Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Varor - 175787-2014

Visa förkortad version

27/05/2014    S101

Italien-Ispra: Tillhandahållande av hushållsapparater och relaterade tjänster för bostäder tillhörande JRC i Ispra (Italien)

2014/S 101-175787

Meddelande om upphandling

Varor

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europeiska kommissionen
Postadress: CSM 1 05/43
Ort: Ispra VA
Postnummer: 21027
Land: Italien
Kontaktperson: Infrastruktur- och logistikbyrån
Att: OIB.DR.2 – Ekonomi och offentlig upphandling
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://ec.europa.eu

Upphandlarprofil: http://www.ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Elektronisk tillgång till information: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=517

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Officiellt namn: Europeiska kommissionen
Postadress: CSM 1 05/43
Ort: Bryssel
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Infrastruktur- och logistikbyrån – Bryssel
Att: OIB.DR.2 – Ekonomi och offentlig upphandling
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadress: http://ec.europa.eu

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Officiellt namn: Europeiska kommissionen
Postadress: CSM 1 05/43
Ort: Bryssel
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Infrastruktur- och logistikbyrån – Bryssel
Att: OIB.DR.2 – Ekonomi och offentlig upphandling
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadress: http://ec.europa.eu

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Officiellt namn: Europeiska kommissionen
Postadress: CSM 1 05/43
Ort: Bryssel
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Infrastruktur- och logistikbyrån – Bryssel
Att: OIB.DR.2 – Ekonomi och offentlig upphandling
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadress: http://ec.europa.eu

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Tillhandahållande av hushållsapparater och relaterade tjänster för bostäder tillhörande JRC i Ispra (Italien)
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Varor
Köp
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Ispra.

NUTS-kod ITC41 Varese

II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)Information om ramavtal
Ramavtal med en enda aktör

Ramavtalets löptid

Antal månader: 48

Uppskattat totalt värde av upphandlingen för hela ramavtalets löptid

Uppskattat värde, exkl. moms:
Intervall: mellan 150 000 och 180 000 EUR
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Tillhandahållande, med eller utan installation, av elektriska apparater (stora vitvaror) som ersättning och/eller som ny utrustning till Europeiska kommissionens byggnader i Ispra (Italien) – bostäder tillhörande JRC.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

39000000 Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter, 39716000 Delar till elektriska hushållsapparater, 39700000 Hushållsapparater, 39710000 Elektriska hushållsapparater, 39711120 Frysar, 39711130 Kylskåp, 39711361 Elektriska ugnar, 39711362 Mikrovågsugnar, 39711360 Ugnar, 39713200 Tvätt- och torkmaskiner, 39713100 Diskmaskiner, 42513220 Kyldiskar

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
Uppskattat värde, exkl. moms:
Intervall: mellan 150 000 och 180 000 EUR
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Antal månader: 48 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
Ej tillämpligt.
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
Betalning inom 30 dagar i enlighet med de villkor som anges i det kontraktsutkast som bifogas till förfrågningsunderlaget.
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
Alla medlemmar i en grupp ska uppfylla uteslutnings- och uttagningskriterierna (se punkterna III.2.1, III.2.2 och III.2.3) och ska vara solidariskt ansvariga för genomförandet av kontraktet.
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: A. Anbudsgivarens referenser:
Anbudsgivaren (eller varje gruppmedlem om den sökande är en grupp) ska
— i sitt anbud ange referensen ”OIB.DR.2/PO/2014/056/624”,
— bifoga identifikationsuppgifter (grupper ska lämna dessa separat för varje medlem och ange vilket företag som är ledare) enligt följande: namn, rättslig ställning, nationalitet, adress, telefon- och faxnummer, kontaktperson och e-postadress till denne, momsregistreringsnummer och rättsligt registreringsnummer (i förekommande fall),
— bifoga de handlingar och de upplysningar som erfordras enligt punkt III.2, villkor för deltagande.
B. Rättslig ställning:
Anbudsgivaren ska bifoga styrkande handlingar med namnet på det land där denne har sitt huvudkontor eller hemvist, i enlighet med lagstiftningen i dennes bosättningsland.

