Supplies - 17523-2019

14/01/2019    S9

Poland-Katowice: Cut-outs

2019/S 009-017523

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 245-562149)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Barbara Baniowska
E-mail: b.baniowska@pgg.pl
Telephone: +48 327572947
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wyłączników kopalnianych ognioszczelnych i zespołów wysuwalnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku (nr grupy 312-2)

Reference number: 701802135
II.1.2)Main CPV code
31211310 Cut-outs
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyłączników kopalnianych ognioszczelnych i zespołów wysuwalnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 15 zadań.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/01/2019
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 245-562149

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Lot No: wszystkie części
Instead of:
Date: 18/01/2019
Local time: 08:45
Read:
Date: 25/01/2019
Local time: 08:45
Section number: IV.2.6
Lot No: wszystkie części
Instead of:
Date: 18/03/2019
Read:
Date: 25/03/2019
Section number: IV.2.7
Lot No: wszystkie części
Instead of:
Date: 18/01/2019
Local time: 09:00
Read:
Date: 25/01/2019
Local time: 09:00
VII.2)Other additional information: