Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Υπηρεσίες - 175553-2020

Submission deadline has been amended by:  194834-2020
15/04/2020    S74

Δανία-Κοπεγχάγη: Υπηρεσίες παρακολούθησης Hotspot του Copernicus - Αστικός άτλαντας: Παραγωγή ψηφιακών μοντέλων ύψους δομικών μονάδων

2020/S 074-175553

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
Ταχ. διεύθυνση: Kongens Nytorv 6
Πόλη: Copenhagen K
Κωδικός NUTS: DK011 Byen København
Ταχ. κωδικός: 1050 K
Χώρα: ΔΑΝΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Olivier Cornu
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@eea.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eea.europa.eu
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6251
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6251
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Περιβάλλον

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες παρακολούθησης Hotspot του Copernicus - Αστικός άτλαντας: Παραγωγή ψηφιακών μοντέλων ύψους δομικών μονάδων

Αριθμός αναφοράς: EEA/DIS/R0/20/008
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72310000 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Στόχος της παρούσας σύμβασης είναι η συνέχιση της κατασκευής μοντέλων ψηφιακού ύψους κτιρίου για επιλεγμένες πόλεις και αστικές περιοχές με πληθυσμό έως 50 000 κατοίκους, προκειμένου να αποκτηθεί μια καλύτερη εικόνα και εργαλειοθήκη για τη μέτρηση της αστικής πυκνότητας. Η εργασία θα συνίσταται στη δημιουργία ψηφιακών μοντέλων ύψους κτιρίων, για επιλεγμένες πόλεις και αστικά κέντρα, για το έτος αναφοράς 2012, που θα καλύπτει μια έκταση που κυμαίνεται μεταξύ 190.000 και 210.000 χλμ 2 (επέκταση του υπάρχοντος συνόλου δεδομένων που καλύπτει σήμερα 25.656 χλμ 2) που συνεπάγεται, για κάθε περιοχή ενδιαφέροντος, την παραγωγή των πραγματικών δεδομένων ράστερ (10 x 10 μ) σε μορφή GeoTIFF, αρχείο XML με μεταδεδομένα, έγγραφο με περιγραφή προϊόντος και αποτέλεσμα αξιολόγησης ακρίβειας και ένα «στρώμα» πληροφοριών βασισμένο σε εικονοστοιχεία (pixel), που περιέχει τις πληροφορίες του έτους προέλευσης των υποκείμενων δεδομένων εισόδου (δεδομένα VHR stereo ή άλλες κατάλληλες πηγές).

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71221000 Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για κτίρια
90700000 Περιβαλλοντικές υπηρεσίες
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: DK011 Byen København
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Όλες οι υπηρεσίες πρέπει να εκτελεστούν στις εγκαταστάσεις του μελλοντικού αναδόχου, με μόνο την εναρκτήρια σύσκεψη που θα μπορούσε να διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του ΕΟΠ στην Κοπεγχάγη.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Στόχος της σύμβασης αυτής είναι η δημιουργία ψηφιακών μοντέλων ύψους κτιρίων για επιλεγμένες πόλεις και αστικά κέντρα για το έτος αναφοράς 2012, που καλύπτει μια έκταση που κυμαίνεται από 190.000 έως 210.000 χλμ 2 (επέκταση του υπάρχοντος συνόλου δεδομένων που καλύπτει σήμερα 25.656 χλμ 2θα συνεπάγεται, για κάθε AoI (Περιοχή ενδιαφέροντος), την παραγωγή:

- των πραγματικών δεδομένων ράστερ (10 x 10 μ) σε μορφή GeoTIFF (ETRS89-LAEA),

- ενός αρχείου XML με μεταδεδομένα,

- εγγράφου με περιγραφή προϊόντος και αποτελέσματα αξιολόγησης της ακριβείας (βλέπε σημείο 1.3.10),

- στρώματος πληροφοριών βασισμένου σε εικονοστοιχεία που περιέχει τις πληροφορίες του έτους κατασκευής των υποκείμενων δεδομένων εισόδου (δεδομένα VHR Stereo ή άλλες κατάλληλες πηγές).

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στο τμήμα 1.3 της συγγραφής υποχρεώσεων.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 14
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Copernicus - Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 377/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3.4.2014 (ΕΕ L 122, 24.4.2014, σ. 44).

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Κατά τη διάρκεια 2 ετών μετά την έναρξη ισχύος της σύμβασης ο EΟΠ διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει την επιλογή για τη διεξαγωγή διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης σύμβασης για νέες υπηρεσίες με τον μελλοντικό ανάδοχο, σύμφωνα με το σημείο 11.1, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο ε) και το σημείο 11.4 του παραρτήματος Ι του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Όπως ορίζεται στα τμήματα 2.1.1 και 2.2.2.1 της συγγραφής υποχρεώσεων.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 05/05/2020
Τοπική ώρα: 14:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 06/05/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, στη διεύθυνση Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, ΔΑΝΙΑ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Οι εκπρόσωποι των υποψηφίων (1 ανά υποψήφιο) επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην αποσφράγιση των προσφορών. Καλούνται να ενημερώσουν ηλεκτρονικά τις υπηρεσίες ανάθεσης συμβάσεων του ΕΟΠ, εκ των προτέρων και το αργότερο έως τις 4 Μαΐου 2020, στη διεύθυνση procurement@eea.europa.eu.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταφορτώσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία από τον δικτυακό τόπο ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών (e-tendering) https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6251

Ο εν λόγω δικτυακός τόπος θα ενημερώνεται τακτικά και αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να ελέγχουν για τυχόν ενημερώσεις και τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής προσφορών.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ταχ. διεύθυνση: 1 Avenue du Président Robert Schuman
Πόλη: Strasbourg
Ταχ. κωδικός: 67001
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eo@ombudsman.europa.eu
Τηλέφωνο: +33 388172313
Φαξ: +33 388179062
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Προσφυγές δύνανται να υποβληθούν στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα (ημερομηνία παραλαβής) ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση της σχετικής πληροφορίας.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 5-4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
03/04/2020