Usługi - 177232-2021

12/04/2021    S70

Luksemburg-Luksemburg: Doradztwo i usługi w celu wsparcia działań przekrojowych w dziedzinie budynków i logistyki

2021/S 070-177232

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Bank Inwestycyjny
Adres pocztowy: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU000 Luxembourg
Kod pocztowy: L-2950
Państwo: Luksemburg
E-mail: cs-procurement@eib.org
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eib.org
Adres profilu nabywcy: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8243
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8243
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Doradztwo i usługi w celu wsparcia działań przekrojowych w dziedzinie budynków i logistyki

Numer referencyjny: CFT-1620
II.1.2)Główny kod CPV
71315210 Usługi doradcze w zakresie budownictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest pozyskanie usług doradczych i konsultacyjnych w celu wsparcia działań przekrojowych w dziedzinie budynków i logistyki; umowy o usługi doradcze zawarte z usługodawcami zewnętrznymi w wyniku niniejszego zaproszenia do składania ofert będą służyć zapewnieniu wsparcia przekrojowego w możliwie skuteczny sposób, wnoszący wartość dodaną do całości usług obsługi obiektów, realizowanych przez Departament ds. budynków i logistyki.

Innymi słowy, umowy na usługi doradcze i konsultacje, zawarte w drodze niniejszej procedury przetargowej, będą przede wszystkim wspierać Departament ds. budynków i logistyki w osiąganiu jego celów oraz w poprawie jego wyników jako „wewnętrznego usługodawcy ds. zarządzania obiektami” w EBI. Z niniejszej umowy mogą również korzystać inne departamenty i dyrekcje EBI oraz EFI.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71315200 Budowlane usługi doradcze
71315210 Usługi doradcze w zakresie budownictwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU Luxembourg
II.2.4)Opis zamówienia:

Celem usług jest udzielanie wsparcia głównie dla wydziału Biura zarządzania budynkami i logistyką podczas rozpoczynania/realizacji/wykonywania zamówień oraz ogólnie w trakcie świadczenia usług na rzecz użytkowników końcowych; a także zapewnienie wymaganej skuteczności i wydajności – bez względu na to, czy usługi będą realizowane przez pracowników Departamentu ds. budynków i logistyki czy zlecane na zewnątrz. W tym kontekście usługi obejmują takie etapy jak planowanie, monitorowanie i kontrola.

Niniejsza umowa obejmuje również usługi Departamentu ds. budynków i logistyki, zapewnienie wsparcia na rzecz wydziału Biura zarządzania budynkami i logistyką w ramach ogólnych polityk, takich jak ramy jakości i systemy ochrony środowiska (określanie, wdrażanie, audyt, kontrola i ciągłe udoskonalanie). Usługi obejmują również sprawozdawczość i zarządzanie dokumentami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

4 lata z możliwością wznowienia na maksymalnie 3 dodatkowe lata, na okres do 7 lat (4 + 1 + 1 + 1).

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 5
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której okres obowiązywania przekracza cztery lata:

Oferenci, z którymi podpisane zostaną umowy, musza zapewnić usługi doradztwa strategicznego, co wymaga długiego okresu obowiązywania umów ramowych.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/05/2021
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/05/2021
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się podczas sesji niepublicznej. Na pisemny wniosek skierowany do EBI (zob. pkt I.1)) wykonawcy, którzy złożyli ofertę, otrzymają pisemną dokumentację otwarcia ofert.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert odbędzie się podczas sesji niepublicznej. Na pisemny wniosek skierowany do EBI (zob. pkt I.1)) wykonawcy, którzy złożyli ofertę, otrzymają pisemną dokumentację otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

W przypadku niedostępności lub zakłóceń w funkcjonowaniu elektronicznych środków komunikacji, o których mowa w pkt I.3), w ciągu ostatnich 5 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert podanego w pkt IV.2.2), Europejski Bank Inwestycyjny zastrzega sobie prawo do i) przedłużenia tego terminu, ii) odpowiedniego odroczenia daty i godziny otwarcia ofert określonych w pkt IV.2.7) i publikacji tych zmian pod adresem internetowym podanym w pkt I.3), bez wcześniejszej publikacji sprostowania do niniejszego ogłoszenia. Podmioty gospodarcze zainteresowane niniejszym zamówieniem proszone są o złożenie zaproszenia do składania ofert pod adresem wskazanym w pkt I.3) w celu uzyskania informacji na temat publikacji nowych informacji lub dokumentów.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W pierwszej kolejności oferenci mogą zgłaszać do Banku wszelkie wątpliwości dotyczące zamówienia, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w pkt I.1) niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.

Jeżeli oferenci lub inne zainteresowane strony uważają, że EBI dopuścił się przypadku niewłaściwego administrowania (np. nie działał zgodnie ze swoją ustaloną polityką, standardami i procedurami lub nie przestrzegał zasad dobrej administracji), mogą złożyć skargę w ramach mechanizmu rozpatrywania skarg Grupy EBI (zob.: https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/index.htm) w terminie 1 roku od daty, w której domniemane działanie, decyzja lub zaniechanie przez Bank mogłyby być racjonalnie znane skarżącemu. Jeżeli skarga nie zostanie rozpatrzona, oferenci mogą zwrócić się o ocenę odpowiedzi grupy EBI na skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (zob. https://www.ombudsman.europa.eu).

Termin wnoszenia skarg o anulowanie decyzji o udzieleniu zamówienia lub składania wniosków o odszkodowanie wynosi 2 miesiące od daty ogłoszenia wyników postępowania (decyzji o udzieleniu zamówienia). Wnioski składane przez oferentów oraz wszelkie odpowiedzi Banku, jak również wszelkie wnoszone skargi dotyczące niewłaściwego administrowania, nie powodują zawieszenia ani rozpoczęcia na nowo biegu terminu na wniesienie skargi o unieważnienie decyzji. Organ właściwy do rozpatrywania skarg o stwierdzenie nieważności wskazano w pkt VI.4.1) tego ogłoszenia o zamówieniu.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/03/2021