Supplies - 175925-2020

Submission deadline has been amended by:  240654-2020
15/04/2020    S74    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Poland-Działdowo: Flow-measuring equipment

2020/S 074-175925

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Działdowo
Postal address: ul. Księżodworska 10
Town: Działdowo
NUTS code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postal code: 13-200
Country: Poland
E-mail: sekretariat@ugdzialdowo.pl
Telephone: +48 236970700
Fax: +48 236970701

Internet address(es):

Main address: http://dzialdowo.ug.gov.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://dzialdowo.ug.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: administracja samorządowa
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

E-usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w gminie Działdowo

Reference number: FZK.271.1.2020
II.1.2)Main CPV code
38421000 Flow-measuring equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego niezbędnego dla realizacji celów określonych w dokumentacji projektu „E-usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w Gminie Działdowo” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącymi załączniki nr 3–3b do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
38421100 Water meters
32260000 Data-transmission equipment
32270000 Digital transmission apparatus
72260000 Software-related services
48000000 Software package and information systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Main site or place of performance:

Gmina Działdowo

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego niezbędnego dla realizacji celów określonych w dokumentacji projektu „E-usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w Gminie Działdowo” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącymi załączniki nr 3–3b do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie będzie współfinansowane w ramach projektu „E-usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w Gminie Działdowo” dofinansowywanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Additional information

Do pkt II.2.7 – Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia nie później niż jeden rok od podpisania umowy. Projekt dzieli się na etapy (zgodne z zakresami wyszczególnionymi w OPZ).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 2 000 000,00 PLN.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej 2 zamówienia, spełniające poniższe wymagania:

a. polegające na dostawie i wdrożeniu kompletnego systemu zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem nadajników w technologii łączności GSM, obejmujące min. 1 000 punktów pomiarowych (wodomierzy). Każde z zamówień zawierało dostarczenie oraz wymianę wodomierzy oraz instalację modułu teletransmisji;

b. polegające na opracowaniu i uruchomieniu minimum 11 elektronicznych usług publicznych (zintegrowanych z systemami finansowo-księgowymi w ramach pełnej automatyzacji rozliczeń zobowiązań obywateli).

2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

A. koordynator (kierownik projektu) – co najmniej 1 osoba posiadająca poniższe warunki spełnione łącznie:

a) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami oraz zarządzaniem ryzykiem w projektach informatycznych oraz w ramach powierzonych zadań jako kierownik projektu brała lub bierze udział w realizacji co najmniej 2 projektów współfinansowanych ze środków unijnych, każdy o wartości co najmniej 1 000 000 PLN brutto – realizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Osoba pełniła rolę koordynatora (kierownika projektu) co najmniej 3-osobowego zespołu konsultantów / wdrożeniowców;

b) posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania projektami potwierdzoną ważnym certyfikatem Prince2* potwierdzającym wiedzę i doświadczenie z zakresu: przygotowania projektu, zarządzania strategicznego projektem, inicjowania projektu, sterowania etapem, zarządzania jakością, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie wytwarzaniem produktów, zarządzanie zakresem etapu oraz zamykanie projektu;

B. monter – co najmniej 4 osoby posiadające poniższe warunki spełnione łącznie (każda z osób musi spełniać poniższe warunki:

a) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z eksploatacją urządzeń i obiektów wod-kan;

b) znająca zagadnienia/problemy związane z wymianą wodomierzy, w tym usuwaniu awarii wod-kan oraz umiejąca czytać dokumentację techniczną.

* Informacje w zakresie równoważności certyfikatu*: Zamawiający dopuszcza posiadanie równoważnych certyfikatów innych niż wskazane przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że wykazany certyfikat potwierdza posiadanie co najmniej takiej samej wiedzy, kompetencji i doświadczenia co certyfikat wskazany przez Zamawiającego.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/05/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/05/2020
Local time: 11:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

Information about authorised persons and opening procedure:

Wszyscy zainteresowani.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

I. W nawiązaniu do sekcji IV.2.6 – „Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą” – Zamawiający informuje, że za 2 (dwa miesiące) należy przyjąć 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).

II. Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w rozdziale X SIWZ.

1. Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę wadium o wartości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Pozostałe zapisy dotyczące wadium określone są w rozdziale X SIWZ.

III. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

IV. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zostały określone w rozdziale VII SIWZ.

V. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadanie czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, został zawarty w rozdziale XIV SIWZ.

VII. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w rozdziale VII SIWZ.

VIII. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zostały zawarte w rozdziale XVII SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom

Wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/04/2020