Leveringen - 176493-2019

15/04/2019    S74

Bulgarije-Varna: Olie voor elektrische isolatie

2019/S 074-176493

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Elektrorazpredelenie Sever“ AD
Nationaal identificatienummer: 104518621
Postadres: rayon „Vladislav Varnenchik“, bul. „Vladislav Varnenchik“ No. 258
Plaats: Varna
NUTS-code: BG33 Североизточен
Postcode: 9000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Veselin Aleksandrov
E-mail: Veselin.Aleksandrov@energo-pro.bg
Telefoon: +359 52-577621
Fax: +359 52-660855

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.erpsever.bg

Adres van het kopersprofiel: https://www.erpsever.bg/bg/Profil-na-kupuvacha

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на неработило минерално изолационно масло за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

Referentienummer: 81/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09211640 Olie voor elektrische isolatie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на неработило минерално изолационно масло за трансформатори, собственост на „Електроразпределение Север“ АД

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211640 Olie voor elektrische isolatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG33 Североизточен
NUTS-code: BG32 Северен централен
Voornaamste plaats van uitvoering:

Изпълнението предмета на поръчката ще се осъществява в бази на „Електроразпределение Север“ АД в градовете Варна, Горна Оряховица, Габрово, Добрич, Силистра, Русе, Разград, Шумен и Търговище.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Възложителят прогнозира, че за целия период на действие на договора, включващ и предвидените възможни периоди на удължаване, ще бъде закупено неработило минерално изолационно масло, както с прогнозно количество за 48 месеца — 200 000 л.

Посоченият обем е ориентировъчен, като в него може да настъпи промяна съобразно нуждите на възложителя.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 1
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването на договор за изпълнение, с опция за последователното му удължаване с по 12 (дванадесет) месеца, но за срок не по-дълъг от 48 (четиридесет и осем) месеца.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Възложителят не поставя изисквания към кандидатите за годност за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние към кандидатите в обществената поръчка.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не поставя изисквания по отношение техническите и професионални способности на кандидатите в обществената поръчка.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Право на уч-е в пр-та имат всички бълг. и чужд. физ. и юр-ски лица, както и техните oб-я. В случай че канд. е физ. лице, представя зав-но копие от док. за самоличност.

Обединения:

В случай че канд. е об-е, което не е рег. като самостоятелно юр-ко лице, то той следва да представи копие от док., от който да е видно правното ос-е за създаване на об-ето, както и правата и зад. на канд. в об-ето, разпр. на отг-стта между чл-те на об-ето, както и дейностите, които ще изпълнява всеки чл. на об-ето. Канд. в об-ето следва да определят партньор, който да представлява об-ето за целите на общ. п-ка, и да уговорят солидарна отг., когато такава не е предвидена съгласно приложимото зак-во. Лице, което участва в об-е на друг канд., не може да представя самостоятелно заявление. В пр-та за въз-не на общ-на пор-ка едно физ-ко или ю-ко лице може да уч-ва само в едно обединение. К-те могат свободно да ползват под-ли, но зад-но следва да са посочили това обстоятелство в ЕЕДОП и дела от по-та... (Пр-ва VІ 3)

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Размерът на гаранцията за изпълнение е в размер на 1 % (един) процента от прогнозната стойност на договора. Гар. за изп. може да се внесе по банков път по следната сметка на възложителя: IBAN: BG87TTBB94001527883262, или да се представи под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция или под формата на застраховка, която обезпечава изпълн. чрез покритие на отговорността на изпълн. Кандидатът избира сам формата на гар. за изп. Кандидатът, определен за изпълнител, представя банковата гаранция или застраховката или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Изискванията по отношение на банковата гаранция и застраховката са посочени в документацията на обществената поръчка.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Всички видове доставки извършени при изпълнение на договора ще се изплащат от възложителя на изпълнителя в срока, договорен между страните на втория етап на процедурата, но не по-кратък от 30 (тридесет) дни, при изпълнение на условията: подписване на двустранно подписан приемно-предавателен протокол без забележки от страните и получена от възложителя фактура.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

В случай че кандидатът, избран за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/05/2019
Plaatselijke tijd: 18:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 14/06/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Пр-ва от ІІІ.1.4): който ще им въз-т. Клон на чужд. лице може да е сам. канд. в настоящата пр-ра, ако може сам. да подава за-ние и сключва д-ри.

Из-я по отношение на лич. с-е на канд-те.

Из-я по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 (т. 2 в наст-я случай не се прилага) от ЗОП.

За канд. да не са на лице обст-ва по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС; чл. 101, ал. 11. Възложителят отстранява от процедурата кандидат, за когото са налице обстоятелствата по чл. 108а, чл. 172, чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252, чл. 254а—255а и 256—260 от НК. Възложителят отстранява от процедурата кандидат, за когото е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ. Възложителят отстранява от процедурата кандидат, за когото е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен.

Др. осн. за отст-не — чл. 107 от ЗОП.

Усл. за отв-не на заявленията за участие: дата: 21.5.2019 г., час: 14:00 ч.

Място: гр. Варна, Варна Тауърс — кула Г, бул. „Вл. Варненчик“ № 258, ет. 12, зала Г1205.

Отварянето на заяв-та за уч-е се извършва на осн. чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

При пред-не на док., издадени от трети лица (удост-я и др.), независимо дали са ор-ли или копия, канд-т трябва да пр-ри, че на док. са вписани акт-ни данни за к-кт с издателя на док. и при необходимост да ги впише доп-но в полето на док-та. Ком-та, назначена за провеждане на обществената поръчка, може да поиска потвърждение за автентичността на документа от неговия издател. Ако изд-ят на док-та не може да бъде открит на посочените в док. негови контактни данни, док. няма да се взема предвид при оц-не на съответствието. Ако издателят на док. отрече издаването на такъв док., съответният канд. няма да бъде допуснат до по-нататъшно уч-е в наст. общ-на п-ка за представяне на док. с невярно съд-е. Кан-т няма да бъде допуснат до по-нататъшно уч-е в наст. общ. п-ка, ако не е изпълнил изиск. на чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, посочени от възложителя, както и ако не отговаря на критериите за подбор или е поставил у-я и изисквания, които не отговарят на обявените в док-та и об-то или е свързано лице с друг канд. Ком-та не разглежда тех-ки пред-я на канд., за които е установено, че не отговарят на изискв. за лич. съст-е и на критериите за подбор, същите ще бъдат отст-ни от уч-е в пр-та. Кандидат, който не удължи срока на валидност на офертата/не потвърди валидността на офертата си за определения от възложителя срок след получаване на покана за това, ще бъде отстранен от участие в процедурата. В случай на неприсъствие в указания час на предст. кан-т (или надлежно уп-ен пр-л) дог-то с този кан-т не се провежда и същият ще бъде отс-ен от уч-е в пр-та. Пр-та на дог-не с пред-на покана за уч-е се провежда на 2 етапа:

— І етап — под-не на з-е за уч-е, и

— ІІ етап — под-не на пър-ни оф-ти и дог-не с кан-те.

Въз-ят си запазва правото да не покани на дог-не кан-т, заложил в първ-та си оф-та ус-я, които са по-неблагоприятни за въз-ля от мин. изискуемите.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Жалба може да се подава в срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/04/2019