Služby - 174787-2022

04/04/2022    S66

Slovensko-Pliešovce: Lesnícke služby

2022/S 066-174787

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31577920
Poštová adresa: Lesnícka 23
Mesto/obec: Pliešovce
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 96263
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: https://www.vlm.sk/
E-mail: obstaravenie@vlm.sk
Telefón: +421 455306101
Fax: +421 455306102
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.vlm.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2597
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436313
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/436313
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: subjekt podľa § 8 Zákona
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Lesné hospodárstvo, správa lesov

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zabezpečenie ochrany lesného majetku - lesná stráž

Referenčné číslo: 436313
II.1.2)Hlavný kód CPV
77200000 Lesnícke služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je zabezpečenie ochrany lesného majetku formou lesnej stráže na lesnom pôdnom fonde a majetkoch v správe verejného obstarávateľa v súlade so zákonom č. 326/2005 Z. z. o lesoch, internými predpismi štátneho podniku a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi viažucimi sa k predmetu zákazky.

Predmet zákazky sa delí na 2 časti:

1.) časť č. 1: Lesná stráž - Západné Slovensko

2.) časť č. 2: Lesná stráž - Východné Slovensko.

Rozdelenie predmetu zákazky sa jednotlivé časti je vymedzené územnou pôsobnosťou jednotlivých organizačných zložiek (odštepných závodov) verejného obstarávateľa.

Podrobne bude uvedené v Súťažných podkladoch, časť Opis predmetu zákazky.

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, osobitný postup alebo metódu výroby alebo poskytovania požadovaných tovarov, stavebných prác alebo služieb, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok, osobitný postup alebo metódu výroby alebo poskytovania požadovaných tovarov, stavebných prác alebo služieb ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, osobitnom postupe alebo metóde výroby alebo poskytovania požadovaných tovarov, stavebných prác alebo služieb konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 577 600.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Lesná stráž - Západné Slovensko

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
77230000 Služby súvisiace s lesníctvom
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Kód NUTS: SK02 Západné Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, územná pôsobnosť odštepného závodu Malacky, vojenský obvod Záhorie.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom časti č. 1 predmetu zákazky je zabezpečenie ochrany lesného majetku formou lesnej stráže na lesnom pôdnom fonde a majetkoch v správe verejného obstarávateľa, vo vojenskom obvode Záhorie v územnej pôsobnosti odštepného závodu Malacky, v súlade so zákonom č. 326/2005 Z. z. o lesoch, internými predpismi štátneho podniku a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi viažucimi sa k predmetu zákazky.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 788 800.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a spolufinancovaný zo Štátneho rozpočtu SR, z fondov Európskej únie, Program rozvoja a vidieka SR 2014 2020, Operačný program Kvalita životného prostredia, Dotačná schéma Ministerstva obrany SR a Dotačná schéma Ministerstva vnútra SR v oblasti prevencie kriminality, resp. iných finančných mechanizmov.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Lesná stráž - Východné Slovensko

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
77230000 Služby súvisiace s lesníctvom
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, územná pôsobnosť odštepného závodu Kežmarok.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom časti č. 2 predmetu zákazky je zabezpečenie ochrany lesného majetku formou lesnej stráže na lesnom pôdnom fonde a majetkoch v správe verejného obstarávateľa, v územnej pôsobnosti odštepného závodu Kežmarok, v súlade so zákonom č. 326/2005 Z. z. o lesoch, internými predpismi štátneho podniku a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi viažucimi sa k predmetu zákazky.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 788 800.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a spolufinancovaný zo Štátneho rozpočtu SR, z fondov Európskej únie, Program rozvoja a vidieka SR 2014 2020, Operačný program Kvalita životného prostredia, Dotačná schéma Ministerstva obrany SR a Dotačná schéma Ministerstva vnútra SR v oblasti prevencie kriminality, resp. iných finančných mechanizmov.

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 Zákona. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 alebo ods. 5 Zákona. Uchádzač vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ods. 1 Zákona.

