Tjänster - 176452-2015

Visa förkortad version

22/05/2015    S98    Europeiska kommissionen - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Uppbyggnad av intern kompetens och kapacitet för bedömning av internationella åtaganden och strategier för koldioxidsnål utveckling

2015/S 098-176452

Meddelande om upphandling

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för klimatpolitik, ENV.SRD.2 – Ekonomi
Postadress: BU 9, 01/005
Ort: Bryssel
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Att: marknadsgruppen
E-post: clima-tenders@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm

Elektronisk tillgång till information: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=862

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Uppbyggnad av intern kompetens och kapacitet för bedömning av internationella åtaganden och strategier för koldioxidsnål utveckling
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 12: Arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster och integrerade tekniska tjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur, därmed sammanhängande vetenskapliga och tekniska konsulttjänster, teknisk provning och analys
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: externt.
NUTS-kod
II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
II.1.4)Information om ramavtal
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Modellbaserad ekonomisk analys är viktig för utarbetande av politik och väsentlig för att uppnå EU:s mål avseende klimatförändring. Detta kan inte begränsas till att endast omfatta EU:s ekonomi. Klimatpolitik i EU beror även på global utveckling som föranleds av det nya avtalet om klimatförändringar inom ramen för UNFCCC och på nationell nivå. Genom detta kontrakt ska tillgång ges till en bred uppsättning av de modernaste modelleringsverktyg med vilka klimatpolitik på global skala och i huvudsakliga partnerländer kan bedömas. Detta kontrakt syftar till att förbättra prestandan hos globala modelleringsverktyg som kan ge information för EU:s beslutsfattande på klimatområdet och till att förbättra förståelsen av politik som genomförts i tredjeländer. Därmed ska det även inbegripa datainsamling om genomförd eller planerad politik i partnerländer.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

90700000

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
Kontrakt för 24 månader på 475 000 EUR till 500 000 EUR, förnybart en gång (den högsta budgeten är därför 1 000 000 EUR för högst 48 månader).
Uppskattat värde, exkl. moms:
Intervall: mellan 475 000 och 500 000 EUR
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: ja
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Antal månader: 24 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
Se upphandlingsdokumenten. Se punkt 1.4 i standardkontraktet.
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
Se upphandlingsdokumenten. Se punkterna 1.3 och 1.4 i förfrågningsunderlaget.
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Se upphandlingsdokumenten. Se punkterna 1.1 och 1.6 i förfrågningsunderlaget.
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Se upphandlingsdokumenten. Se punkt 2.3.1 i förfrågningsunderlaget.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
Se upphandlingsdokumenten. Se punkt 2.3.2 i förfrågningsunderlaget.
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp: nej
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Juridiska personer ska ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten: ja

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
CLIMA.A.4/SER/2015/0005.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling

Förhandsmeddelande

Meddelandenummer i EUT: 2015/S 37-062225 av den 21.2.2015

IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
7.7.2015 - 16:00
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Valfritt officiellt EU-språk
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 17.7.2015 - 14:30

Plats:

Rum D, avenue de Beaulieu 5, 1160 Bryssel, BELGIEN.

Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: ja

Kompletterande information om bemyndigade personer och öppningsförfarande: 1 företrädare per anbudsgivare (med identitetsbevis) får närvara när anbuden öppnas (inga utgifter återbetalas). Namnet på den person som ska närvara ska anmälas i förväg till clima-tenders@ec.europa.eu

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information
I enlighet med artikel 134.1 f i tillämpningsföreskrifterna för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25.10.2012 (budgetförordningen) kan den upphandlande myndigheten under de 3 år som följer tecknandet av det ursprungliga kontraktet använda sig av det särskilda förhandlade förfarandet för ytterligare tjänster (utan föregående publicering av ett meddelande om upphandling) som består i en upprepning av liknande tjänster (upp till högst 50 % av det ursprungliga kontraktsvärdet) som anförtrotts den ekonomiska aktör som tilldelas det inledande kontraktet av samma upphandlande myndighet.
Upphandlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på adressen som anges under rubrik I.1. Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.

Observera: Den ursprungliga budget som planerades i förhandsmeddelande 2015/S 37-062225 av den 21.2.2015 var 500 000 EUR och har förändrats till en kostnadsram.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Överprövning
Uppgifter om sista dag för överprövning: inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då denne fick kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12.5.2015