Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 174787-2022

04/04/2022    S66

Slovaquie-Pliešovce: Services sylvicoles

2022/S 066-174787

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Numéro national d'identification: 31577920
Adresse postale: Lesnícka 23
Ville: Pliešovce
Code NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Code postal: 96263
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: https://www.vlm.sk/
Courriel: obstaravenie@vlm.sk
Téléphone: +421 455306101
Fax: +421 455306102
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.vlm.sk/
Adresse du profil d’acheteur: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2597
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436313
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/436313
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: subjekt podľa § 8 Zákona
I.5)Activité principale
Autre activité: Lesné hospodárstvo, správa lesov

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Zabezpečenie ochrany lesného majetku - lesná stráž

Numéro de référence: 436313
II.1.2)Code CPV principal
77200000 Services sylvicoles
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Predmetom zákazky je zabezpečenie ochrany lesného majetku formou lesnej stráže na lesnom pôdnom fonde a majetkoch v správe verejného obstarávateľa v súlade so zákonom č. 326/2005 Z. z. o lesoch, internými predpismi štátneho podniku a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi viažucimi sa k predmetu zákazky.

Predmet zákazky sa delí na 2 časti:

1.) časť č. 1: Lesná stráž - Západné Slovensko

2.) časť č. 2: Lesná stráž - Východné Slovensko.

Rozdelenie predmetu zákazky sa jednotlivé časti je vymedzené územnou pôsobnosťou jednotlivých organizačných zložiek (odštepných závodov) verejného obstarávateľa.

Podrobne bude uvedené v Súťažných podkladoch, časť Opis predmetu zákazky.

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, osobitný postup alebo metódu výroby alebo poskytovania požadovaných tovarov, stavebných prác alebo služieb, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok, osobitný postup alebo metódu výroby alebo poskytovania požadovaných tovarov, stavebných prác alebo služieb ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, osobitnom postupe alebo metóde výroby alebo poskytovania požadovaných tovarov, stavebných prác alebo služieb konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 1 577 600.00 EUR
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lesná stráž - Západné Slovensko

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
77230000 Services liés à la sylviculture
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Code NUTS: SK02 Západné Slovensko
Lieu principal d'exécution:

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, územná pôsobnosť odštepného závodu Malacky, vojenský obvod Záhorie.

II.2.4)Description des prestations:

Predmetom časti č. 1 predmetu zákazky je zabezpečenie ochrany lesného majetku formou lesnej stráže na lesnom pôdnom fonde a majetkoch v správe verejného obstarávateľa, vo vojenskom obvode Záhorie v územnej pôsobnosti odštepného závodu Malacky, v súlade so zákonom č. 326/2005 Z. z. o lesoch, internými predpismi štátneho podniku a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi viažucimi sa k predmetu zákazky.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 788 800.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a spolufinancovaný zo Štátneho rozpočtu SR, z fondov Európskej únie, Program rozvoja a vidieka SR 2014 2020, Operačný program Kvalita životného prostredia, Dotačná schéma Ministerstva obrany SR a Dotačná schéma Ministerstva vnútra SR v oblasti prevencie kriminality, resp. iných finančných mechanizmov.

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lesná stráž - Východné Slovensko

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
77230000 Services liés à la sylviculture
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SK041 Prešovský kraj
Lieu principal d'exécution:

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, územná pôsobnosť odštepného závodu Kežmarok.

II.2.4)Description des prestations:

Predmetom časti č. 2 predmetu zákazky je zabezpečenie ochrany lesného majetku formou lesnej stráže na lesnom pôdnom fonde a majetkoch v správe verejného obstarávateľa, v územnej pôsobnosti odštepného závodu Kežmarok, v súlade so zákonom č. 326/2005 Z. z. o lesoch, internými predpismi štátneho podniku a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi viažucimi sa k predmetu zákazky.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 788 800.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a spolufinancovaný zo Štátneho rozpočtu SR, z fondov Európskej únie, Program rozvoja a vidieka SR 2014 2020, Operačný program Kvalita životného prostredia, Dotačná schéma Ministerstva obrany SR a Dotačná schéma Ministerstva vnútra SR v oblasti prevencie kriminality, resp. iných finančných mechanizmov.

II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 Zákona. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 alebo ods. 5 Zákona. Uchádzač vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ods. 1 Zákona.

