W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Dostawy - 174897-2021

09/04/2021    S69

Niderlandy-Amsterdam: Pompy i sprężarki

2021/S 069-174897

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stichting Waternet
Krajowy numer identyfikacyjny: 41216593
Adres pocztowy: Korte Ouderkerkerdijk 7
Miejscowość: Amsterdam
Kod NUTS: NL Nederland
Kod pocztowy: 1096 AC
Państwo: Niderlandy
Osoba do kontaktów: Wim Bokkers
E-mail: wim.bokkers@waternet.nl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.waternet.nl
Adres profilu nabywcy: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=168804
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=168804
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: waterschap/drinkwaterbedrijf

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DAS: levering (vuilwater)dompelpompen

II.1.2)Główny kod CPV
42120000 Pompy i sprężarki
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Doel van het inkooptraject is te komen tot een selectie van geschikte leveranciers voor het leveren van dompelpompen. Om te komen tot selectie van geschikte leveranciers wil Waternet een Dynamisch aankoop systeem (DAS) instellen in Negometrix met een looptijd van vier jaar. Gedurende de gehele looptijd van de DAS kunnen partijen zich in Negometrix aanmelden om vervolgens op de DAS toegelaten te worden. De initiële aanmeldingsperiode (instellingsfase) zal vier maanden bedragen. Na de instellingsfase vindt uitvoering plaats(het plaatsen van opdrachten binnen een DAS en de daadwerkelijke bestelling).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122130 Pompy wodne
43134100 Pompy zanurzeniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: NL Nederland
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Amsterdam en omstreken.

II.2.4)Opis zamówienia:

Levering van (vuilwater)dompelpompen volgens ETIM klassen via het digitale platform 2BA.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/08/2021
Koniec: 01/08/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Uittreksel KvK.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura ograniczona
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienia obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/04/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Data: 02/08/2021
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Niderlandzki

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Beoogde doelstelling voor de toekomst is electronische orderplaatsing en betaling. Nu nog niet zover.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Rechtbank Amsterdam
Miejscowość: Amsterdam
Państwo: Niderlandy
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/04/2021