Prekės - 175787-2014

Pateikti glaustą rodinį

27/05/2014    S101

Italija-Ispra: Buitinių prietaisų tiekimas į Jungtinio tyrimų centro (JRC) būstinę Isproje (Italija) ir susijusios paslaugos

2014/S 101-175787

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos Komisija
Adresas: CSM 1 05/43
Miestas: Ispra VA
Pašto kodas: 21027
Šalis: Italija
Asmuo ryšiams: Infrastruktūros ir logistikos biuras
Kam: OIB.DR.2 Finansai ir viešieji pirkimai
El. paštas: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefonas: +32 22986989
Faksas: +32 22960570

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://ec.europa.eu

Pirkėjo profilio adresas: http://www.ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=517

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Oficialus pavadinimas: Europos Komisija
Adresas: CSM 1 05/43
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: Infrastruktūros ir logistikos biuras Briuselyje
Kam: OIB.DR.2 Finansai ir viešieji pirkimai
El. paštas: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefonas: +32 22986989
Faksas: +32 22960570
Interneto adresas: http://ec.europa.eu

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Oficialus pavadinimas: Europos Komisija
Adresas: CSM 1 05/43
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: Infrastruktūros ir logistikos biuras Briuselyje
Kam: OIB.DR.2 Finansai ir viešieji pirkimai
El. paštas: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefonas: +32 22986989
Faksas: +32 22960570
Interneto adresas: http://ec.europa.eu

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Oficialus pavadinimas: Europos Komisija
Adresas: CSM 1 05/43
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: Infrastruktūros ir logistikos biuras Briuselyje
Kam: OIB.DR.2 Finansai ir viešieji pirkimai
El. paštas: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefonas: +32 22986989
Faksas: +32 22960570
Interneto adresas: http://ec.europa.eu

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Buitinių prietaisų tiekimas į JRC būstinę Isproje (Italija) ir susijusios paslaugos.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Prekės
Pirkimas
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Ispra.

NUTS kodas ITC41 Varese

II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
Preliminarusis susitarimas su vieninteliu subjektu

Preliminariojo susitarimo trukmė

Trukmė mėnesiais: 48

Numatoma bendra pirkimų vertė per visą preliminariojo susitarimo trukmę

Numatoma vertė be PVM:
Intervalas: nuo 150 000 iki 180 000 EUR
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Elektrinių prietaisų (didelių buitinių prietaisų), skirtų pakeisti seną įrangą, ir (arba) naujos įrangos tiekimas ir įrengimas (arba tik tiekimas) Europos Komisijos pastatams Isproje (Italija) – JRC patalpoms.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

39000000 Baldai (įskaitant biuro baldus), dekoratyviniai patalpų objektai, buitiniai prietaisai (išskyrus apšvietimo) ir valikliai, 39716000 Buitinių elektros prietaisų dalys, 39700000 Buitiniai prietaisai, 39710000 Buitiniai elektros prietaisai, 39711120 Šaldikliai, 39711130 Šaldytuvai, 39711361 Elektrinės orkaitės, 39711362 Mikrobangų krosnys, 39711360 Orkaitės, 39713200 Drabužių skalbimo ir džiovinimo mašinos, 39713100 Indų plovimo mašinos, 42513220 Šaldytuvai-prekystaliai

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Numatoma vertė be PVM:
Intervalas: nuo 150 000 iki 180 000 EUR
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 48 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Netaikoma.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Atsiskaitoma per 30 dienų, kaip nurodyta sutarties projekte, pridedamame prie specifikacijų.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Visi grupės nariai turi atitikti nešalinimo ir atrankos kriterijus (žr. III.2.1, III.2.2 ir III.2.3 dalis) ir būti solidariai atsakingi už sutarties įvykdymą.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: A. Konkurso dalyvio nuorodos:
Konkurso dalyvis (arba kiekvienas narys, jeigu dalyvauja grupė) privalo:
— pasiūlyme pateikti nuorodą „OIB.DR.2/PO/2014/056/624“,
— pateikti tapatybės duomenis (grupės turi atskirai pateikti informaciją apie kiekvieną narį ir nurodyti vadovaujančią bendrovę): pavadinimą, teisinį statusą, kilmės šalį, adresą, telefono ir fakso numerius, kontaktinio asmens vardą ir pavardę bei el. pašto adresą, PVM kodą, oficialų registracijos numerį (jei taikoma),
— pateikti dokumentus ir informaciją, kurios reikalaujama III.2 dalyje „Dalyvavimo sąlygos“.
B. Teisinė padėtis:
Konkurso dalyvis turi pateikti dokumentinius įrodymus, nurodydamas šalies, kurioje yra jo būstinė ar registracijos vieta, pavadinimą, kaip reikalaujama šalies, kurioje jis nuolat gyvena, teisės aktais.

