С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Услуги - 176842-2019

16/04/2019    S75

Люксембург-Люксембург: Външно осигуряване на ИТ услуги: Експертна помощ за корективна, адаптивна и развойна поддръжка на проекта за FMS

2019/S 075-176842

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски парламент — Directorate-General for Finance
Пощенски адрес: Plateau de Kirchberg
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg
Пощенски код: L-2929
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Didier Klethi
Електронна поща: dgfins.Marches@ep.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.europarl.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4540
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
Официално наименование: Европейски парламент — DG Finance
Пощенски адрес: Plateau de Kirchberg
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg
Пощенски код: L-2929
Държава: Люксембург
Електронна поща: dgfins.Marches@ep.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Европейски парламент — Official Mail Service
Пощенски адрес: Plateau de Kirchberg
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2929
Държава: Люксембург
Лице за контакт: José Luis Acedo Castro — Procurement Service — DG Finance
Електронна поща: dgfins.Marches@ep.europa.eu
код NUTS: LU000 Luxembourg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Външно осигуряване на ИТ услуги: Експертна помощ за корективна, адаптивна и развойна поддръжка на проекта за FMS

Референтен номер: PE/FINS-FMS 19
II.1.2)Основен CPV код
72000000 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на договора е предоставянето на ИТ експертни познания за корективна, адаптивна и развойна поддръжка на системата за финансово управление (FMS) на Европейския парламент, въз основа на решение S4/HANA (SAP). Адаптивната поддръжка се отнася до надграждане до нова версия на S4/HANA (версия 17/09 ще бъде използвана за пускане в експлоатация), а развойната поддръжка се отнася до други успоредни SAP проекти в тясна връзка с FMS (напр. разширяване на разходното счетоводство, нови процедури за проследяване, подобрения на база данни WH, подсилване на отчитането, електронен подпис и др.) или други проекти по SAP на Европейския парламент.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 24 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU00 Luxembourg
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Настоящата покана за участие в търг обхваща предоставянето на подкрепа за ИТ услуги на обекта (вътрешно) и извън обекта (extra muros) на базата на време и средства, посочено време и средства и фиксирана цена.

Договорът ще бъде сключен с 3-ма оференти, които представят най-добрите оферти като външни доставчици на услуги за предоставяне на ИТ услуги, при условие че има достатъчен брой оференти, които отговарят на критериите за изключване, подбор и възлагане.

Договорите, произтичащи от настоящата покана за участие в търг, ще бъдат многостранни рамкови договори, сключени с Европейския парламент, и без повторно откриване на конкурс. Изпълнението на поръчката няма да започне, докато не бъде подписан рамковият договор. Всяко подновяване на договора ще се извършва в съответствие с условията, посочени в договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 24 200 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Договорът се подновява с мълчаливо съгласие на годишна основа, но неговата продължителност не може да надхвърля 5 години от датата на влизането му в сила, освен ако една от страните не повдигне възражения към него с регистрирано писмо, изпратено най-малко 3 месеца преди изтичането на първоначалния срок или преди датата за всяко годишно подновяване. Такова подновяване не предполага каквито и да било изменения или отлагане на съществуващите задължения.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

За специфичните договори Европейският парламент може да изиска гаранция за изпълнение, за да се гарантира доброто изпълнение на поръчките.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Финансовите и икономическите възможности ще бъдат оценявани въз основа на информацията, включена в следните документи, които оферентите трябва да предоставят:

— годишни отчети за последните 3 финансови години. Отчетите трябва да са осчетоводени и публикувани или поне заверени от одитори;

— финансов отчет на оборота на икономическия(ите) оператор(и) и печалбата за последните 3 налични финансови години; и

— минимален годишен оборот от 9 600 000 EUR за последните 3 приключени години.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

По отношение на поръчките, които са предмет на настоящата покана за участие в търг, Европейският парламент изисква от оферентите да имат следните технически и професионални възможности:

1) уместен брой на персонала и съответна квалификация на служителите на оферента, за да могат да се предоставят необходимите услуги, така както се изисква по-долу в декларацията относно постоянния технически персонал на оферента за всеки профил, включително автобиографии. Критичният персонал на оферента за изпълнение на основната цел на настоящата покана за участие в търг трябва да притежава минимален опит между 3 и 6 години (в зависимост от вида на профила) в областта на внедряване и поддръжка на системи за финансово управление, базирани на решения на SAP, обхващащи основните области на системата за финансово управление на Европейския парламент: планиране и изпълнение на бюджета, финансово и разходно счетоводство, управление на инвентаризацията и договорите и финансова отчетност;

2) опит на оферента в областта на поръчката с референции за подобни договори. Оферентът трябва да притежава минимум 3 години опит в изпълнението на услугите, свързани с настоящата поръчка, в областта на внедряване и поддръжка на системи за финансово управление, използващи платформата S4/HANA;

3) да бъде платинен партньор на SAP или еквивалент в областта на поканата за участие в търг (в случай на консорциум, поне ръководителят на групата трябва да бъде платинен партньор на SAP в областта на поканата за участие в търг).

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Рамковите договори ще се изпълняват въз основа на конкретни договори, които ще бъдат подписани след прилагането на система, при която поръчките се правят без повторно стартиран конкурс.

Създаването на тази система ще включва максимум 3 рамкови договора, подписани с първите 3-ма оференти, класирани в низходящ ред след приключване на оценката на подадените оферти.

Когато е направена заявка, и преди да бъде подписан съответният конкретен договор, Европейският парламент ще се свърже с изпълнителя, класиран на първо място, а ако той не е достъпен, с вторият, а след това при същите условия евентуално и с третия.

При отказ от страна на изпълнителя да изпълни конкретна поръчка, той не може да се позовава на никакви други причини, различни от посочените в договора.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 3
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

48 месеца могат да бъдат достатъчни, но в случай че нов необходим проект, свързан с нуждите на FMS, трябва да бъде финализиран от същия изпълнител (главно за да се избегнат значителни въздействия по време на процеса на трансфер на знания), се предвижда продължителност от 60 месеца

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 24/05/2019
Местно време: 12:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 06/06/2019
Местно време: 10:00
Място:

Люксембург

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

до 2-ма души на оферент

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се използва електронно фактуриране
VI.3)Допълнителна информация:

През 3-те години след подписването на договорите, Европейският парламент може, в случай на непредвидени нужди (напр. промяна в политиката, в случай на реорганизация или друга подобна причина), да използва възможността за увеличаване на първоначалния таван на разходите с максимум 50 % от стойността на оригиналната поръчка чрез процедура на договаряне за повторно изпълнение на подобни услуги с избраните оференти (точка 11, параграф 1, буква д) от приложение I към Финансовия регламент). Новите услуги ще бъдат възлагани в съответствие с условията, приложими за първоначалния договор, както е изложено в документите на обществената поръчка Няма да бъде сключен нов рамков договор, но ще бъде подписано допълнително споразумение с оглед изменение на първоначалния таван на разходите.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 433766
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 433766
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/04/2019