Leveringen - 176493-2019

15/04/2019    S74    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Bulgarije-Varna: Olie voor elektrische isolatie

2019/S 074-176493

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
„Elektrorazpredelenie Sever“ AD
104518621
rayon „Vladislav Varnenchik“, bul. „Vladislav Varnenchik“ No. 258
Varna
9000
Bulgarije
Contactpersoon: Veselin Aleksandrov
Telefoon: +359 52-577621
E-mail: Veselin.Aleksandrov@energo-pro.bg
Fax: +359 52-660855
NUTS-code: BG33

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.erpsever.bg

Adres van het kopersprofiel: https://www.erpsever.bg/bg/Profil-na-kupuvacha

I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на неработило минерално изолационно масло за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

Referentienummer: 81/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09211640
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211640
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG33
NUTS-code: BG32
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/05/2019
Plaatselijke tijd: 18:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 14/06/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/04/2019