Konkurso dalyvis turi pateikti tinkamai pasirašytą oficialų pareiškimą su data, patvirtindamas, kad jis nėra nė vienoje iš padėčių, dėl kurių jam negalėtų būti paskirta sutartis, kurią skiria Europos Sąjunga. Oficialus pareiškimas turi būti pateiktas pagal kitame puslapyje pateiktą pavyzdį nieko nepraleidžiant: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

NB: laimėjęs konkurso dalyvis, kad nebūtų pašalintas, iki sutarties pasirašymo privalo pateikti šiuos dokumentus, kurie patvirtintų oficialų pareiškimą:
— neseniai išduotą teismo išrašą arba (jei tokio nėra) lygiavertį konkurso dalyvio nuolatinio buvimo šalies kompetentingos teismo ar administracinės institucijos neseniai išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad jis nėra bankrutavęs arba likviduojamas, jo reikalų neadministruoja teismas, jis nėra sudaręs sutarties su kreditoriais, nėra sustabdęs savo veiklos, jo atžvilgiu nėra vykdomos šio pobūdžio procedūros, taip pat jis nėra jokioje analogiškoje padėtyje, nurodytoje nacionaliniuose įstatymuose arba reglamentuose,
— neseniai išduotą teismo protokolo išrašą arba, jei tokio nėra, lygiavertį konkurso dalyvio nuolatinio buvimo šalies kompetentingos teismo ar administracinės institucijos neseniai išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad teismo sprendimu, turinčiu res judicata galią, jis nebuvo pripažintas kaltu padaręs nusikalstamą veiką, susijusią su jo profesine veikla, nebuvo priimtas res judicata galią turintis sprendimas dėl sukčiavimo, korupcijos, dalyvavimo nusikalstamos organizacijos veikloje ar bet kokioje kitoje neteisėtoje veikloje, žalingoje Sąjungos finansiniams interesams;
— naujausią atitinkamos kandidato gyvenamosios šalies institucijos išduotą pažymą, kuria patvirtinama, kad jis vykdė įsipareigojimus dėl socialinio draudimo įmokų mokėjimo,
— naujausią šalies, kurioje kandidatas nuolat būna, kompetentingos teismo ar valdymo institucijos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įvykdęs savo įsipareigojimus, susijusius su tiesioginių mokesčių ir PVM mokėjimu pagal šalies, kurioje jis nuolat būna, teisės aktus.
Tuo atveju, kai susijusioje šalyje tokie dokumentai ar sertifikatai neišduodami, juos gali pakeisti priesaika patvirtintas pareiškimas arba, jei tokio nėra, oficialus pareiškimas, kurį konkurso dalyvis pateikia minėtos šalies teismo arba administracinei institucijai, notarui arba kvalifikuotai profesinei organizacijai.
NB: grupės turi pateikti būtiną kiekvieno atskiro nario oficialų pareiškimą ir patvirtinamuosius dokumentus bei informaciją, jeigu jiems paskiriama sutartis.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: — pastarųjų 3 finansinių metų finansinių ataskaitų (balansų ir apyvartinių sąskaitų), kuriose nurodytas metinis pelnas neatskaičius mokesčių, kopijos. Jei dėl pateisinamos priežasties konkurso dalyvis jų pateikti negali, jis privalo pridėti pastarųjų 3 finansinių metų pelno neatskaičius mokesčių ataskaitą. Jei apyvartinės sąskaitos arba ataskaita rodo, kiek per pastaruosius 3 finansinius metus vidutiniškai buvo patirta nuostolių, konkurso dalyvis privalo pateikti kitą dokumentą savo finansiniams ir ekonominiams pajėgumams įrodyti, pvz., atitinkamą trečiosios šalies (pvz., pagrindinės bendrovės) garantiją, auditorių pažymas ar lygiavertį dokumentą,
— ataskaita apie pastarųjų 3 finansinių metų bendrą metinę apyvartą.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
— pagrindinių elektrinių prietaisų, tiektų per pastaruosius 3 metus, sąrašas, įskaitant kiekius, datas ir informaciją apie susijusius viešuosius arba privačiuosius gavėjus,
— pareiškimas, kuriame nurodoma, ar konkurso dalyvis ketina sutarties dalį atlikti subrangos būdu, ir, jeigu ketina, nurodyti, kokią sutarties dalį ketinama atlikti subrangos būdu. Rangovas lieka atsakingas už visas subrangovams patikėtas sutarties dalis.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
dėl kiekvienų iš pastarųjų 3 metų konkurso dalyvis privalo įrodyti, kad jis pardavė (per metus) daugiau kaip 75 didelius buitinių prietaisų tipo elektrinius prietaisus (visi prietaiso tipai kartu).
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
OIB.DR.2/PO/2014/056/624.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

