Lieferungen - 177345-2019

16/04/2019    S75

Polen-Nowy Dwór Mazowiecki: Elektrische Maschinen, Geräte, Ausstattung und Verbrauchsartikel; Beleuchtung

2019/S 075-177345

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: AMW Sinevia Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Paderewskiego 6
Ort: Nowy Dwór Mazowiecki
NUTS-Code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Postleitzahl: 05-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Beata Zasuń
E-Mail: beata.zasun@sinevia.pl
Telefon: +48 221012100-174
Fax: +48 221012100

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.amwsinevia.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Der Zugang zu den Auftragsunterlagen ist eingeschränkt. Weitere Auskünfte sind erhältlich unter: www.amwsinevia.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

SVA/J/4620-26/2019: Dostawa materiałów elektrycznych i teletechnicznych w ramach zadania 51056 CASA.

Referenznummer der Bekanntmachung: SVA/J/4620-26/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31000000 Elektrische Maschinen, Geräte, Ausstattung und Verbrauchsartikel; Beleuchtung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż materiałów elektrycznych i teletechnicznych wg formularza cenowego oraz dokumentacji wraz z dostawą i rozładunkiem na wskazanym miejscu w miejscowości Kraków Balice w ramach zadania 51 056 CASA

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa materiałów teletechnicznych – System telewizji dozorowej

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31000000 Elektrische Maschinen, Geräte, Ausstattung und Verbrauchsartikel; Beleuchtung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

J.W. 1155 Kraków-Balice, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa materiałów teletechnicznych – System telewizji dozorowej wg formularza cenowego oraz dokumentacji wraz rozładunkiem na wskazanym miejscu w miejscowości Kraków Balice w ramach zadania 51 056 CASA

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy.

Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje producenta o materiale zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami deklaracje zgodności, certyfikaty, dopuszczenia, atesty, gwarancje, instrukcje obsługi w języku polskim.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji o klauzuli POUFNE oraz formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2.1; do SIWZ. Wypełniony formularz cenowy należy złożyć wraz z ofertą.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 28/06/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, tj.: prawo niezrealizowania do 30 % zakresu przedmiotu umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy lub możliwość zwiększenia do 30 % zakresu przedmiotu umowy określonego

W formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa materiałów teletechnicznych – System kontroli dostępu i ochrony.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31000000 Elektrische Maschinen, Geräte, Ausstattung und Verbrauchsartikel; Beleuchtung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

J.W. 1155 Kraków-Balice, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa materiałów teletechnicznych - System kontroli dostępu i ochrony wg formularza cenowego oraz dokumentacji wraz z rozładunkiem na wskazanym miejscu w miejscowości Kraków Balice w ramach zadania 51 056 CASA.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy.

Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje producenta o materiale zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami deklaracje zgodności, certyfikaty, dopuszczenia, atesty, gwarancje, instrukcje obsługi w języku polskim.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji o klauzuli POUFNE oraz formularzu cenowym stanowiącym załączniki nr 2.2 do SIWZ. Wypełniony formularz cenowy należy złożyć wraz z ofertą.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 28/06/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, tj.: prawo niezrealizowania do 30 % zakresu przedmiotu umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy lub możliwość zwiększenia do 30 % zakresu przedmiotu umowy określonego

W formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa materiałów teletechnicznych - Instalacje teletechniczne.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31000000 Elektrische Maschinen, Geräte, Ausstattung und Verbrauchsartikel; Beleuchtung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

J.W. 1155 Kraków-Balice, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa materiałów teletechnicznych - Instalacje teletechniczne wg formularza cenowego oraz dokumentacji wraz rozładunkiem na wskazanym miejscu w miejscowości Kraków Balice w ramach zadania 51 056 CASA

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy.

Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje producenta o materiale zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami deklaracje zgodności, certyfikaty, dopuszczenia, atesty, gwarancje, instrukcje obsługi w języku polskim.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji o klauzuli POUFNE oraz formularzu cenowym stanowiącym załączniki nr 2.3 do SIWZ. Wypełniony formularz cenowy należy złożyć wraz z ofertą.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 28/06/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, tj.: prawo niezrealizowania do 30 % zakresu przedmiotu umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy lub możliwość zwiększenia do 30 % zakresu przedmiotu umowy określonego

W formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia złożonego w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - załącznik nr 4 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu - sporządzonego zgodnie z Formularzem Jednolitego Dokumentu Zamówienia stanowiącym zał. nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy formularz Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Dz.Urz. EU L 3/16) w zakresie wskazanym w zał. nr 4 do SIWZ.

