Leveringen - 17515-2019

14/01/2019    S9    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slowakije-Bratislava: Plaatsbewijzen

2019/S 009-017515

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 141-323560)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nationaal identificatienummer: 35914939
Postadres: Rožňavská
Plaats: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
NUTS-code: SK01 Bratislavský kraj
Postcode: 832 72
Land: Slovakije
Contactpersoon: Ing. Zuzana Štanclová
E-mail: stanclova.zuzana@slovakrail.sk
Telefoon: +421 220292654

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.slovakrail.sk

Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9090

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tlač cestovných lístkov

Referentienummer: 805/2019-SeON
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34980000 Plaatsbewijzen - MA08
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je tlač prepravných dokladov pre osobnú železničnú dopravu zodpovedajúcich špecifikácii uvedenej v časti B.1 súťažných podkladov, vrátane ich balenia a dodania do určeného miesta podľa obchodných podmienok z časti B.2 súťažných podkladov platných pre zodpovedajúcu časť predmetu zákazky. Súčasťou predmetu zákazky je vypracovanie grafických návrhov jednotlivých druhov prepravných dokladov, podľa uvedenej špecifikácie, ktoré obstarávateľ odsúhlasí alebo upraví a následne budú považované za vzorky príslušných prepravných dokladov. V prípade požiadavky na umiestnenie reklamy obchodných partnerov na prepravných dokladoch dodávateľ predloží objednávateľovi na schválenie nátlačky vyhotovené na základe grafického návrhu poskytnutého objednávateľom s objednávkou.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 141-323560

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
In plaats van:
Datum: 31/12/2018
Te lezen:
Datum: 30/04/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: