Leveringen - 177345-2019

16/04/2019    S75    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Nowy Dwór Mazowiecki: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

2019/S 075-177345

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AMW Sinevia Sp. z o.o.
Postadres: ul. Paderewskiego 6
Plaats: Nowy Dwór Mazowiecki
NUTS-code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Postcode: 05-100
Land: Polen
Contactpersoon: Beata Zasuń
E-mail: beata.zasun@sinevia.pl
Telefoon: +48 221012100-174
Fax: +48 221012100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.amwsinevia.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: www.amwsinevia.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SVA/J/4620-26/2019: Dostawa materiałów elektrycznych i teletechnicznych w ramach zadania 51056 CASA.

Referentienummer: SVA/J/4620-26/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż materiałów elektrycznych i teletechnicznych wg formularza cenowego oraz dokumentacji wraz z dostawą i rozładunkiem na wskazanym miejscu w miejscowości Kraków Balice w ramach zadania 51 056 CASA

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa materiałów teletechnicznych – System telewizji dozorowej

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

J.W. 1155 Kraków-Balice, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa materiałów teletechnicznych – System telewizji dozorowej wg formularza cenowego oraz dokumentacji wraz rozładunkiem na wskazanym miejscu w miejscowości Kraków Balice w ramach zadania 51 056 CASA

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy.

Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje producenta o materiale zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami deklaracje zgodności, certyfikaty, dopuszczenia, atesty, gwarancje, instrukcje obsługi w języku polskim.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji o klauzuli POUFNE oraz formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2.1; do SIWZ. Wypełniony formularz cenowy należy złożyć wraz z ofertą.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/06/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, tj.: prawo niezrealizowania do 30 % zakresu przedmiotu umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy lub możliwość zwiększenia do 30 % zakresu przedmiotu umowy określonego

W formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa materiałów teletechnicznych – System kontroli dostępu i ochrony.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

J.W. 1155 Kraków-Balice, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa materiałów teletechnicznych - System kontroli dostępu i ochrony wg formularza cenowego oraz dokumentacji wraz z rozładunkiem na wskazanym miejscu w miejscowości Kraków Balice w ramach zadania 51 056 CASA.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy.

Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje producenta o materiale zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami deklaracje zgodności, certyfikaty, dopuszczenia, atesty, gwarancje, instrukcje obsługi w języku polskim.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji o klauzuli POUFNE oraz formularzu cenowym stanowiącym załączniki nr 2.2 do SIWZ. Wypełniony formularz cenowy należy złożyć wraz z ofertą.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/06/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, tj.: prawo niezrealizowania do 30 % zakresu przedmiotu umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy lub możliwość zwiększenia do 30 % zakresu przedmiotu umowy określonego

W formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa materiałów teletechnicznych - Instalacje teletechniczne.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

J.W. 1155 Kraków-Balice, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa materiałów teletechnicznych - Instalacje teletechniczne wg formularza cenowego oraz dokumentacji wraz rozładunkiem na wskazanym miejscu w miejscowości Kraków Balice w ramach zadania 51 056 CASA

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy.

Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje producenta o materiale zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami deklaracje zgodności, certyfikaty, dopuszczenia, atesty, gwarancje, instrukcje obsługi w języku polskim.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji o klauzuli POUFNE oraz formularzu cenowym stanowiącym załączniki nr 2.3 do SIWZ. Wypełniony formularz cenowy należy złożyć wraz z ofertą.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/06/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, tj.: prawo niezrealizowania do 30 % zakresu przedmiotu umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy lub możliwość zwiększenia do 30 % zakresu przedmiotu umowy określonego

W formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia złożonego w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - załącznik nr 4 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu - sporządzonego zgodnie z Formularzem Jednolitego Dokumentu Zamówienia stanowiącym zał. nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy formularz Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Dz.Urz. EU L 3/16) w zakresie wskazanym w zał. nr 4 do SIWZ.

