Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 175671-2022

04/04/2022    S66

Polska-Katowice: Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych

2022/S 066-175671

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 055-144796)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul.Powstańców 30.
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: PL 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Rączkiewicz oraz Artur Mandrysz
E-mail: artur.mandrysz@pgg.pl
Tel.: +48 32/7161481
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgg.pl/
Adres profilu nabywcy: https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa elementów do produkcji szyn kolejek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 295-23.

Numer referencyjny: 702200206
II.1.2)Główny kod CPV
43600000 Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa elementów do produkcji szyn kolejek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/03/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 055-144796

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Przedmiot - Opis zamówienia
Zamiast:

1.1. UCHO PRZYŁĄCZENIOWE 85 ZRP.190.02.01 KOLEJKA PODWIESZANA TRASA JEZDNA-ZRP-85/50 - 3 000 szt. 1.2 KOSTKA PRZYŁĄCZENIOWA 85 ZRP.190.02.02 KOLEJKA PODWIESZANA TRASA JEZDNA-ZRP-85/50 - 3 000 szt.

Powinno być:

1.1. UCHO PRZYŁĄCZENIOWE 85 ZRP.190.02.01 KOLEJKA PODWIESZANA TRASA JEZDNA-ZRP-85/50 - 1 500 szt. 1.2 KOSTKA PRZYŁĄCZENIOWA 85 ZRP.190.02.02 KOLEJKA PODWIESZANA TRASA JEZDNA-ZRP-85/50 - 1 500 szt.

Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Przedmiot - Opis zamówienia
Zamiast:

2.1 UCHO PRZYŁĄCZENIOWE 130 ZRP.190.03.01 KOLEJKA PODWIESZANA TRASA-130/50KN - 41 000 szt. 2.2. KOSTKA PRZYŁĄCZENIOWA 130 ZRP.190.03.02 KOLEJKA PODWIESZANA TRASA-130/50KN - 41 000 szt.

Powinno być:

2.1 UCHO PRZYŁĄCZENIOWE 130 ZRP.190.03.01 KOLEJKA PODWIESZANA TRASA-130/50KN - 20 500 szt. 2.2. KOSTKA PRZYŁĄCZENIOWA 130 ZRP.190.03.02 KOLEJKA PODWIESZANA TRASA-130/50KN - 20 500 szt.

Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Przedmiot - Opis zamówienia
Zamiast:

NAKŁADKA PRZYŁĄCZENIOWA ZRP.190.05 KOLEJKA PODWIESZANA TRASA-130/50KN 85/50KN 63/50KN - 56 000 szt.

Powinno być:

NAKŁADKA PRZYŁĄCZENIOWA ZRP.190.05 KOLEJKA PODWIESZANA TRASA-130/50KN 85/50KN 63/50KN - 28 000 szt.

Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Przedmiot - Opis zamówienia
Zamiast:

4.1 KOŁNIERZ PRZYŁĄCZENIOWY ZRP.190.04 KOLEJKA PODWIESZANA TRASA-130/50KN 85/50KN 63/50KN - 18 000 szt. 4.2 ŁĄCZNIK PRZYŁĄCZENIOWY WIERCONY ZRP.190.07 KOLEJKA PODWIESZANA TRASA-130/50KN 85/50KN 63/50KN - 10 000 szt.

Powinno być:

4.1 KOŁNIERZ PRZYŁĄCZENIOWY ZRP.190.04 KOLEJKA PODWIESZANA TRASA-130/50KN 85/50KN 63/50KN - 9 000 szt. 4.2 ŁĄCZNIK PRZYŁĄCZENIOWY WIERCONY ZRP.190.07 KOLEJKA PODWIESZANA TRASA-130/50KN 85/50KN 63/50KN - 5 000 szt.

Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Przedmiot - Opis zamówienia
Zamiast:

UCHWYT NAPĘDU LINOWEGO ZRP.017.00.16 KOLEJKA PODWIESZANA TRASA-130/50KN - 12 000 szt.

Powinno być:

UCHWYT NAPĘDU LINOWEGO ZRP.017.00.16 KOLEJKA PODWIESZANA TRASA-130/50KN - 6 000 szt.

Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Przedmiot - Opis zamówienia
Zamiast:

6.1 SZAKLA BEZ SWORZNIA ZRP.190.08.01 KOLEJKA PODWIESZANA TRASA-130/50KN 85/50KN 63/50KN - 3 450 szt. 6.2 SWORZEŃ SZAKLI Q 28 ZRP.190.08.02 KOLEJKA PODWIESZANA TRASA-130/50KN 85/50KN 63/50KN - 6 550 szt. 6.3 SZAKLA KPL (ZAWLECZKA+PODKŁADKA+SWORZEŃ) ZRP.190.08.W1 KOLEJKA PODWIESZANA TRASA-130/50KN 85/50KN 63/50KN - 37 600 szt.

Powinno być:

6.1 SZAKLA BEZ SWORZNIA ZRP.190.08.01 KOLEJKA PODWIESZANA TRASA-130/50KN 85/50KN 63/50KN - 1 725 szt. 6.2 SWORZEŃ SZAKLI Q 28 ZRP.190.08.02 KOLEJKA PODWIESZANA TRASA-130/50KN 85/50KN 63/50KN - 3 275 szt. 6.3 SZAKLA KPL (ZAWLECZKA+PODKŁADKA+SWORZEŃ) ZRP.190.08.W1 KOLEJKA PODWIESZANA TRASA-130/50KN 85/50KN 63/50KN - 18 800 szt.

Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Przedmiot - Opis zamówienia
Zamiast:

7.1 SZAKLA KPL (NAKRĘTKA+PODKŁADKA+SWORZEŃ) ZRP.190.08.W2 KOLEJKA PODWIESZANA TRASA-130/50KN 85/50KN 63/50KN - 1 000 szt. 7.2 SZAKLA KPL (ZAWLECZKA+NAKRĘTKA KORONOWA+PODKŁADKA+SWORZEŃ) ZRP.190.08.W3

KOLEJKA PODWIESZANA TRASA-130/50KN 85/50KN 63/50KN - 1 000 szt.

Powinno być:

7.1 SZAKLA KPL (NAKRĘTKA+PODKŁADKA+SWORZEŃ) ZRP.190.08.W2 KOLEJKA PODWIESZANA TRASA-130/50KN 85/50KN 63/50KN - 500 szt. 7.2 SZAKLA KPL (ZAWLECZKA+NAKRĘTKA KORONOWA+PODKŁADKA+SWORZEŃ) ZRP.190.08.W3

KOLEJKA PODWIESZANA TRASA-130/50KN 85/50KN 63/50KN - 500 szt.

Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 8
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Przedmiot - Opis zamówienia
Zamiast:

SWORZEŃ Q 28 ZRP.190.08.03 KOLEJKA PODWIESZANA TRASA-130/50KN 85/50KN 63/50KN - 1 400 szt.

Powinno być:

SWORZEŃ Q 28 ZRP.190.08.03 KOLEJKA PODWIESZANA TRASA-130/50KN 85/50KN 63/50KN - 700 szt.

Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Przedmiot - Opis zamówienia
Zamiast:

9.1 SZAKLA KPL (ŚRUBA SPECJALNA + NAKRĘTKA) W42.53/D2 KOLEJKA PODWIESZANA W-85 - 600 szt. 9.2 ŚRUBA SPECJALNA M27X120 Z NAKRĘTKĄ W42.53/SR2 KOLEJKA PODWIESZANA W-85 - 900 szt.

Powinno być:

9.1 SZAKLA KPL (ŚRUBA SPECJALNA + NAKRĘTKA) W42.53/D2 KOLEJKA PODWIESZANA W-85 - 300 szt. 9.2 ŚRUBA SPECJALNA M27X120 Z NAKRĘTKĄ W42.53/SR2 KOLEJKA PODWIESZANA W-85 - 450 szt.

