Services - 176958-2021

Submission deadline has been amended by:  259741-2021
09/04/2021    S69

Slovakia-Ľubotice: Engineering design services

2021/S 069-176958

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
National registration number: 31718922
Postal address: Bardejovská 7
Town: Ľubotice
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Postal code: 080 06
Country: Slovakia
Contact person: JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura, PhD.
E-mail: lasachisro@gmail.com
Telephone: +421 917765110
Fax: +421 517764225
Internet address(es):
Main address: www.dpmp.sk
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429959
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Lasachi, s.r.o.
National registration number: 46545727
Postal address: Volgogradská 9
Town: Prešov
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Postal code: 080 01
Country: Slovakia
Contact person: JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura, PhD.
E-mail: lasachisro@gmail.com
Telephone: +421 917765110
Internet address(es):
Main address: www.dpmp.sk
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/429959
I.6)Main activity
Other activity: Obstarávateľ podľa § 9 ods. 6 a 7 ZVO

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne – Projektová dokumentácia

II.1.2)Main CPV code
71320000 Engineering design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb na predmet zákazky t.j. zabezpečenie súborov inžiniersko-projektových činností v rozsahu zabezpečenia vstupných podkladov vrátane inžinierskej činnosti a zabezpečenia projektovej prípravy vrátane inžinierskej činnosti.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 171 500.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Main site or place of performance:

Dopravný podnik mesta Prešov, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb na predmet zákazky t.j. zabezpečenie súborov inžiniersko-projektových činností v rozsahu zabezpečenia vstupných podkladov vrátane inžinierskej činnosti a zabezpečenia projektovej prípravy vrátane inžinierskej činnosti.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 171 500.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 15
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Integrovaná infraštruktúra 2014-2020, PO 3 Verejná osobná doprava.

II.2.14)Additional information

Obstarávateľ bude akceptovať pri predložení JED aj vyplnenie len globálneho údaju. Obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj súhlasov všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a GDPR. Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"). Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

Obstarávateľ nemá prístup do portálov verejnej správy, preto je potrebné preukázať splnenie podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v súlade s ustanovením § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

Odôvodnenie: Podmienkou chce mať obstarávateľ istotu, že uchádzač si plní všetky povinnosti dané všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, určených obstarávateľom môže uchádzač aj spôsobom podľa § 39 ZVO a to Jednotným európskym dokumentom. Obstarávateľ bude akceptovať vyplnenie aj len globálneho údaju.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.6)Deposits and guarantees required:

Zábezpeka sa požaduje vo výške 40 000 EUR. Podrobné informácia sú uvedené v súťažných podkladoch. Obstarávateľ bude vyžadovať poistenie zodpovednosti.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európskej únie. Spôsob financovania je podrobne uvedený v Zmluve o dielo

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Obstarávateľ nevyžaduje do predloženia ponúk vytvorenie právnej formy. V prípade úspešnosti skupiny dodávateľov, bude obstarávateľ požadovať vytvorenie právnej formy tak, aby za svoje záväzky ručili spoločne a nerozdielne.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

V zmysle Zmluvy o dielo. Obstarávateľ bude požadovať najneskôr v deň uzatvorenia zmluvy predložiť od úspešného uchádzača poistnú zmluvu.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/05/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/05/2021
Local time: 11:00
Place:

Lasachi, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov - kancelária spoločnosti.

Information about authorised persons and opening procedure:

Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Predmetné verejné obstarávanie je realizované prostredníctvom EVO. Súťažné podklady sa nebudú poskytovať, nakoľko budú zverejnené v profile obstarávateľa. Úradné hodiny spoločnosti zabezpečujúcej proces verejného obstarávania sú v pracovné dni od 09.00 - 12.00 hod.

Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní JED, je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom. Ostatné ustanovenia § 39 týmto nie je dotknuté. Obstarávateľ bude akceptovať aj vyplnenie len globálneho údaju.

V prípade ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr alebo ak sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční po vyhodnotení ponúk, obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Obstarávateľ neuplatní reverzný postup.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/04/2021