Услуги - 177232-2021

12/04/2021    S70

Люксембург-Люксембург: Предоставяне на консултации и услуги в подкрепа на трансграничните дейности в областта на сградите и логистиката

2021/S 070-177232

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска инвестиционна банка
Пощенски адрес: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg
Пощенски код: L-2950
Държава: Люксембург
Електронна поща: cs-procurement@eib.org
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.eib.org
Адрес на профила на купувача: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8243
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8243
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на консултации и услуги в подкрепа на трансграничните дейности в областта на сградите и логистиката

Референтен номер: CFT-1620
II.1.2)Основен CPV код
71315210 Консултантски услуги, свързани с инсталации в сгради
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на тази покана за участие в търг е осигуряване на съветнически и консултантски услуги за подпомагане на трансверсалните дейности в областта на сградите и логистиката; съветническите и консултантските поръчки, произтичащи от тази покана за участие в търг (CfT) с външни доставчици, трябва да имат за цел да се гарантира, че има трансверсална помощ, която по най-ефективния начин носи добавена стойност за услугите във връзка със съоръженията, предоставяни от отдел BLD като цяло.

С други думи, поръчките за услуги на консултанти и съветници, включени в тази процедура за обществена поръчка, ще помогнат основно да се изпълнят целите на мисията и да се подобри работата на отдела като „доставчик на вътрешни услуги“ в ЕИБ. Настоящото споразумение може да се използва и от други отдели на ЕИБ и Дирекцията, и от ЕИФ.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71315200 Консултантски услуги, свързани със сгради
71315210 Консултантски услуги, свързани с инсталации в сгради
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU Luxembourg
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта на услугите е да се предостави подкрепа, предимно на отдел BLMO, по време на етапа на иницииране/изпълнение/yправление на поръчките и глобално по време на предоставянето на услуги на крайните потребители, и да се гарантират необходимата ефективност и ефикасност, независимо дали услугите се предоставят от вътрешния персонал на BLD или са възложени на външни изпълнители. В този контекст етапи, като планиране, наблюдение и контрол, трябва да бъдат напълно обхванати от услугите.

Тази обособена позиция обхваща също други свързани услуги в BLD, като се предоставя подкрепа на ВМО в широките хоризонтални политики, като рамката за системи за осигуряване на качество и околна среда (дефиниране, изпълнение, одит, контрол и постоянно подобрение). Услугите включват също докладване и управление на документи.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

4 години, подновим до 3 допълнителни години за максимална продължителност от 7 години (4 + 1 + 1 + 1).

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 5
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

Доставчиците, които ще бъдат избрани, ще трябва да предоставят стратегически съвети, което изисква предварителен срок на това рамково споразумение.

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 13/05/2021
Местно време: 15:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/05/2021
Местно време: 15:00
Място:

Офертите ще бъдат отворени чрез непублична процедура. При писмено заявление до ЕИБ (вж. раздел I.1)), на икономическите оператори, които са подали оферта, ще бъде предоставен писмен протокол от отварянето на офертите.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Офертите ще бъдат отворени чрез непублична процедура. При писмено заявление до ЕИБ (вж. раздел I.1)), на икономическите оператори, които са подали оферта, ще бъде предоставен писмен протокол от отварянето на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В случай на липса или прекъсвания при функционирането на електронните средства, предоставени в раздел I.3) през последните 5 календарни дни преди крайния срок за получаване, посочен в раздел IV.2.2), Европейската инвестиционна банка си запазва правото да удължи този срок, ii) да отложи датата и часа на отваряне на офертите, посочени в раздел IV.2.7) съответно и да публикува тези промени на интернет адреса, посочен в раздел I.3), без предварително публикуване на поправка на това обявление. Икономическите оператори, заинтересовани от тази обществена поръчка, са поканени да се абонират за поканата за участие в търг на адреса в раздел I.3), за да бъдат уведомени, когато се публикува нова информация или документи.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 43031
Факс: +352 43032100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Оферентите могат на първа инстанция да представят всички опасения относно процедурата за обществена поръчка на Банката, като използват данните за връзка съгласно раздел I.1) от настоящото обявление за поръчка.

Ако оферентите или други заинтересовани страни считат, че ЕИБ е извършила някаква проява на лошо управление (напр. не е действала в съответствие с установените практики, стандарти и процедури, или не е спазила принципите на доброто управление), те могат да подадат жалба до механизма за жалби на групата на ЕИБ (вж. https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/index.htm) в срок от 1 година от датата, на която предполагаемото действие, решение или бездействие от страна на Комисията би могло да бъде известно на жалбоподателя. Ако са недоволни от резултата, оферентите могат да поискат от европейския омбудсман https://www.ombudsman.europa.eu) преразглеждане на отговора от Групата на ЕИБ на жалбата.

В рамките на 2 месеца от уведомяването относно резултата от процедурата (решението за възлагане), оферентите могат да стартират действие за неговата отмяна и/или за обезщетение. Всяко искане, което може да направят оферентите, както и всеки отговор от Банката или всяка жалба за лошо управление няма да представляват нито причина, нито ще окажат влияние за отмяна на крайния срок за стартиране на действие за отмяна или за откриване на нов срок за стартиране на действие за отмяна. Органът, отговарящ за изслушването на процедурите за отмяна, е посочен в раздел VI.4.1) на настоящото обявление за поръчка.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/03/2021