Leveringen - 176493-2019

15/04/2019    S74    Доставки - Обявление за поръчка - Процедура на договаряне 

България-Варна: Електроизолационни масла

2019/S 074-176493

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Електроразпределение Север“ АД
Национален регистрационен номер: 104518621
Пощенски адрес: район „Владислав Варненчик“, бул. „Владислав Варненчик“ № 258
Град: Варна
код NUTS: BG33
Пощенски код: 9000
Държава: България
Лице за контакт: Веселин Александров
Електронна поща: Veselin.Aleksandrov@energo-pro.bg
Телефон: +359 52-577621
Факс: +359 52-660855

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.erpsever.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.erpsever.bg/bg/Profil-na-kupuvacha

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.erpsever.bg/bg/Obshtestveni-porachki-po-obshtiya-red-na-ZOP/262/Dostavka-na-novi-neupotrebyavani-gumi-vanshni-letni-zimni-za-avtomobili-priemane-na-izlezli-ot-upotreba-gumi-sobstvenost-na-
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на неработило минерално изолационно масло за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

Референтен номер: 81/2019
II.1.2)Основен CPV код
09211640
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на неработило минерално изолационно масло за трансформатори, собственост на „Електроразпределение Север“ АД

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09211640
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG33
код NUTS: BG32
Основно място на изпълнение:

Изпълнението предмета на поръчката ще се осъществява в бази на „Електроразпределение Север“ АД в градовете Варна, Горна Оряховица, Габрово, Добрич, Силистра, Русе, Разград, Шумен и Търговище.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Възложителят прогнозира, че за целия период на действие на договора, включващ и предвидените възможни периоди на удължаване, ще бъде закупено неработило минерално изолационно масло, както с прогнозно количество за 48 месеца — 200 000 л.

Посоченият обем е ориентировъчен, като в него може да настъпи промяна съобразно нуждите на възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 400 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Предвиден минимален брой: 1
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването на договор за изпълнение, с опция за последователното му удължаване с по 12 (дванадесет) месеца, но за срок не по-дълъг от 48 (четиридесет и осем) месеца.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания към кандидатите за годност за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние към кандидатите в обществената поръчка.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания по отношение техническите и професионални способности на кандидатите в обществената поръчка.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Право на уч-е в пр-та имат всички бълг. и чужд. физ. и юр-ски лица, както и техните oб-я. В случай че канд. е физ. лице, представя зав-но копие от док. за самоличност.

Обединения:

В случай че канд. е об-е, което не е рег. като самостоятелно юр-ко лице, то той следва да представи копие от док., от който да е видно правното ос-е за създаване на об-ето, както и правата и зад. на канд. в об-ето, разпр. на отг-стта между чл-те на об-ето, както и дейностите, които ще изпълнява всеки чл. на об-ето. Канд. в об-ето следва да определят партньор, който да представлява об-ето за целите на общ. п-ка, и да уговорят солидарна отг., когато такава не е предвидена съгласно приложимото зак-во. Лице, което участва в об-е на друг канд., не може да представя самостоятелно заявление. В пр-та за въз-не на общ-на пор-ка едно физ-ко или ю-ко лице може да уч-ва само в едно обединение. К-те могат свободно да ползват под-ли, но зад-но следва да са посочили това обстоятелство в ЕЕДОП и дела от по-та... (Пр-ва VІ 3)

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Размерът на гаранцията за изпълнение е в размер на 1 % (един) процента от прогнозната стойност на договора. Гар. за изп. може да се внесе по банков път по следната сметка на възложителя: IBAN: BG87TTBB94001527883262, или да се представи под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция или под формата на застраховка, която обезпечава изпълн. чрез покритие на отговорността на изпълн. Кандидатът избира сам формата на гар. за изп. Кандидатът, определен за изпълнител, представя банковата гаранция или застраховката или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Изискванията по отношение на банковата гаранция и застраховката са посочени в документацията на обществената поръчка.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Всички видове доставки извършени при изпълнение на договора ще се изплащат от възложителя на изпълнителя в срока, договорен между страните на втория етап на процедурата, но не по-кратък от 30 (тридесет) дни, при изпълнение на условията: подписване на двустранно подписан приемно-предавателен протокол без забележки от страните и получена от възложителя фактура.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

В случай че кандидатът, избран за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Процедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/05/2019
Местно време: 18:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
Дата: 14/06/2019
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Пр-ва от ІІІ.1.4): който ще им въз-т. Клон на чужд. лице може да е сам. канд. в настоящата пр-ра, ако може сам. да подава за-ние и сключва д-ри.

Из-я по отношение на лич. с-е на канд-те.

Из-я по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 (т. 2 в наст-я случай не се прилага) от ЗОП.

За канд. да не са на лице обст-ва по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС; чл. 101, ал. 11. Възложителят отстранява от процедурата кандидат, за когото са налице обстоятелствата по чл. 108а, чл. 172, чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252, чл. 254а—255а и 256—260 от НК. Възложителят отстранява от процедурата кандидат, за когото е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ. Възложителят отстранява от процедурата кандидат, за когото е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен.

Др. осн. за отст-не — чл. 107 от ЗОП.

Усл. за отв-не на заявленията за участие: дата: 21.5.2019 г., час: 14:00 ч.

Място: гр. Варна, Варна Тауърс — кула Г, бул. „Вл. Варненчик“ № 258, ет. 12, зала Г1205.

Отварянето на заяв-та за уч-е се извършва на осн. чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

При пред-не на док., издадени от трети лица (удост-я и др.), независимо дали са ор-ли или копия, канд-т трябва да пр-ри, че на док. са вписани акт-ни данни за к-кт с издателя на док. и при необходимост да ги впише доп-но в полето на док-та. Ком-та, назначена за провеждане на обществената поръчка, може да поиска потвърждение за автентичността на документа от неговия издател. Ако изд-ят на док-та не може да бъде открит на посочените в док. негови контактни данни, док. няма да се взема предвид при оц-не на съответствието. Ако издателят на док. отрече издаването на такъв док., съответният канд. няма да бъде допуснат до по-нататъшно уч-е в наст. общ-на п-ка за представяне на док. с невярно съд-е. Кан-т няма да бъде допуснат до по-нататъшно уч-е в наст. общ. п-ка, ако не е изпълнил изиск. на чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, посочени от възложителя, както и ако не отговаря на критериите за подбор или е поставил у-я и изисквания, които не отговарят на обявените в док-та и об-то или е свързано лице с друг канд. Ком-та не разглежда тех-ки пред-я на канд., за които е установено, че не отговарят на изискв. за лич. съст-е и на критериите за подбор, същите ще бъдат отст-ни от уч-е в пр-та. Кандидат, който не удължи срока на валидност на офертата/не потвърди валидността на офертата си за определения от възложителя срок след получаване на покана за това, ще бъде отстранен от участие в процедурата. В случай на неприсъствие в указания час на предст. кан-т (или надлежно уп-ен пр-л) дог-то с този кан-т не се провежда и същият ще бъде отс-ен от уч-е в пр-та. Пр-та на дог-не с пред-на покана за уч-е се провежда на 2 етапа:

— І етап — под-не на з-е за уч-е, и

— ІІ етап — под-не на пър-ни оф-ти и дог-не с кан-те.

Въз-ят си запазва правото да не покани на дог-не кан-т, заложил в първ-та си оф-та ус-я, които са по-неблагоприятни за въз-ля от мин. изискуемите.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/04/2019