Доставки - 177193-2015

Компактен изглед

22/05/2015    S98    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Търговище: Ястия за болници

2015/S 098-177193

Обявление за възложена поръчка

Доставки

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: „Многопрофилна болница за активно лечение — Търговище“ АД
Национален регистрационен номер: 125501290
Пощенски адрес: кв. „Запад“
Град: Търговище
Пощенски код: 7700
Държава: България
Лице за контакт: „МБАЛ — Търговище“ АД
На вниманието на: Николай Стойчев — Ръководител направление „Икономичски дейности“
Адрес за електронна поща: mbal_trg@mail.bg
Телефон: +359 60168511
Факс: +359 60164864

I.2)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.3)Основна дейност
Здравеопазване
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
Доставка на храна в готов за консумация вид за „МБАЛ — Търговище“ АД за срок от 1 година.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: „МБАЛ — Търговище“ АД.

код NUTS BG334

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Доставка на храна в готов за консумация вид за „МБАЛ — Търговище“ АД за срок от 1 година.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

15894220

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 424 700 BGN
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на
1. Цена. Тежест 60
2. Меню и качество. Тежест 40
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 27-044906 от 7.2.2015

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 1 Обособена позиция №: 1 - Заглавие на обособената позиция: Договор за доставка на храна в готов за консумация вид
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
20.3.2015
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 1
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: „Фуудс енд Кетъринг“ ЕООД
Пощенски адрес: ул. „Васил Друмев“ № 7
Град: Търговище
Пощенски код: 7700
Държава: България
Адрес за електронна поща: foods_catering@abv.bg
Телефон: +359 60160040
Факс: +359 60167749

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 424 700 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой години: 1
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.3.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 120 ЗОП.
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19.5.2015