Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

Primijećeni su bugovi u prikazu e-obrazaca. Radimo na rješavanju problema. U međuvremenu, upućujemo vas na namjenske stranice ako trebate informacije ili savjet.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Usluge - 177232-2021

12/04/2021    S70

Luksemburg-Luxembourg: Savjetovanja i pružanje usluga podrške transverzalnim aktivnostima u području zgrada i logistike

2021/S 070-177232

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska investicijska banka
Poštanska adresa: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Poštanski broj: L-2950
Država: Luksemburg
E-pošta: cs-procurement@eib.org
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eib.org
Adresa profila kupca: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8243
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8243
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Gospodarstvo i financije

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Savjetovanja i pružanje usluga podrške transverzalnim aktivnostima u području zgrada i logistike

Referentni broj: CFT-1620
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71315210 Savjetodavne usluge na području instalacija zgrade
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je ovog poziva na nadmetanje nabava savjetodavnih i konzultantskih usluga za podršku transverzalnim aktivnostima u području zgrada i logistike; savjetodavni i konzultantski ugovori koji proizlaze iz ovog poziva na nadmetanje s vanjskim pružateljima usluga trebali bi biti usmjereni na pružanje transverzalne podrške na najučinkovitiji način kojim se ostvaruje dodana vrijednost usluga objekata koje odjel za zgrade i logistiku (BLD) isporučuje kao cjelinu.

Drugim riječima, konzultantski i savjetodavni ugovori uključeni u ovaj postupak nabave uglavnom će pomoći BLD-u u postizanju svojih ciljeva misije te poboljšati uspješnost odjela kao „internog pružatelja usluga upravljanja objektima” u okviru EIB-a. Trenutačni sporazum mogu koristiti i drugi odjeli i sektori uprava EIB-a te EIF.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71315200 Savjetodavne usluge na području građenja
71315210 Savjetodavne usluge na području instalacija zgrade
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU Luxembourg
II.2.4)Opis nabave:

Svrha je usluga pružiti podršku, uglavnom odjelu BLMO, tijekom faze pokretanja/izvršenja ugovora i globalno tijekom isporuke usluga krajnjim korisnicima, te mu je cilj osigurati potrebnu učinkovitost i djelotvornost, bez obzira na to isporučuju li usluge interno osoblje BLD-a ili vanjski pružatelji usluga. U tom kontekstu, faze kao što su planiranje, praćenje i kontrola moraju u potpunosti biti obuhvaćene uslugama.

Obuhvaća i druge transverzalne usluge u cijelom odjelu za zgrade i logistiku, uz podršku odjelu BLMO u okviru širih horizontalnih politika kao što je okvir sustava osiguranja kvalitete i okoliša (definicija, provedba, revizija, kontrola i stalno poboljšanje). Usluge obuhvaćaju i izvješćivanje i upravljanje dokumentima.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Četiri godine, uz mogućnost obnavljanja najviše tri dodatne godine za najdulje trajanje od sedam godina (4 + 1 + 1 + 1).

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 5
U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine:

Pružatelji s kojima će se sklopiti ugovor trebaju osigurati strateški savjet kojim se nalaže opsežan rok za ovaj okvirni sporazum.

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 13/05/2021
Lokalno vrijeme: 15:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 17/05/2021
Lokalno vrijeme: 15:00
Mjesto:

Postupak otvaranja ponuda neće biti javan. Temeljem pisanog zahtjeva upućenog EIB-u (vidjeti odjeljak I.1)) zapisnik otvaranja ponuda dostavit će se gospodarskim subjektima koji su dostavili ponudu.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Postupak otvaranja ponuda neće biti javan. Temeljem pisanog zahtjeva upućenog EIB-u (vidjeti odjeljak I.1)) zapisnik otvaranja ponuda dostavit će se gospodarskim subjektima koji su dostavili ponudu.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

U slučaju nedostupnosti ili prekida u funkcioniranju elektroničkih sredstava komunikacije navedenih u odjeljku I.3.) u posljednjih pet kalendarskih dana prije roka za zaprimanje navedenog u odjeljku IV.2.2), Europska investicijska banka zadržava pravo (i) produljiti to vremensko ograničenje, (ii) odgoditi datum i vrijeme otvaranja ponuda navedeno u odjeljku IV.2.7) te objaviti te promjene na internetskoj adresi iz odjeljka I.3), bez prethodne objave ispravka ovom pozivu na nadmetanje. Gospodarske subjekte zainteresirane za ovu nabavu pozivamo da se prijave za poziv na nadmetanje na adresi iz odjeljka I.3), kako bi primali obavijesti o objavama novih informacija ili dokumenata.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Ponuditelji mogu prvo Banci uputiti pitanja o nabavi koristeći se kontaktnim podacima u odjeljku I.1) ovog poziva na nadmetanje.

Ako ponuditelji ili druge zainteresirane strane smatraju da je EIB nepravilno postupao (primjerice, nije postupio u skladu sa svojim utvrđenim politikama, standardima i postupcima ili ne poštuje načela dobre uprave), mogu podnijeti pritužbu Pritužbenom mehanizmu EIB-a (vidjeti https://www.eib.org/hr/about/accountability/complaints/index.htm) u roku od godine dana kada bi bilo razumno da navedeni postupak, odluka ili propust Banke bude poznat podnositelju pritužbe. Ako nisu zadovoljni ishodom, ponuditelji mogu zatražiti reviziju odgovora Grupe EIB-a na pritužbu Europskog ombudsmana (vidjeti https://www.ombudsman.europa.eu).

U roku od dva mjeseca od obavijesti o ishodu postupka (odluci o sklapanju ugovora) ponuditelj može podnijeti zahtjev za poništenje i/ili štetu. Zahtjevima koje ponuditelji zatraže i odgovorima Banke odnosno pritužbama za nepravilnosti u postupanju nije svrha ni učinak obustaviti rok za podnošenje zahtjeva za poništenje niti otvoriti novi rok za pokretanje postupka za poništenje. Tijelo nadležno za postupke poništenja navedeno je u okviru odjeljka VI.4.1) ovog poziva na nadmetanje.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
31/03/2021