2. Podľa § 37 ods. 3 Zákona skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať služby preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

3. Podľa § 39 Zákona môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED).

4. Z dôvodu, že verejný obstarávateľ nemá postavenie orgánu verejnej moci, neuplatňuje tretí odsek § 32 Zákona nakoľko nie je oprávneným subjektom získavať určité doklady z informačných systémov verejnej správy. Verejný obstarávateľ z informačných systémov verejnej správy nie je ani oprávnený vyžiadať si výpis z registra trestov, a teda jeho predloženie sa požaduje od uchádzača.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

1. Podľa § 34 ods. 1 písm. a) Zákona: zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto Zákona.

2. Podľa § 37 ods. 3 Zákona skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne.

3. Podľa § 39 Zákona môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED).

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Pre bod 1:

Týmto spôsobom uchádzač preukáže poskytnutie služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky:

1.1. pre časť č. 1 predmetu zákazky v minimálnej úhrnnej hodnote zákaziek vo výške 75 000,00 EUR bez DPH;

1.2. pre časť č. 2 predmetu zákazky v minimálnej úhrnnej hodnote zákaziek vo výške 75 000,00 EUR bez DPH.

Za rovnaký charakter alebo obdobný charakter služieb ako je predmet zákazky sa považujú služby súvisiace s lesným hospodárením, správou lesov a lesných pozemkov, zachovanie, zveľaďovanie a ochrana lesov a lesných pozemkov.

V prípade, že uchádzač predloží ponuku na obe časti zákazky je uchádzač povinný predložiť dokumenty preukazujúce minulé plnenia v celkovej hodnote 75 000,00 Eur bez DPH.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie:

§ 52 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Pred podpisom Zmluvy o poskytnutí služieb sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia Zmluvy o poskytnutí služieb uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Elektronická aukcia sa uskutoční v súlade s § 54 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom systému Elektronické verejné obstarávanie prevádzkovaného Úradom pre verejné obstarávanie (EVO) ako elektronická aukcia na základe najnižšej ceny.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 02/05/2022
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 02/05/2022
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce. Otváraním ponúk elektronicky

prostredníctvom systému EVO sa rozumie ich sprístupnenie komisii.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk (§ 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Zadávanie zákazky sa realizuje prostredníctvom systému Elektronického verejného obstarávania prevádzkovaného Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len EVO).

2. Verejný obstarávateľ stanovil pre potreby zadávania zákazky spôsob elektronickej komunikácie elektronickou formou prostredníctvom systému EVO.

3. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

4. Súťažné podklady sú dostupné na portáli EVO a v profile verejného obstarávateľa. Súťažné podklady sú verejne prístupné tak, aby bol umožnený neobmedzený, priamy prístup k nim.

5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo aplikovať ustanovenie § 40 ods. 6 písm. g) Zákona.

6. Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou ponuky v § 46 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, a to v súlade s § 46 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (1) vo výške 15 000,00 EUR (slovom: pätnásťtisíc EUR), resp. ekvivalent v inej mene, pre časť č. 1 predmetu zákazky; (2) vo výške 15 000,00 EUR (slovom: pätnásťtisíc EUR), resp. ekvivalent v inej mene, pre časť č. 2 predmetu zákazky.

7. Uchádzači berú na vedomie, že podpisom Zmluvy o poskytnutí služieb sa stávajú súčasťou Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu, ako aj Systému riadenia štrukturálnych fondov a zaväzujú sa postupovať v súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu, ako aj Systémom riadenia štrukturálnych fondov pre programové obdobie 2014-2020 v platnom znení.

8. Úspešní uchádzači majú povinnosť strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o príspevku poskytovanom z EŠIF) a podľa článku 72 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17.decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, Ú. v. EÚ L 347, 20. decembra 2013, s. 320 469 (ďalej len Nariadenie č. 1303/2013) a/alebo subjektom a osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa Zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF a podľa článku 72 a nasl. Nariadenia č. 1303/2013 na výkon kontroly.

9. Odkaz na pojem "Zákon" alebo "zákon o verejnom obstarávaní" sa rozumie v celom texte zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

10. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie a podmienky plnenia zo zmluvy nie je predmetné verejné obstarávanie zamerané na sociálne aspekty, zelené verejné obstarávanie ani obstarávanie inovácií.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Konanie o preskúmanie úkonov verejného obstarávateľa sa riadi ustanoveniami štvrtej hlavy zákona o verejnom obstarávaní.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
30/03/2022