2. Podľa § 37 ods. 3 Zákona skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať služby preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

3. Podľa § 39 Zákona môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED).

4. Z dôvodu, že verejný obstarávateľ nemá postavenie orgánu verejnej moci, neuplatňuje tretí odsek § 32 Zákona nakoľko nie je oprávneným subjektom získavať určité doklady z informačných systémov verejnej správy. Verejný obstarávateľ z informačných systémov verejnej správy nie je ani oprávnený vyžiadať si výpis z registra trestov, a teda jeho predloženie sa požaduje od uchádzača.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

1. Podľa § 34 ods. 1 písm. a) Zákona: zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto Zákona.

2. Podľa § 37 ods. 3 Zákona skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne.

3. Podľa § 39 Zákona môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED).

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Pre bod 1:

Týmto spôsobom uchádzač preukáže poskytnutie služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky:

1.1. pre časť č. 1 predmetu zákazky v minimálnej úhrnnej hodnote zákaziek vo výške 75 000,00 EUR bez DPH;

1.2. pre časť č. 2 predmetu zákazky v minimálnej úhrnnej hodnote zákaziek vo výške 75 000,00 EUR bez DPH.

Za rovnaký charakter alebo obdobný charakter služieb ako je predmet zákazky sa považujú služby súvisiace s lesným hospodárením, správou lesov a lesných pozemkov, zachovanie, zveľaďovanie a ochrana lesov a lesných pozemkov.

V prípade, že uchádzač predloží ponuku na obe časti zákazky je uchádzač povinný predložiť dokumenty preukazujúce minulé plnenia v celkovej hodnote 75 000,00 Eur bez DPH.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.1)Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:

§ 52 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Pred podpisom Zmluvy o poskytnutí služieb sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia Zmluvy o poskytnutí služieb uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:

Elektronická aukcia sa uskutoční v súlade s § 54 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom systému Elektronické verejné obstarávanie prevádzkovaného Úradom pre verejné obstarávanie (EVO) ako elektronická aukcia na základe najnižšej ceny.

IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 02/05/2022
Heure locale: 09:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
slovaque, tchèque
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 12 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 02/05/2022
Heure locale: 10:00
Lieu:

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce. Otváraním ponúk elektronicky

prostredníctvom systému EVO sa rozumie ich sprístupnenie komisii.

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk (§ 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní).

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

1. Zadávanie zákazky sa realizuje prostredníctvom systému Elektronického verejného obstarávania prevádzkovaného Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len EVO).

2. Verejný obstarávateľ stanovil pre potreby zadávania zákazky spôsob elektronickej komunikácie elektronickou formou prostredníctvom systému EVO.

3. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

4. Súťažné podklady sú dostupné na portáli EVO a v profile verejného obstarávateľa. Súťažné podklady sú verejne prístupné tak, aby bol umožnený neobmedzený, priamy prístup k nim.

5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo aplikovať ustanovenie § 40 ods. 6 písm. g) Zákona.

6. Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou ponuky v § 46 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, a to v súlade s § 46 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (1) vo výške 15 000,00 EUR (slovom: pätnásťtisíc EUR), resp. ekvivalent v inej mene, pre časť č. 1 predmetu zákazky; (2) vo výške 15 000,00 EUR (slovom: pätnásťtisíc EUR), resp. ekvivalent v inej mene, pre časť č. 2 predmetu zákazky.

7. Uchádzači berú na vedomie, že podpisom Zmluvy o poskytnutí služieb sa stávajú súčasťou Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu, ako aj Systému riadenia štrukturálnych fondov a zaväzujú sa postupovať v súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu, ako aj Systémom riadenia štrukturálnych fondov pre programové obdobie 2014-2020 v platnom znení.

8. Úspešní uchádzači majú povinnosť strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o príspevku poskytovanom z EŠIF) a podľa článku 72 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17.decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, Ú. v. EÚ L 347, 20. decembra 2013, s. 320 469 (ďalej len Nariadenie č. 1303/2013) a/alebo subjektom a osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa Zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF a podľa článku 72 a nasl. Nariadenia č. 1303/2013 na výkon kontroly.

9. Odkaz na pojem "Zákon" alebo "zákon o verejnom obstarávaní" sa rozumie v celom texte zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

10. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie a podmienky plnenia zo zmluvy nie je predmetné verejné obstarávanie zamerané na sociálne aspekty, zelené verejné obstarávanie ani obstarávanie inovácií.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ville: Bratislava
Code postal: 82005
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Konanie o preskúmanie úkonov verejného obstarávateľa sa riadi ustanoveniami štvrtej hlavy zákona o verejnom obstarávaní.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ville: Bratislava
Code postal: 82005
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
30/03/2022