Supplies - 175947-2020

Submission deadline has been amended by:  198880-2020
15/04/2020    S74    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Czechia-Prague: Security, fire-fighting, police and defence equipment

2020/S 074-175947

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerstvo obrany
National registration number: 60162694
Postal address: Tychonova 221/1
Town: Praha
NUTS code: CZ010
Postal code: 160 01
Country: Czechia
Contact person: Ing. Vladimír Pacner
E-mail: onmm@army.cz
Telephone: +420 973229870

Internet address(es):

Main address: www.army.cz

Address of the buyer profile: https://nen.nipez/profil/MO

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00000838
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://portalnen.nipez.cz/
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Vybavení mobilních týmů biologické ochrany - nákup

II.1.2)Main CPV code
35000000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejné zakázky je nákup vybavení pro mobilní týmy biologické ochrany.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Nafukovací stan pro MPML

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
39522530
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ031
Main site or place of performance:

Odbor preventivní péče České Budějovice, Komenského 1915, 370 04 České Budějovice, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem části č. 1 VZ s názvem „Nafukovací stan pro MPML“ (dále jen „část č. 1 VZ“) je dodávka 1 ks nafukovacího stanu o rozměru cca 6 x 5 x 3 metru s doplňkovým příslušenstvím pro zabezpečení činnosti mobilní polní mikrobiologické laboratoře (MPML) v polních podmínkách.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 24/08/2020
End: 30/11/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Přetlakový ochranný oblek s dálkovým přívodem vzduchu

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113410
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ031
Main site or place of performance:

Pro 6 spr obleků je VZ 684808 Odbor preventivní péče, Komenského 1915, 370 04 České Budějovice, ČESKÁ REPUBLIKA.

Pro 20 spr obleků je místem plnění VZ 684808 Těchonín, 561 66 Těchonín, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem části č. 2 VZ s názvem „Přetlakový ochranný oblek s dálkovým přívodem vzduchu“ (dále jen „část č. 2 VZ“) je dodávka lehkých přetlakových ochranných obleků s dálkovým přívodem vzduchu pro lékařský personál pracující ve vysoce nakažlivém infekčním prostředí na úrovni biologické bezpečnosti BSL 4.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 24/08/2020
End: 30/11/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dorozumívací systém pro práci v přetlakových ochranných oblecích

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
32570000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ
Main site or place of performance:

Pro zboží MPML Odbor preventivní péče, Komenského 1915, 370 04 České Budějovice, ČESKÁ REPUBLIKA, pro MHJ Těchonín, 561 66 Těchonín, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem části č. 3 VZ s názvem „Dorozumívací systém pro práci v přetlakových ochranných oblecích“ (dále jen „část č. 3 VZ“) je dodávka dorozumívacího systému pro mobilní prvky biologické ochrany, který splní specifické požadavky pro komunikaci v lehkých ochranných přetlakových ochranných oblecích.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 24/08/2020
End: 30/11/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dodavatel musí prokázat splnění profesní způsobilosti dle §77 odst. 1 ZZVZ, tj. součástí nabídky musí být ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zadavatel nepožaduje.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zadavatel nepožaduje.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zadavatel nepožaduje.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zadavatel nepožaduje.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/05/2020
Local time: 13:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/05/2020
Local time: 13:31

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet address: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet address: https://www.uohs.cz/

VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/04/2020