Diensten - 175557-2020

15/04/2020    S74

Luxemburg-Luxemburg: EIB - Technische bijstand voor de voorbereiding en tenuitvoerlegging van het project inzake energie-efficiëntie in Moldavië

2020/S 074-175557

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Investeringsbank (EIB)
Postadres: 100, boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU00 Luxembourg
Postcode: L-2950
Land: Luxemburg
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.eib.org/en/about/procurement/technical-assistance.htm
Adres van het kopersprofiel: https://www.eib.org/about/procurement/calls-technical-assistance/aa-010298001
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5887
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Technische bijstand voor de voorbereiding en tenuitvoerlegging van het project inzake energie-efficiëntie in Moldavië

Referentienummer: AA-010298-001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71356200 Technische bijstandsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van de technische bijstand is het uitvoeren van alle voorbereidende werkzaamheden en vervolgens het verstrekken van uitvoerende ondersteuning met betrekking tot het investeringsproject inzake energie-efficiëntie in Moldavië, waarbij de renovatie van overheidsinstellingen en gemeentelijke openbare gebouwen wordt beoogd voor de verbetering van de energie-efficiëntie en een langere levensduur. De consultant zal tijdens de eerste fase (voorbereiding) het haalbaarheidsonderzoek uitvoeren om het meest geschikte mechanisme te identificeren met betrekking tot de uitvoering van de kaderlening, alsmede een lijst van subprojecten te identificeren en te selecteren op basis van vastgestelde criteria, het handboek voor programmaprocedures op te stellen, de energie-audits uit te voeren en de vereiste aanbestedingsstukken op te stellen. De consultant zal tijdens de tweede fase (tenuitvoerlegging) de eenheid projectuitvoering en de eindbegunstigden ondersteunen bij de aanbesteding, opdrachtbeheer, beoordeling, toezichthouding en verslaglegging aan de EIB en de EBWO en andere belanghebbenden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 970 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71314300 Advies inzake efficiënt energiegebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

Moldavië.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zelfde als hiervoor.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 970 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

De technische bijstand wordt gedeeltelijk gefinancierd door het investeringsplatform voor nabuurschapsbeleid van de EU.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 207-503476
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/04/2020