Uwaga: JEDZ i wszystkie dokumenty i oświadczenia załączone do oferty oraz ofertę należy złożyć w sposób określony w części XI SIWZ.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ, o którym mowa w pkt 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Dokument ten ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. Każdy JEDZ sporządzany jest w postaci elektronicznej, którą należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osoby uprawnione do reprezentacji każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ, o którym mowa w pkt 2 dla tych podwykonawców. JEDZ sporządzany jest w postaci elektronicznej, którą należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawcy.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów wymienionych w sekcji III.1.2), tj:

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy lub nie wezwie jeżeli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych szczególności rejestrów publicznych;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;

4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;

5) w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy) - dokumenty wymienione w pkt 1 - 4.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej - w sekcji III.1.2):

1) pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) pkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7. Dokumenty, o których mowa w pkt 6 ppkt 1) i ppkt 2) lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 7 stosuje się odpowiednio.

9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 5 ppkt 1), składa dokument, o którym mowa w pkt. 6 ppkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 7 stosuje się odpowiednio.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Projekt umowy, stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Przesłankami merytorycznymi przemawiającymi za skróceniem terminu są:

a) Niemożność wcześniejszej publikacji zamówienia ze względu na wyjaśnienie istotnych szczegółów technicznych oraz przeprowadzenia konsultacji, mających istotne znaczenia dla składowych zamówienia.

b) Duża dostępność materiałów objętych przetargiem (nie są one wykonywane na indywidualne zamówienie), a więc też nie wymaga od oferentów dużego zaangażowania przy konstruowaniu ofert.

c) Realizacja zamówienia bez skrócenia jego terminu będzie skutkować proporcjonalnie wydłużonymi terminami dostaw, a co za tym idzie - zaburzy harmonogram wykonania całego zadania.

Mając na uwadze powyższe spełniona jest przesłanka skrócenia terminu składania ofert, na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp, tj. że zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu jest uzasadnione.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

AMW SINEVIA Sp. z o.o. 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 6, POLSKA - w pokoju nr 213A.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie ma art. 24aa ust. 1 ustawy, tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

3. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp - Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

4. Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości:

— dla części zamówienia nr 1: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100),

— dla części zamówienia nr 2: 13 000,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy zł 00/100),

— dla części zamówienia nr 3: 900,00 PLN (słownie: dziewięćset zł 00/100).

5. Dokumentacja i schematy instalacji teletechniki posiadają klauzulę POUFNE i są do wglądu u Zamawiającego w punkcie ewidencyjnym KZB Jarosław ul. 3-go Maja 80d, 37-500 Jarosław, POLSKA, po złożeniu pisemnej prośby do Kierownika

Jednostki Organizacyjnej oraz przedstawieniu kserokopii poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE potwierdzonych za zgodność z oryginałem, a także aktualnego zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych osób przewidzianych do zapoznania z w/w dokumentacją. Wgląd do dokumentacji niejawnej jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pełnomocnikiem ochrony Panią Beatą Pawlak tel.: +48 606319690

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności mogą być dokonane na podst. art. 144 ust. 1 pkt 2-6 uPzp.

7. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach:

a. w razie konieczności dostawy zamiennego Towaru, nie powodującego wykroczenia poza przedmiot zamówienia - zmianie może ulec wartość przedmiotu Umowy;

b. w przypadku wystąpienia istotnych zmian dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację dostawy - zmianie może ulec termin realizacji Umowy lub wartość przedmiotu Umowy;

c. w przypadku konieczności zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy, mając na względzie jego usprawnienie dla wypełnienia zamiaru stron - zmianie może ulec wartość przedmiotu Umowy lub termin realizacji Umowy;

d. w przypadku zmiany parametrów technicznych przedmiotu Umowy - zmianie może ulec termin realizacji Umowy lub wartość przedmiotu Umowy.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/04/2019