Tjänster - 176393-2019

15/04/2019    S74    Tjänster - Meddelande om upphandling - Ospecificerat 

Sverige-Lund: Social omsorg med inkvartering

2019/S 074-176393

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kommunförbundet Skåne
Nationellt registreringsnummer: 837600-9109
Postadress: Box 53
Ort: Lund
Nuts-kod: SE224
Postnummer: 221 00
Land: Sverige
Kontaktperson: Sofia Mårtensson
E-post: sofia.martensson@kfsk.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.kfsk.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aflifnbvux&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aflifnbvux&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

VO - Särskilt boende 2019

Referensnummer: 19/16
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
85311000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommunförbundet Skåne, inbjuder i egenskap av ombud på uppdrag av de deltagande kommunerna (trettiotre kommuner i Skåne, tre kommuner i Halland och sju kommuner i Kronobergs län) till att lämna anbud i upphandling gällande VO - särskilt boende 2019.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
Nuts-kod: SE212
Nuts-kod: SE231
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Kommunförbundet Skåne, inbjuder i egenskap av ombud på uppdrag av de deltagande kommunerna (trettiotre kommuner i Skåne, tre kommuner i Halland och sju kommuner i Kronobergs län) till att lämna anbud i upphandling gällande VO - särskilt boende 2019.

Upphandlingen omfattar följande delområde:

A. Enskilda platser i särskilt boende/bostad med särskild service med somatisk inriktning.

B. Enskilda platser i särskilt boende/bostad med särskild service för personer med demens eller annan

Varaktig kognitiv svikt.

C. Enskilda platser i särskilt boende/bostad med särskild service för personer med demens eller annan

Varaktig kognitiv svikt med mer omfattande behov.

D. Enskilda platser i särskilt boende/bostad med särskild service med annan definierad

Specialinriktning som ej avses i A, B eller C.

E. Enskilda platser i hem för viss annan heldygnsvård (korttidsboende).

II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
Start: 01/09/2019
Slut: 31/08/2021
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.4)Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal
IV.1.10)Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11)Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar / Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
Datum: 16/05/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/04/2019