, indhentes der dokumentation i henhold til E-Certis. Hvis tilbudsgivers land ikke har angivet oplysninger om dokumentation i E-Certis, anvendes fremgangsmåden i udbudslovens § 153

Såfremt tilbuddet er afgivet fra virksomheder, der er udenlandske og ikke hjemmehørende i EU, anvendes fremgangsmåden i udbudslovens § 153.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at hvis dokumenter eller certifikater ikke udstedes af den pågældende medlemsstat eller land eller ikke er dækkende for udelukkelsesgrunden, kan de erstattes af en erklæring under ed. I lande, hvor edsaflæggelse ikke anvendes, kan en erklæring på tro og love accepteres. Den skal opfylde en af følgende betingelser:

— Afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed

— Afgivet for en notar

— Afgivet for en kompetent faglig organisation i hjemlandet eller et senere opholdsland.

Kravene til dokumentation for pålidelighed af de oplysninger, der er afgivet i ESPD gælder ligeledes konsortiedeltagere samt enheder, hvis formåen tilbudsgiver baserer sig på.

For tilbud afgivet af konsortier gælder at konsortiedeltagerne afgiver tilbud i fællesskab og hæfter solidarisk og direkte i forhold til Aarhus Kommune. I forbindelse med indhentning af dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD, vil konsortiedeltagerne skulle udfylde og underskrive en konsortieerklæring fremsendt af Aarhus kommune, hvori konsortiets sammensætning samt hæftelse bekræftes.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen, hæfter tilbudsgiver og de pågældende enheder solidarisk og direkte i forhold til Aarhus Kommune. I forbindelse med indhentning af dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD, vil den enkelte enhed, hvis formåen tilbudsgiver baserer sig på, skulle udfylde og underskrive en erklæring fremsendt af Aarhus kommune om, at enheden stiller sine ressourcer til rådighed i forbindelse med opgaven.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lbk nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/04/2021