Diensten - 17688-2020

14/01/2020    S9

België-Hasselt: Uitvoeren van studies

2020/S 009-017688

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Hasselt
Nationaal identificatienummer: BE0207466964
Postadres: Limburgplein 1
Plaats: Hasselt
NUTS-code: BE221 Arr. Hasselt
Postcode: 3500
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Patricia Maes
E-mail: patricia.maes@hasselt.be
Telefoon: +32 11239726
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.hasselt.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamcontract mobiliteitsstudies

Referentienummer: 2019-4516
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79311000 Uitvoeren van studies
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.1.1).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Opdracht Type I

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79311000 Uitvoeren van studies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE221 Arr. Hasselt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Grondgebied Hasselt, 3500 Hasselt.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Opdracht type II

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79311000 Uitvoeren van studies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE221 Arr. Hasselt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Grondgebied Hasselt, 3500 Hasselt.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 189-460060
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-4516
Perceel nr.: 1
Benaming:

Opdracht type I

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-4516
Perceel nr.: 2
Benaming:

Opdracht type II

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat
Plaats: Brussel (Etterbeek)
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvanstate.be/?page=e-procurement&lang=nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2020