Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Storitve - 177232-2021

12/04/2021    S70

Luksemburg-Luxembourg: Zagotavljanje svetovanja in storitev, ki bodo podprle transverzalne dejavnosti na področju stavb in logistike

2021/S 070-177232

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska investicijska banka
Poštni naslov: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU000 Luxembourg
Poštna številka: L-2950
Država: Luksemburg
E-naslov: cs-procurement@eib.org
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eib.org
Internetni naslov profila kupca: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8243
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8243
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zagotavljanje svetovanja in storitev, ki bodo podprle transverzalne dejavnosti na področju stavb in logistike

Referenčna številka dokumenta: CFT-1620
II.1.2)Glavna koda CPV
71315210 Storitve svetovanja pri hišni tehniki
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Cilj tega javnega razpisa je naročiti storitve svetovanja, ki bodo podprle transverzalne dejavnosti na področju stavb in logistike. Namen pogodb o zagotavljanju storitev svetovanja, ki bodo z zunanjimi ponudniki sklenjene v okviru tega javnega razpisa, je zagotoviti transverzalno podporo na najučinkovitejši način, ki prinaša dodano vrednost storitvam, ki jih zagotavlja oddelek za stavbe in logistiko (Buildings and Logistics Department – BLD) kot celota.

Z drugimi besedami, v okviru pogodb o zagotavljanju storitev svetovanja, sklenjenih na podlagi tega razpisnega postopka, bo oddelku za stavbe in logistiko zagotovljena pomoč pri uresničevanju njegovih ciljev in izboljšanju uspešnosti oddelka kot notranjega ponudnika storitev upravljanja objektov EIB. Ta sporazum lahko uporabljajo tudi drugi oddelki in direktorati EIB ter EIF.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71315200 Storitve svetovanja pri gradbeni tehniki
71315210 Storitve svetovanja pri hišni tehniki
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU Luxembourg
II.2.4)Opis javnega naročila:

Namen storitev je zagotoviti podporo predvsem uradu za upravljanje stavb in logistike (Buildings and Logistics Management Office – BLMO), in sicer v fazi začetka oziroma izvajanja naročil ter na splošno med izvajanjem storitev za končne uporabnike, pa tudi zagotoviti učinkovitost in uspešnost, ne glede na to, ali storitve zagotavljajo člani osebja oddelka za stavbe in logistiko ali zunanji izvajalci. V tem smislu morajo storitve v celoti zajemati faze, kot so načrtovanje, spremljanje in nadzor.

Ta sklop zajema tudi transverzalne storitve oddelka za stavbe in logistiko, in sicer zagotavljanje podpore uradu za upravljanje stavb in logistike na področju širših horizontalnih politik, kot je okvir sistemov za zagotavljanje kakovosti in okoljsko presojo (opredelitev, izvajanje, revizija, nadzor in nenehno izboljševanje). Storitve obsegajo tudi poročanje in upravljanje dokumentov.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Štiri leta z možnostjo največ treh enoletnih podaljšanj, kar ustreza najdaljšemu trajanju sedmih let (4 + 1 + 1 + 1).

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 5
V primeru okvirnih sporazumov – utemeljitev za trajanje več kot 4 leta:

Ponudniki, ki jim bo oddano naročilo, bodo morali zagotoviti strateško svetovanje, ki zahteva daljši čas trajanja tega okvirnega sporazuma.

IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 13/05/2021
Lokalni čas: 15:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 17/05/2021
Lokalni čas: 15:00
Kraj:

Odpiranje ponudb bo zaprto za javnost. Gospodarskim subjektom, ki oddajo ponudbo, bo na podlagi pisne zahteve (glejte oddelek I.1)) posredovan zapisnik o odpiranju ponudb.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranje ponudb bo zaprto za javnost. Gospodarskim subjektom, ki oddajo ponudbo, bo na podlagi pisne zahteve (glejte oddelek I.1)) posredovan zapisnik o odpiranju ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

V primeru nerazpoložljivosti ali motenj v delovanju elektronskih komunikacijskih sredstev iz oddelka I.3) si Evropska investicijska banka pridržuje pravico, da (i) v petih koledarskih dneh pred rokom za sprejemanje ponudb iz oddelka IV.2.2) ta rok podaljša, (ii) datum in čas odpiranja ponudb, ki sta navedena v oddelku IV.2.7), ustrezno spremeni in te spremembe objavi na spletnem naslovu iz oddelka I.3) brez predhodne objave popravka k temu obvestilu. Gospodarski subjekti, zainteresirani za to javno naročilo, so vabljeni, da se registrirajo na spletni strani za e-razpise na naslovu iz oddelka I.3), da bi bili obveščeni o objavi novih informacij ali dokumentov.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Na prvi stopnji lahko ponudniki morebitne dvome glede javnega naročila sporočijo Banki z uporabo kontaktnih podatkov iz oddelka I.1) tega obvestila o naročilu.

V primeru, da ponudniki ali druge zainteresirane strani menijo, da je EIB zagrešila nepravilnost (npr. ni ravnala v skladu s svojimi uveljavljenimi politikami, standardi in postopki ali spoštovala načel dobrega upravljanja), lahko vložijo pritožbo pri pritožbenem mehanizmu skupine EIB (glejte https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/index.htm) v 1 letu od datuma, ko bi lahko pritožnik razumno izvedel za zadevno dejanje, sklep ali opustitev. Če ponudniki z izidom niso zadovoljni, lahko odgovor skupine EIB na pritožbo predložijo v pregled Evropskemu varuhu človekovih pravic (glejte https://www.ombudsman.europa.eu).

Ponudniki lahko v 2 mesecih od obvestila o izidu postopka (sklepa o oddaji naročila) vložijo zahtevek za njegovo razveljavitev in/ali odškodnino. Podani zahtevki in odgovori Banke ali morebitne pritožbe glede nepravilnosti nimajo ne namena ne učinka, da bi prekinili časovni rok za vložitev zahtevka za razveljavitev ali da bi začeli novo obdobje za vložitev zahtevka za razveljavitev. Za postopke razveljavitve je pristojen organ, naveden v oddelku VI.4.1) tega obvestila o naročilu.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
31/03/2021