Numer sekcji: III.1.2
Część nr: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający stosuje warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj Wykonawca obowiązany jest wykazać, że posiada roczny przychód za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - odpowiednio w tym okresie, w wysokości:

Dla zadania nr 1 - 30 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 500 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 500 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 600 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 55 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 800 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 40 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 20 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 30 000,00 PLN

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wartość przychodu netto uzyskana w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości określonych dla poszczególnych zadań, na które Wykonawca składa ofertę.

Powinno być:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający stosuje warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj Wykonawca obowiązany jest wykazać, że posiada roczny przychód za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - odpowiednio w tym okresie, w wysokości:

Dla zadania nr 1 - 15 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 272 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 250 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 300 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 30 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 400 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 20 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 9 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 18 000,00 PLN

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wartość przychodu netto uzyskana w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości określonych dla poszczególnych zadań, na które Wykonawca składa ofertę.

Numer sekcji: III.1.3
Część nr: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający stosuje warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawca obowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonał dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. dostawy kolejek i części kolejek dołowych, dostawy tras i części tras kolejek dołowych, dostawy elementów szyn i innych wyrobów stalowych, na wartość łączną nie niższą niż:

Dla zadania nr 1 - 30 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 500 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 500 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 600 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 55 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 800 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 40 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 20 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 30 000,00 PLN

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych zadań, na które Wykonawca składa ofertę.

Powinno być:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający stosuje warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawca obowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonał dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. dostawy kolejek i części kolejek dołowych, dostawy tras i części tras kolejek dołowych, dostawy elementów szyn i innych wyrobów stalowych, na wartość łączną nie niższą niż:

Dla zadania nr 1 - 15 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 272 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 250 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 300 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 30 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 400 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 20 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 9 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 18 000,00 PLN

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych zadań, na które Wykonawca składa ofertę.

Numer sekcji: III.1.6
Część nr: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wymagane wadia i gwarancje
Zamiast:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium:

- dla zadania nr 1 w wysokości 1 000,00 PLN

- dla zadania nr 2 w wysokości 10 000,00 PLN

- dla zadania nr 3 w wysokości 10 000,00 PLN

- dla zadania nr 4 w wysokości 15 000,00 PLN

- dla zadania nr 5 w wysokości 1 000,00 PLN

- dla zadania nr 6 w wysokości 20 000,00 PLN

- dla zadania nr 7 w wysokości 1 000,00 PLN

- dla zadania nr 8 w wysokości 1 000,00 PLN

- dla zadania nr 9 w wysokości 1 000,00 PLN

W przypadku składania wadium na więcej niż jedno zadanie wymagane jest wniesienie wadium w wysokości równej sumie kwot wymaganych dla poszczególnych zadań.

2. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

Powinno być:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium:

- dla zadania nr 1 w wysokości 1 000,00 PLN

- dla zadania nr 2 w wysokości 7 000,00 PLN

- dla zadania nr 3 w wysokości 6 000,00 PLN

- dla zadania nr 4 w wysokości 7 000,00 PLN

- dla zadania nr 5 w wysokości 1 000,00 PLN

- dla zadania nr 6 w wysokości 10 000,00 PLN

- dla zadania nr 7 w wysokości 1 000,00 PLN

- dla zadania nr 8 w wysokości Zamawiający odstępuje od żądania wadium

- dla zadania nr 9 w wysokości 1 000,00 PLN

W przypadku składania wadium na więcej niż jedno zadanie wymagane jest wniesienie wadium w wysokości równej sumie kwot wymaganych dla poszczególnych zadań.

2. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

Numer sekcji: III.2.2
Część nr: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy.
Zamiast:

Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upływa termin 12 miesięcy od dnia jej zawarcia z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50% wartości udzielonego zamówienia, okres obowiązywania umowy ulega wydłużeniu o 3 miesiące.

Powinno być:

Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia do ostatniego dnia miesiąca w którym upływa termin 4 miesięcy od dnia jej zawarcia z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50% wartości udzielonego zamówienia, okres obowiązywania umowy ulega wydłużeniu o 3 miesiące.

Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: Procedura
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 06/04/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 20/04/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: Procedura
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 04/07/2022
Powinno być:
Data: 18/07/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: Procedura
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/04/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 20/04/2022
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: