Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 176500-2020

15/04/2020    S74

Romania-Ploiești: Office, school and office equipment cleaning services

2020/S 074-176500

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Direcția Generala Regională a Finanțelor Publice Ploiești
National registration number: RO 2844936
Postal address: Str. Aurel Vlaicu nr. 22
Town: Ploiești
NUTS code: RO316 Prahova
Postal code: 100023
Country: Romania
Contact person: Rodica Camelia Neacșu
E-mail: Achizitii.Prahova@anaf.ro
Telephone: +40 244407710
Fax: +40 244593906
Internet address(es):
Main address: www.anaf.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100092665
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru de întreținere și curățenie a sediilor DGRFP Ploiești din județul Călărași

Reference number: DSI 5048/07.04.2020
II.1.2)Main CPV code
90919000 Office, school and office equipment cleaning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Acord-cadru de intretinere si curatenie a sediilor DGRFP Ploiesti din judetul Calarasi. Raspunsul autoritatii contractante la solicitarile de clarificari va fi transmis cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari cu 15 zile inainte de termenul-limita pentru depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 261 341.31 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO312 Călăraşi
Main site or place of performance:

La untitatile subordonate DGRFP Ploiesti din judetul Calarasi.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform cerintelor si anexelor caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire a cerintelor: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente vor fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local,buget de stat) valabile la data prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor consiliului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control din cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabil la data prezentarii;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficiia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz;

5. declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice. Acest document se va prezenta o data cu DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura.

Persoane cu functie de decizie din cadrul DGRFP Ploiesti:

— director general – Marinel Rizea;

— director executiv colectare – Constantin Radulescu;

— director executiv servicii interne – Mihai Tiberiu Ciuperca;

— Serv. financiar buget si salarizare – Irina Datcu;

— Serv. juridic – Marius Georgescu;

— Serv. administrativ, investitii si achizitii – Camelia Neacsu;

— Biroul achizitii publice – Dumitru Bejinariu;

— Serv. administrativ, investitii si achizitii – Iulia Gheorghe;

— Serv. financiar, buget si salarizare – Alina Savu;

— Serv. contabilitate – Cristian Daus,

— Serv. juridic – Elena Stasie,

— Serv. administrativ, investitii si achizitii – Victor Gelu Draghici;

— Serv. administrativ, investitii si achizitii – Daniel Constantin Draghici.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, valabile la data prezentarii.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/05/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/08/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/05/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Toate cerintele minime sunt obligatorii.

Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SICAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Detalii cu privire la întocmirea DUAE se vor regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE. Operatorii economici vor avea în continuare posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tipărirea acestuia, direct din aplicație.

In situatia in care ofertele aflate pe primul loc au preturi egale autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SICAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici, de documente care contin preturi noi.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016 din 19 mai 2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Serv. juridic
Postal address: Str. Aurel Vlaicu nr. 22
Town: Ploiești
Postal code: 100023
Country: Romania
Telephone: +40 244407710
Fax: +40 244593906
Internet address: www.anaf.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/04/2020