Anbudsgivaren ska bifoga en vederbörligen undertecknad och daterad försäkran på heder och samvete som styrker att denne inte befinner sig i någon av de situationer som skulle kunna leda till uteslutning från deltagande i ett kontrakt som tilldelas av Europeiska unionen. Försäkran ska följa modellen som publiceras på följande webbplats, i sin helhet: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Observera: Den utvalda anbudsgivaren ska, för att undvika uteslutning, lämna in följande bevishandlingar till stöd för försäkran på heder och samvete före undertecknande av kontraktet:
— Ett utdrag ur kriminalregistret eller, om detta inte är möjligt, en likvärdig handling som nyligen utfärdats av behörig rättslig eller administrativ myndighet i bosättningslandet, vilken visar att personen i fråga inte är i konkurs eller likvidation, inte är föremål för tvångsförvaltning, inte har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer, inte har avbrutit sin näringsverksamhet och inte befinner sig i en motsvarande situation till följd av något liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningar.
— Ett aktuellt utdrag ur kriminalregistret eller, om detta inte är möjligt, en likvärdig handling som nyligen utfärdats av behörig rättslig eller administrativ myndighet i anbudsgivarens bosättningsland, vilken visar att personen i fråga inte har fällts för brott mot yrkesetiken enligt lagakraftvunnen dom och att denne inte i en lagakraftvunnen dom dömts för bedrägeri, korruption, deltagande i kriminella organisationer eller någon annan verksamhet som skadar unionens finansiella intressen.
— Ett intyg som nyligen utfärdats av behörig myndighet i anbudsgivarens bosättningsland, som visar att denne har fullgjort sina skyldigheter att betala socialförsäkringsavgifter.
— Ett intyg som nyligen utfärdats av behörig myndighet i anbudsgivarens bosättningsland, som visar att denne har fullgjort sina skyldigheter att betala skatt (direkta skatter och moms) i enlighet med lagstiftningen i landet i fråga.
I de fall sådana handlingar eller intyg inte utfärdas i landet i fråga kan de ersättas av ett edsvuret intyg eller, om det inte går, en försäkran på heder och samvete som anbudsgivaren har avgett inför en rättslig eller administrativ myndighet, en notarius publicus eller en behörig branschorganisation i landet i fråga.
Observera: Om en grupp tilldelas kontraktet ska försäkran på heder och samvete tillsammans med de stödjande handlingarna och upplysningarna tillhandahållas för varje enskild gruppmedlem.
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: — En kopia av boksluten (balansräkningar och rörelsebokföring) för de 3 senaste räkenskapsåren, av vilka den årliga vinsten före skatt framgår. Om anbudsgivaren av giltigt skäl inte har möjlighet att lämna dessa handlingar ska denne bifoga en redogörelse för sin årliga vinst före skatt för de 3 senaste räkenskapsåren. Om driftsredovisningarna eller redogörelsen visar en genomsnittlig förlust för de 3 senaste räkenskapsåren ska anbudsgivaren tillhandahålla andra handlingar som bevis för sin finansiella och ekonomiska kapacitet, såsom en lämplig garanti från en tredje part (t.ex. moderbolaget) eller intyg från revisorer eller motsvarande.
— Uppgift om total årsomsättning för de 3 senaste räkenskapsåren.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
— En förteckning över huvudsakliga elektriska apparater som levererats under de 3 senaste åren, inbegripet uppgift om belopp, datum och om offentliga eller privata mottagare.
— En uppgift om huruvida anbudsgivaren avser att anlita underleverantörer för en del av kontraktet, och i så fall, hur stor andel som troligtvis kommer att läggas ut. Alla delar av kontraktet som läggs ut på underleverantör förblir uppdragstagarens ansvar.
Eventuella minimistandardnivåer:
För vart och ett av de 3 senaste åren ska anbudsgivaren bevisa att denne har sålt (per år) fler än 75 elektriska apparater av typen stora vitvaror (alla typer av apparater sammanlagt).
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Lägsta pris
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
OIB.DR.2/PO/2014/056/624.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling

Tidigare offentliggöranden

Meddelandenummer i EUT: 2013/S 242-420350 av den 13.12.2013

Meddelandenummer i EUT: 2012/S 231-379551 av den 30.11.2012

IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
24.7.2014 - 17:30
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Valfritt officiellt EU-språk
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 1.8.2014 - 10:00

Plats:

Infrastruktur- och logistikbyrån – Bryssel, byggnad CSM 1, rum SDR 05/029, rue Père de Deken 23, 1040 Bryssel, BELGIEN.

Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: ja
Kompletterande information om bemyndigade personer och öppningsförfarande: 1 behörig representant per anbudsgivare får närvara vid öppnandet av anbud (pass eller id-kort ska uppvisas).
Anbudsgivare som vill delta ska meddela enhet OIB.DR.2 – Ekonomi och offentlig upphandling via fax eller e-post (se uppgifter i punkt I.1) minst 2 arbetsdagar före mötet för öppnande av anbud.
Mötet för öppnande av anbud kommer att sändas till JRC i Ispra på följande adress: Via E. Fermi nr 2749, 21027 Ispra VA, ITALIEN, byggnad 66 – TP 660.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden: 36 månader efter tilldelning.
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information

1) Förfrågningsunderlaget och svar på förfrågningar om ytterligare information kommer att gå att ladda ned på följande internetadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=517

2) Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.
3) Ramavtalet kommer att löpa över 24 månader, med förlängning genom tyst överenskommelse med 1 period om 24 månader (24 + 24).

4) För ytterligare information om deltagande i anbudsinfordran och de olika etapperna av offentlig upphandling vid Infrastruktur- och logistikbyrån, se ”Guide for tenderers” och broschyren ”Doing business with the European Commission”, som finns tillgängliga på följande länk: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

5) Om granskningen av svaret på detta meddelande om upphandling innefattar registrering och behandling av personuppgifter (som exempelvis namn, adress, meritförteckning), kommer sådana uppgifter att behandlas i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter. Om inget annat anges krävs svaren på frågorna, liksom alla personuppgifter som efterfrågas, för att utvärdera anbudet i enlighet med meddelandet om upphandling och kommer att behandlas endast för detta syfte av den upphandlande myndighet som anges i punkt I.1. Utförlig information om behandlingen av personuppgifter finns i meddelandet om integritetsskydd som återfinns på följande adress: http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf

Personuppgifter kan komma att registreras av kommissionens räkenskapsförare, antingen i systemet för tidig varning eller både i systemet för tidig varning och den centrala databasen för uteslutning, i fall av någon av de situationer som anges i

— kommissionens beslut 2008/969 av den 16.12.2008 om systemet för tidig varning (för ytterligare information, se meddelandet om regler för integritetsskydd på: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm), eller

— kommissionens förordning nr 1302/2008 av den 17.12.2008 om den centrala databasen för uteslutning av anbud (för ytterligare information, se meddelandet om regler för integritetsskydd på: http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_fr.cfm#BDCE).

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Överprövning
Uppgifter om sista dag för överprövning: inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då denne fick kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15.5.2014