Kiti ankstesni skelbimai

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2013/S 242-420350 13.12.2013

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2012/S 231-379551 30.11.2012

IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
24.7.2014 - 17:30
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
Bet kuri oficiali ES kalba
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 9 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 1.8.2014 - 10:00

Vieta:

Infrastruktūros ir logistikos biuras Briuselyje, CSM 1 pastatas, SDR 05/029 kabinetas, rue Père de Deken 23, 1040 Briuselis, BELGIJA.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: 1 tinkamai įgaliotas konkurso dalyvio atstovas gali dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje (turi būti pateiktas pasas ar tapatybės kortelė).
Norintys dalyvauti konkurso dalyviai turi faksu ar el. paštu (žr. I.1 dalyje pateiktą informaciją) informuoti OIB.DR.2 skyrių „Finansai ir viešieji pirkimai“ likus ne mažiau nei 2 darbo dienoms iki vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio.

Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami JRC patalpose Isproje, kurių adresas: via E. Fermi no 2749, 21027 Ispra (VA), ITALIJA, 66 pastatas – TP 660.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: taip
Kada numatoma paskelbti kitus skelbimus: 36 mėnesiai nuo paskyrimo.
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija

1) Specifikacijas ir atsakymus į papildomos informacijos prašymus bus galima atsisiųsti šiuo interneto adresu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=517

2) Tinklalapis nuolat atnaujinamas, todėl pasiūlymų pateikimo laikotarpiu konkurso dalyviai turėtų neužmiršti tikrinti jo atnaujinimus ir pakeitimus.
3) Preliminariosios sutarties trukmė – 24 mėnesiai, ji atnaujinama tyliuoju susitarimu 1 kartą 24 mėnesių laikotarpiui (24+24).

4) Daugiau informacijos apie dalyvavimą šiame konkurse ir apie viešųjų pirkimų OIB procedūrų seką rasite „Guide for tenderers“ ir lankstinuke „Bendras verslas su Europos Komisija“ („Doing business with the European Commission“) šioje tinklavietėje: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

5) Jeigu stebint jūsų atsakymą į šį skelbimą apie pirkimą reikia įrašyti ir apdoroti asmens duomenis (pvz., vardą ir pavardę, adresą, gyvenimo aprašymą), šie duomenys bus apdorojami remiantis Reglamentu (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo. Jeigu nenurodyta kitaip, atsakymai į klausimus ir bet kokie prašomi asmens duomenys yra reikalingi tam, kad būtų įvertintas pasiūlymas pagal skelbimą apie pirkimą, ir juos apdoros tik tuo tikslu I.1 dalyje nurodyta perkančioji organizacija. Išsamią informaciją apie jūsų asmens duomenų apdorojimą galima rasti privatumo pareiškime, kurį galima rasti šiuo adresu: http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf

Jūsų asmens duomenis gali užregistruoti Komisijos apskaitininkas arba tik išankstinio perspėjimo sistemoje, arba ir išankstinio perspėjimo sistemoje, ir centrinėje uždraustų subjektų duomenų bazėje, jeigu esate bet kurioje iš situacijų, minimų:

— 16.12.2008 Komisijos sprendime 2008/969 dėl išankstinio perspėjimo sistemos (daugiau informacijos žr. privatumo pareiškime, esančiame http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm) arba

— 17.12.2008 Komisijos reglamente Nr. 1302/2008 dėl centrinės uždraustų subjektų duomenų bazės (daugiau informacijos žr. privatumo pareiškime, esančiame http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_fr.cfm#BDCE).

VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): per 2 mėnesius nuo dienos, kai apie tai pranešama ieškovui, arba, jei nepranešama, nuo dienos, kai informacija jam tampa žinoma. Skundas Europos ombudsmenui šio laikotarpio nenutraukia ir nepradeda naujo apeliacijų pateikimo laikotarpio.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15.5.2014