Árubeszerzések - 174784-2019

15/04/2019    S74    - - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Távhőszolgáltatás

2019/S 074-174784

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Ferencvárosi Torna Club
EKRSZ_56271041
Üllői út 129.
Budapest
1091
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Burg Péter
Telefon: +36 209816045
E-mail: burg.peter@upcmail.hu
Fax: +36 17835312
NUTS-kód: HU120

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fradi.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000418632019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000418632019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Gőzhőenergia vétele az FTC részére

Hivatkozási szám: EKR000418632019
II.1.2)Fő CPV-kód
09324000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az FTC-MVM Sportközpont a Ferencvárosi Torna Club népligeti sportközpontja részére gőzhőenergia vétele.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09324000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120
A teljesítés fő helyszíne:

1101 Budapest, Vajda Péter u. 6.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az FTC-MVM Sportközpont a Ferencvárosi Torna Club népligeti sportközpontja részére gőzhőenergia vétele.

Mennyisége: 50 000 GJ

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződést a Felek 31.5.2020 napját megelőző közös megegyezésével - azonos műszaki és szerződéses feltételekkel - további 12 hónappal meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződésben szereplő egységáron 30 % -al több gőzhőenergiát vásároljon. Az opció lehívása a túlfogyasztással automatikusan megtörténik.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek.e.) pontját.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó, valamint nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki/amely a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.

A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fenn állnak.

Megkövetelt igazolási mód:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8 §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges benyújtani a Kbt. 62. § -ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

A kizáró okok igazolása során kérjük vegyék figyelembe a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. § saiban foglaltakat, különösen az 1. § (1) bekezdésében és a 3. § ban foglaltakat az előzetes igazolási módra vonatkozóan.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1.) A Kbt. 65. § (1) bekezdés a.) pontjára tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (gőzhőenergia szállítása) számított árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyával (gőzhőenergia szállítása) azonos tevékenységéből származó árbevétele összesen nem érte el az 100 millió forintot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1.) A Kbt.65. § (1) bekezdés b.) pontjára tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb gőzhőenergia szállítás szerződésének ismertetésével. Az ismertetés minimum a következő adatokat tartalmazza:

− a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hó/nap) és helyét,

− a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét;

− a szállítás rövid bemutatását, a szállított mennyiség megjelölésével.

− nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerint,

− ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást;

− ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen nettó 15 000 GJ mennyiségű gőzhőenergia szállítás szerződésének referenciájával.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A havonta esedékes Teljesítménydíjat a Fogyasztó (ajánlatkérő) benyújtott számla ellenében előre fizeti a Szállító elszámolási betétszámlájára, a számla kézhezvételét követő 30 naptári napon belül, de a számlán feltüntetett fizetési határidő nem lehet korábbi, mint a tárgyhó 30. napja. A Fogyasztó által fizetendő teljesítmény pótdíjat annak megállapításakor a Szállító által kiállított számla alapján kell fizetni. A számla kiegyenlítése a számla kézhezvételét követő 30. naptári napon válik esedékessé. A Szállító által fizetendő teljesítmény pótdíjat annak megállapítását követő 30. naptári napon belül a Szállító visszautalja a Fogyasztó bankszámlájára.

A Hődíj és Kondenzvíz-díj kiegyenlítése a Szállító által, Elszámolási Időszakonként, kiállított számla alapján pénzintézeten keresztüli átutalással történik. A Szállító számláit a Fogyasztó a Kbt. 135. §)1), (5) és (6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakkal összhangban egyenlíti ki.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/05/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/05/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §.-a szerint.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §.-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

1.) Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az EKR rendszerben karakter korlát van beállítva az egyes pontok esetében. Ezért a Felhívás teljes szövege nem írható be a FELHÍVÁSba. A teljes szöveg a PDF dokumentumként feltöltött Ajánlati Felhívás (AF) – ban található.

Amennyiben az EKR rendszerben található FELHÍVÁS és a PDF dokumentumként feltöltött Ajánlati Felhívás (AF) között tartalmi ellentmondás lenne, akkor az EKR rendszerben található FELHÍVÁS -ban foglaltak bírnak elsőbbséggel.

Amennyiben az EKR rendszerben található FELHÍVÁS, és a PDF dokumentumként feltöltött Ajánlati Felhívás (AF) valamint a szintén PDF dokumentumként feltöltött Ajánlatkérési dokumentáció (AD) között tartalmi ellentmondás lenne, akkor elsősorban a felhívás, másodsorban a PDF dokumentumként feltöltött Ajánlati Felhívás (AF)-ban foglaltak az irányadóak.

Amennyiben az Ajánlatkérési dokumentációban foglaltak és a felhívásban, illetve az Ajánlati Felhívásban foglaltak között tartalmi ellentmondás lenne, akkor az előző két dokumentációban foglaltak bírnak elsőbbséggel a fenti sorrendben.

Ajánlatkérő megvizsgálta a részekre történő ajánlattétel biztosításának lehetőségét, és megállapította, hogy a részekre történő ajánlattétel a beszerzés jellegére és a meglévő műszaki háttérre tekintettel műszakilag nem megoldható.

2.) Ajánlattevők az EKR rendszerben található űrlapok kitöltésével és benyújtásával tesznek eleget nyilatkozattételi kötelezettségeiknek az alábbi nyilatkozatok tekintetében:

a.) Nyilatkozat kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében,

b.) Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint,

c.) Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján,

d.) Nyilatkozat kizáró okokról,

d.) Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról,

e.) Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólap a 68.§ (4) bekezdése szerinti adatokkal.

3.) Amennyiben Ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételeknek más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni (és ezt az ajánlatában megfelelően jelezte), úgy csatolandó a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezettel kötött – erre vonatkozó – szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat legalább a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti tartalommal.

4.) Be kell nyújtani az ajánlattevő, valamint – adott esetben – a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b)-c) pont szerinti alkalmasság igazolásához kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd, illetve kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati példányát, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).

Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. Meghatalmazást a meghatalmazottnak is alá kell írnia.

Nem MAGYARORSZÁGon letelepedett ajánlattevő esetén az adott ország szerinti olyan dokumentum benyújtása szükséges eredeti nyelven és felelős magyar fordításban, amelyből megállapítható az aláíró cégjegyzésre való jogosultsága.

5.) Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Burg Péter, lajstromszáma: 00366.

6.) Ajánlatkérő megvizsgálta a részekre történő ajánlattétel biztosításának lehetőségét, és megállapította, hogy a részekre történő ajánlattétel a beszerzés jellegére és a meglévő műszaki háttérre tekintettel műszakilag nem megoldható.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § -a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/04/2019