Uwaga: JEDZ i wszystkie dokumenty i oświadczenia załączone do oferty oraz ofertę należy złożyć w sposób określony w części XI SIWZ.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ, o którym mowa w pkt 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Dokument ten ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. Każdy JEDZ sporządzany jest w postaci elektronicznej, którą należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osoby uprawnione do reprezentacji każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ, o którym mowa w pkt 2 dla tych podwykonawców. JEDZ sporządzany jest w postaci elektronicznej, którą należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawcy.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów wymienionych w sekcji III.1.2), tj:

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy lub nie wezwie jeżeli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych szczególności rejestrów publicznych;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;

4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;

5) w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy) - dokumenty wymienione w pkt 1 - 4.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej - w sekcji III.1.2):

1) pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) pkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7. Dokumenty, o których mowa w pkt 6 ppkt 1) i ppkt 2) lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 7 stosuje się odpowiednio.

9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 5 ppkt 1), składa dokument, o którym mowa w pkt. 6 ppkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 7 stosuje się odpowiednio.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Projekt umowy, stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Przesłankami merytorycznymi przemawiającymi za skróceniem terminu są:

a) Niemożność wcześniejszej publikacji zamówienia ze względu na wyjaśnienie istotnych szczegółów technicznych oraz przeprowadzenia konsultacji, mających istotne znaczenia dla składowych zamówienia.

b) Duża dostępność materiałów objętych przetargiem (nie są one wykonywane na indywidualne zamówienie), a więc też nie wymaga od oferentów dużego zaangażowania przy konstruowaniu ofert.

c) Realizacja zamówienia bez skrócenia jego terminu będzie skutkować proporcjonalnie wydłużonymi terminami dostaw, a co za tym idzie - zaburzy harmonogram wykonania całego zadania.

Mając na uwadze powyższe spełniona jest przesłanka skrócenia terminu składania ofert, na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp, tj. że zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu jest uzasadnione.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/04/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/04/2019
Ortszeit: 10:30
Ort:

AMW SINEVIA Sp. z o.o. 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 6, POLSKA - w pokoju nr 213A.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie ma art. 24aa ust. 1 ustawy, tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

3. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp - Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

4. Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości:

— dla części zamówienia nr 1: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100),

— dla części zamówienia nr 2: 13 000,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy zł 00/100),

— dla części zamówienia nr 3: 900,00 PLN (słownie: dziewięćset zł 00/100).

5. Dokumentacja i schematy instalacji teletechniki posiadają klauzulę POUFNE i są do wglądu u Zamawiającego w punkcie ewidencyjnym KZB Jarosław ul. 3-go Maja 80d, 37-500 Jarosław, POLSKA, po złożeniu pisemnej prośby do Kierownika

Jednostki Organizacyjnej oraz przedstawieniu kserokopii poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE potwierdzonych za zgodność z oryginałem, a także aktualnego zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych osób przewidzianych do zapoznania z w/w dokumentacją. Wgląd do dokumentacji niejawnej jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pełnomocnikiem ochrony Panią Beatą Pawlak tel.: +48 606319690

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności mogą być dokonane na podst. art. 144 ust. 1 pkt 2-6 uPzp.

7. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach:

a. w razie konieczności dostawy zamiennego Towaru, nie powodującego wykroczenia poza przedmiot zamówienia - zmianie może ulec wartość przedmiotu Umowy;

b. w przypadku wystąpienia istotnych zmian dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację dostawy - zmianie może ulec termin realizacji Umowy lub wartość przedmiotu Umowy;

c. w przypadku konieczności zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy, mając na względzie jego usprawnienie dla wypełnienia zamiaru stron - zmianie może ulec wartość przedmiotu Umowy lub termin realizacji Umowy;

d. w przypadku zmiany parametrów technicznych przedmiotu Umowy - zmianie może ulec termin realizacji Umowy lub wartość przedmiotu Umowy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/04/2019