Usluge - 177010-2020

15/04/2020    S74

Hrvatska-Zagreb: Nadzor građevinskih radova

2020/S 074-177010

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 029-067488)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Nacionalni registracijski broj: 85828625994
Poštanska adresa: Radnička cesta 80
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Helena Svirčević
E-pošta: nabava@fzoeu.hr
Telefon: +385 15391818
Telefaks: +385 15391810
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.fzoeu.hr
Adresa profila kupca: www.fzoeu.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nadzor nad projektiranjem i izvođenjem radova sanacije jame Sovjak

Referentni broj: E-VV-7/2020
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71247000 Nadzor građevinskih radova
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su usluge nadzora nad projektiranjem, izvođenjem radova, te ishođenjem dozvola na projektu sanacije jame Sovjak, u svemu prema uvjetima Ugovora za postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevinske i inženjerske radove po projektima Izvođača (FIDIC Žuta knjiga, prvo izdanje 1999., hrvatski prijevod u izdanju Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu objavljen 2014. godine).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
10/04/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 029-067488

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 20/04/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
Glasi:
Datum: 20/05/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 20/04/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
Glasi:
Datum: 20/05/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: