Dostawy - 175622-2016

Wyświetl widok skrócony

24/05/2016    S98    Dostawy - Dynamicznego Systemu Zakupów - Procedura otwarta 

Litwa-Wilno: Papier i tektura gotowe

2016/S 098-175622

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Krajowy numer identyfikacyjny: 188729923
Adres pocztowy: Šventaragio g. 2
Miejscowość: Vilnius
Kod pocztowy: LT-01122
Państwo: Litwa
Osoba do kontaktów: Daivai Bičkauskaitei
E-mail: daiva.bickauskaite@vrm.lt
Tel.: +370 52717147
Faks: +370 52718216

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://vrm.lrv.lt/

Dostęp elektroniczny do informacji: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

30197600

Opis
Papier i tektura gotowe.

Sekcja IV: Procedura

IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.5.2020 - 14:30
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
litewski.